AZC in de gemeente Overbetuwe

AZC in de gemeente Overbetuwe. Verwacht mag worden dat het college van B&W over circa 3 weken een voorstel aanbiedt aan de gemeenteraad voor de opvang van minimaal 300 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe. De locaties die voor opvang geschikt worden geacht worden t.z.t bekend gemaakt.

Op 18-2-2016 heeft ons wijkplatform een open brief aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Overbetuwe en de raadsleden binnen de gemeente. Voor het geval wordt gedacht aan een AZC dat gericht is op de wijk Elst-Zuid hebben wij ons uitgesproken voor een kleinschalige opvang. Een aantal van 300 vluchtelingen of meer is naar het oordeel van ons wijkplatform niet ideaal.

Wij verwijzen u graag naar de Open brief.

Knooppunt Valburg-Ressen

De A15 tussen knooppunt Valburg-Ressen verbreden tot 2 x 3 baans. Werkzaamheden zullen de komende jaren plaats gaan vinden om dit te realiseren, evenals het door trekken naar een aansluiting op de A12 bij Zevenaar.

Het Wijkplatform Elst-Zuid is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.

Zoals het er naar uitziet zal het project geen negatieve invloed krijgen op de leefbaarheid in Elst-Zuid.

Project WhatsApp-groep opstarten

Stimuleren opstarten nieuwe WhatsApp-groepen in straten en buurten

Veilig wonen is bewust wonen. Wijkbewoners kunnen zelf een steentje bijdragen aan de veiligheid in eigen directe leefomgeving. Met een applicatie op uw smartphone kan met WhatsApp aan meerdere personen tegelijk een bericht worden verstuurd. Hiervoor moet een WhatsApp-groep worden aangemaakt. Samen houdt u een oogje in het zeil, waardoor u sneller verdachte situaties opmerkt. In het geval er aanleiding bestaat kan snel de politie worden gealarmeerd.WhatsApp Logo

Wilt u een initiatief starten voor een nieuwe WhatsApp-groep? Wilt u meer weten kijkt dan naar de folder: ‘Nieuws-Folder Watch-App‘. Wij helpen u graag bij het opstarten van een nieuwe WhatsApp-groep in uw buurt.

Kijk op de website van de gemeente of er een WhatsApp in uw buurt geregistreerd is.


Peter van Kempen (een bezorgde buurtbewoner) stuurde ons het volgende bericht met waardevolle tips over de onlangs opgerichte:

Watch-App groep De Wuurde / Kievitshof

Door de toename van het aantal inbraken in huizen en auto’s heb ik in samenwerking met Wijkplatform Elst-Zuid het initiatief genomen om een Watch-app groep in het leven te roepen in een deel van de Wuurde en het nabijgelegen deel van de Kievitshof.

De bedoeling van een watch-app groep is om een meer veilige leefomgeving te scheppen. Door samen oren en ogen open te houden en verdachte bewegingen/situaties te signaleren en door te geven, kunnen we misschien voorkomen dat er wordt ingebroken en worden vreemde figuren met kwade bedoelingen in de gaten gehouden. Het medium waarmee men berichten doorgeeft en deelt is de smartphone met de app WhatsApp. In Nederland worden plaatselijk grote successen geboekt ten aanzien van o.a. het terugdringen van inbraken e.d.

Ik ben met een uitnodigingsbrief en een flyer van de Gemeente/Politie langs de deur gegaan in onze buurt. Na de uitleg waren veel buurtbewoners direct enthousiast. De meesten hadden er via andere media al wel van gehoord. Nadien reageerde zo’n 90% van de bezochte bewoners positief met de opgave van de gevraagde gegevens. Begin februari is onze groep actief geworden. We hebben afgesproken dat de groep geen sociaal medium gaat worden. Alleen functionele en ter zake doende mededelingen worden gemeld.

Mocht u ook een z.g. Watch-app groep willen oprichten:
Bedenk daarbij dat u de groep niet te groot maakt. Beperk de groep tot een deel van de wijk.
Het heeft immers geen zin om meldingen te ontvangen van bewoners die niet tot de nabije buurt behoren.

Project Verkeersveiligheid

Tijdens een goed bezochte thema-avond op 18 mei 2015 hebben wijkbewoners aangegeven welke knelpunten zij in het verkeer ondervinden. In werkgroepen hebben groepen wijkbewoners de aandachtspunten verder uitgewerkt. De resultaten zijn neergelegd in een brief d.d. 29 juli 2015 aan het college van Burgemeester en Wethouders. (brief aan het college B&W)

Na overleg met de gemeente en het nader beoordelen van de geschetste knelpunten hebben de volgende verkeerssituaties extra aandacht gekregen:

  • onduidelijke voorrangssituaties, vooral voor fietsers, op kruispunt Lange Dreef/De Wuurde/Willemsstraat
  • het stelselmatig overschrijden van de maximum snelheid op 30 km wegen, vooral De Wuurde
  • overschrijden 50 km limiet Rijksweg Zuid
  • teveel (brom-)fietsers en scooters op wandelpaden park De Wuurde

Op ambtelijk niveau zijn de volgende toezeggingen gedaan:

  • Gemeente komt na overleg met politie met een voorstel ter verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Lange Dreef/De Wuurde/Willemsstraat.
  • Met beperkte aanpassingen zal de inrichting van De Wuurde duidelijker als 30 km-weg herkenbaar zijn. Gemeente komt met een aanpassingsvoorstel.
  • De snelheid van weggebruikers op Rijksweg-Zuid wordt regelmatig gemeten. Politie gaat intensiever handhaven.
  • Bij de toegang van park De Wuurde vanaf De Griend wordt begin 2016 een sluis aangebracht (zie schets) om het (brom-)fietsen op wandelpaden te ontmoedigen. Ook zal er meer worden gehandhaafd.

De wijkbewoners die deel uitmaken van de werkgroep Verkeersveiligheid De Wuurde en omstreken zijn: Jan Duijndam (Greveslag), Diny Gesthuizen (Elzepas), Ed Kremers (Elzepas), Henk Lim (Griend) en Kristin Schenkel (De Wuurde).

Wilt u reageren naar aanleiding van dit project? Email naar elstzuidonzewijk@gmail.com of gebruik onze contactpagina.