Bestuur Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is afgetreden

Sinds het voorjaar 2015 heeft het bestuur een nieuwe weg ingeslagen die erop was gericht het Wijkplatform Elst-Zuid een herkenbare positie in de wijk Elst-Zuid te geven. Tevens hebben wij ons ingezet activiteiten en initiatieven van wijkbewoners te ondersteunen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Enkele maanden geleden zijn wij als bestuur nagegaan tot welke effecten deze werkwijze hebben geleid. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de inzet van moderne communicatiemiddelen als website, digitale nieuwsbrieven en Facebook-berichten tot een forse toename van de herkenbaarheid bij onze wijkbewoners heeft geleid.

Andere factoren die bepalend zijn voor een goed functionerend Wijkplatform zijn:

 • een transparante en functionele werkrelatie met gemeentebestuur, wijkagent en andere betrokkenen;
 • betrokkenheid van wijkbewoners bij het werk van het bestuur.

Door middel van het ingevoerde communicatieconcept zijn wijkbewoners in toenemende mate geïnteresseerd in het Wijkplatform, maar tegelijkertijd moeten wij constateren dat er nauwelijks belangstelling is voor functies in het bestuur. Vooral in het geval een actieve belangenorganisatie van wijkbewoners wordt nagestreefd betekent dit een te zware werkbelasting voor zittende bestuursleden (lees: vrijwilligers).

Een ander aspect is de werkrelatie met het gemeentebestuur. Een wijkplatform en dorpsraad wordt door de gemeente als een partner gezien. De gemeente Overbetuwe draagt ook uit dat veel belang wordt gehecht aan burgerparticipatie. In het najaar 2017 hebben wij onze inspanningen en die van actieve wijkbewoners in relatie gebracht tot de in dat jaar bereikte resultaten. Daarbij gaat het o.a. om de (werk)relatie met
de gemeente. Wij hebben daarbij vastgesteld dat er door de gemeente kaders zijn gecreëerd waarmee steun wordt gegeven aan activiteiten in de wijk. Tevens worden projecten als Natuurspeeltuin Rozenkamp, Park de Wuurde en het Galamapark in goede samenwerking tussen gemeente en bewonersgroepen uitgevoerd.

Leefbaarheid in Elst-Zuid vraagt extra aandacht

De wijk Elst-Zuid staat grote veranderingen te wachten die een belangrijke invloed krijgen op de leefomgeving van vrijwel alle bewoners. Het gaat daarbij om plannen van de gemeente tot het bebouwen van ‘Vinkenhof’, de komst van een railterminal en andere ontwikkelingen binnen Knoop38, bouwplannen Land van Tap en het vraagstuk van een centraal gelegen sociaal-cultureel ontmoetingscentrum in Elst.
Als belangenorganisatie worden wij regelmatig geconfronteerd met zorgen van bewoners over de directe consequenties van al deze projecten. Als bestuur van het Wijkplatform hadden wij graag gezien dat de belangen van bewoners door het gemeentebestuur zouden zijn meegewogen in de besluitvorming. Helaas hebben wij moeten constateren dat hiervan te dikwijls geen enkele sprake is. Aansprekende voorbeelden zijn ondermeer de bouwplannen op locatie ‘Vinkenhof’ en de aanleg van een railterminal bij Reeth/Valburg.

Ons bestuur heeft de onvrede over de wijze waarop bewoners bij dit soort ingrijpende plannen worden betrokken kenbaar gemaakt aan wethouder Ross en hebben hierover in november 2017 overleg gevoerd. Naderhand is nogmaals met de wethouder gesproken in aanwezigheid van een ambtelijke vertegenwoordiging.
Gezien het verloop van deze gesprekken had ons bestuur een andere houding van de gemeente verwacht. Dit is echter valse hoop gebleken.

Tijdens de verkiezingscampagne maakte wethouder Van Baal bekend dat er plannen bestaan voor een groot multifunctioneel complex met een cultuurcentrum, sportaccommodatie waaronder een zwembad in Elst-centraal bij het station. En dat terwijl de 3 Elster wijkplatforms de krachten hebben gebundeld en gezamenlijk met wethouder Hol in gesprek zijn over Sociaal Ontmoeten in Elst nu en in de toekomst. Er is met geen woord gesproken over bestaande plannen. Ook wij hebben dit in De Gelderlander moeten lezen.
Een ander recent voorbeeld is dat wij in deze krant hebben moeten lezen dat er 50 woningen worden gebouwd op het Land van Tap en dat terwijl wethouder Van Baal omwonenden en ons wijkplatform heeft toegezegd ons op de hoogte te stellen zodra er plannen zijn.

Ondanks dat samenwerking tussen bewoners en gemeente tot enkele positieve resultaten heeft geleid is de constatering dat als het gaat om grote projecten de belangen van bewoners niet of nauwelijks worden meegewogen.

Extra bestuursvergadering leidt tot aftreden bestuur

Tijdens een extra vergadering op 3 april jl. van ons bestuur is vooral de opstelling van het gemeentebestuur jegens bewoners aanleiding geweest daaraan consequenties te verbinden en als collectief af te treden.

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid stopt per direct haar activiteiten

Onder de vlag van de Stichting zullen per direct geen activiteiten meer worden ondernomen. Waar nodig worden enkele nog lopende en kansrijke activiteiten als burgerinitiatief ondersteund.

Besluit met pijn in ons hart genomen

Namens ons voltallig bestuur laten wij weten het zeer te betreuren dat wij tot deze besluitvorming met ingrijpende gevolgen moesten komen. Wij hebben ons vele jaren en voor 100% met veel enthousiasme ingezet om te komen tot een eigentijdse en actieve belangenorganisatie van wijkbewoners. Wij hebben de contacten met wijkbewoners bijzonder op prijs gesteld en altijd het doel voor ogen gehad de leefbaarheid in de wijk Elst-Zuid te verbeteren.
Daarbij is het van essentieel belang dat een lokale overheid openstaat voor de belangen van bewoners. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit niet het geval is.

Contact

Roept dit bericht vragen op dan kan telefonisch contact worden opgenomen via nummer 06 23930249 of e-mail info@wpelstzuid.nl.

Met vriendelijke groet,
namens vml. bestuur St. Wijkplatform Elst-Zuid
Fred Bootsma
Eddie van Hattum

Vervuilde grond geconstateerd op bouwlocatie De Vinkenhof

Rammelen procedures rond besluitvorming gemeente Overbetuwe?

In De Gelderlander van maandag 7 maart 2018 was te lezen dat er sprake is van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe uw gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van 20 tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC.

Ons Wijkplatform maakt zich grote zorgen over de nu ontstane situatie. In het geval er daadwerkelijk sprake is van (ernstig) vervuilde grond is het verontrustend te noemen dat dit eerst in deze fase van de planvorming wordt ontdekt en kenbaar wordt gemaakt.

Als reactie op de verontrustende berichtgeving in De Gelderlander heeft het gemeentebestuur op initiatief van verantwoordelijk wethouder Van Baal het volgende bericht uitgevaardigd.

Vervuilde grond Vinkenhof
In de Gelderlander van vanmorgen (maandag 5 maart) heeft u misschien gelezen dat er vervuilde grond is aangetroffen in de bodem van bouwlocatie de Vinkenhof. Dit kan onrust hebben veroorzaakt omdat het artikel nog een aantal vragen onbeantwoord liet. In dit bericht geven we meer informatie over waar de vervuilde grond precies zit en hoe deze gesaneerd wordt.
De vervuiling is aangetroffen bij een klein gebied op de plek waar de fietsenstalling van de 20 tijdelijke woningen van woonstichting Vivare komt. De bouwgrond voor het OBC is schoon. Er is in ieder geval geen enkel gevaar voor de gezondheid van omwonenden.

Waar zit de vervuilde grond?
We hebben exact in beeld waar er vervuilde grond is. Op het kaartje is het gebied met een rode omlijning aangegeven. Het gaat om een klein gebied. In de grond waar het toekomstige OBC is gepland, is geen verontreiniging. De voorbereidingen voor de bouw gaan hier gewoon door.

Welke soort vervuiling is het?
In de bodem zijn Organochloor Bestrijdingsmiddelen (zogenaamde OCB’s) aangetroffen. Hierbij kunt u denken aan bestrijdingsmiddelen zoals DDT, DDE, drins en beta-HCH. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die inmiddels verboden zijn, maar voorheen voor de landbouw werden gebruikt. In totaal is er 340m3 grond verontreinigd, waarvan 140 m3 een sterke verontreiniging heeft. Uit de risicobeoordeling die is gedaan, blijkt dat sanering geen spoed heeft omdat de stoffen al vele jaren geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Op onze website (zoekterm Onderzoek bodem Vinkenhof) vindt u het volledige bodem-onderzoeksrapport dat bureau Land voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Hoe nu verder?
In de lopende procedure treft de gemeente – in overleg met de provincie – de vereiste saneringsmaatregelen. In de komende periode beoordeelt de Provincie op welke manier deze sanering exact moet plaatsvinden.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, belt u dan met de beleidsmedewerker bodem van gemeente Overbetuwe Eric Gloudemans via 14 0481 of mail e.gloudemans@overbetuwe.nl

Waaruit blijkt dat grond onder toekomstig OBC schoon is?

De reactie van de gemeente stemt ons Wijkplatform niet gerust, aangezien uit geen enkel bij ons bekend zijnde rapportage blijkt dat de grond waar het toekomstige OBC is gepland schoon is. Bovendien vragen wij ons af als er op een klein terrein op De Vinkenhof ernstige vervuiling is geconstateerd dat beperkt kan blijven tot alleen dat kleine terrein. Je mag toch aannemen dat bestrijdingsmiddelen in het verleden over het gehele terrein van de Vinkenhof zijn verspreid?

Vinkenhof Elst

Worden de belangen van bewoners in Elst-Zuid wel serieus genomen?

Begin 2017 zijn bewoners in Elst-Zuid door het gemeentebestuur overvallen met de mededeling dat op De Vinkenhof 20 tijdelijke woningen en een nieuw OBC voor 625 leerlingen worden gebouwd. Voorafgaand aan die berichtgeving is er van gemeentezijde geen enkel initiatief genomen om omwonenden en/of ons Wijkplatform bij de locatiekeuze te betrekken. Achteraf is gebleken dat tijdens het proces van planvorming tot dat moment wel intensief overleg is geweest met zowel Vivare (i.v.m. de 20 tijdelijke woningen) en de directie van het OBC. Bovendien zijn de bouwplannen in eerste instantie gepresenteerd als een vaststaand feit, terwijl iedere vorm van besluitvorming ontbrak en de plannen niet in de gemeenteraad waren gepresenteerd. Veel bewoners voelden zich voor een voldongen feit geplaatst en hebben zich gepasseerd gevoeld. Kortom: er bestaat weinig waardering voor de wijze waarop het gemeentebestuur uitvoering heeft gegeven aan primaire uitgangspunten waar het gaat om burgerparticipatie.

Bouwplannen de Vinkenhof worden niet begrepen

Bij veel bewoners in Elst-Zuid zijn de bouwplannen op de Vinkenhof niet begrepen. Waarom is het noodzakelijk 20 tijdelijke woningen te bouwen op de Vinkenhof en waarom is nagelaten spoedige en permanente woningbouw op bijvoorbeeld De Pas te realiseren? Is de noodzaak voor 20 tijdelijke woningen voor statushouders nog wel aanwezig?
Ook het bouwen van een school voor 625 leerlingen stuit bij veel bewoners op verzet. Waarom op de Vinkenhof? Een lastig bereikbare locatie voor vooral de ca. 300 leerlingen die woonachtig zijn in Arnhem. Dagelijks dus ruim 600 fietsbewegingen dwars door dikwijls toch al drukke straten en nu nog rustige buurten in Elst.

Waarom niet voor een nieuw OBC aan De Pas gedacht of nieuwbouw binnen het stationsgebied? Vooral op deze laatste locatie is voldoende grond beschikbaar, is een parkeergarage op loopafstand en is de bereikbaarheid uitstekend te noemen zonder veel verkeerskundige aanpassingen. Dat het OBC de voorkeur geeft om niet nabij andere scholengemeenschappen nieuw te bouwen acht Wijkplatform Elst-Zuid weinig relevant. Het gaat hier om een bouwproject voor minimaal 40 jaar. Het is niet uit te sluiten dat nieuwe inzichten het juist aantrekkelijk maken als scholen dichtbij elkaar zijn gelegen.

Wijkplatform verwacht zorgvuldig handelen van gemeentebestuur

Ons bestuur is er zich van bewust dat de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden op De Vinkenhof zijn gestart. Ook weten we dat er al verschillende besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Ondanks dat in die gevallen sprake is van democratisch genomen besluiten door onze volksvertegenwoordiging zijn wijkbewoners nadrukkelijk van mening dat hun belangen onvoldoende zijn meegewogen.
Dat de gemeente nu pas naar buiten brengt dat er sprake is van vervuilde grond vergroot het vertrouwen in de handelwijze van onze volksvertegenwoordiging niet. Daarom doen wij een dringend beroep op de gemeenteraad ervoor zorg te dragen dat er procedureel op een correcte wijze wordt gehandeld en dat de belangen van wijkbewoners beter worden behartigd dan tot nu toe het geval is geweest.
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid zich schriftelijk tot burgemeester, verantwoordelijk wethouder Van Baal en de voorzitters van de Raadsfractie gewend. Lees brief aan gemeente.

Ontsteltenis over Valburgseweg

Vandaag in de Gelderlander opnieuw aandacht voor de verkeersproblematiek aan de Valburgseweg in Elst. De wijkplatforms Elst-Noord en Elst-Zuid zijn ontstemd. De gemeente komt de afspraken over een veiliger Valburgseweg niet na.

Fietsers en voetgangers komen op de Valburgseweg in Elst nog steeds in de knel. Maatregelen zijn in 2016 toegezegd. Ook de vraag voor een onafhankelijk verkeersonderzoek is nog niet beantwoord. Het steekt de wijkplatforms dat de Dorpsstraat wel wordt aangepast, terwijl de Valburgseweg zeker zoveel aandacht verdient. Het artikel kunt u lezen in de Gelderlander, editie Betuwe.

 

Opnieuw dieren gedumpt in het Galamapark

Nadat wij eerder hebben bericht over de overlast, het dierenleed en de vangactie die wij samen met de gemeente en de Stichting Akka’s Ganzenparadijs hebben uitgevoerd zijn opnieuw 4 zwarte kippen en 1 haan in de avond van 3 op 4 februari gedumpt in het Galamapark.

Helaas denken veel mensen dat konijnen, cavia’s, kippen,  hanen en eenden het in de vrije natuur wel zullen redden en hebben mensen zelfs het idee dat ze de vrijheid aan de dieren geven omdat ze thuis in een te klein hok zitten. Wat is er dan mooier om de dieren in een park uit te zetten en ze zo van hun ‘vrijheid’ te laten genieten.

Dit is op zich een mooie gedachte ware het niet zo dat het uitzetten van tamme dieren in de vrije natuur gewoon dumpen is. Het leed wat de dieren aangedaan wordt is niet te overzien, vele dieren raken gewond en sterven een ellendige dood. Bovendien is het dumpen van dieren bij wet strafbaar.

Konijnen die in het park losgelaten worden of zelfs over het hek bij de herten in het Galamapark worden gegooid en het geluk hebben dat ze geen gebroken rug of nek of poten op lopen, worden door de wilde konijnen aangevallen omdat ze in hun territorium komen. Nare wonden en grote abcessen tot gevolg. De voedsters worden gedekt door de wilde konijnen. Ze krijgen vele jonge konijnen, die op hun beurt weer voor overlast zorgen. Ook ontstaan er konijnenziektes. Er is geen eten voor ze terwijl ze gewend waren om een bakje voer te krijgen en ze staan zo ver van de natuur af dat hun instinct niet meer weet wat giftige planten en struiken zijn. Ook vallen ze ten prooi aan de roofdieren en vergeet de drukke weg niet waar menig konijn al plat gereden is.

Cavia’s overkomt hetzelfde, alleen zijn zij na een paar dagen al dood omdat zij de kou en de vochtige bodem niet kunnen verdragen. Zij zijn gewend aan een warm huis met stro en lekker eten ze kunnen dat temperatuurverschil niet aan waardoor ze vrij snel sterven nadat ze gedumpt zijn.

Kippen en hanen zijn massaal gedumpt in het Galamapark de afgelopen jaren. Ook deze dieren overleven niet, veel kippen en hanen zijn ondervoed en hebben het erg koud. Ze kunnen niet op stok en moeten noodgedwongen in bomen vliegen. De dieren die in de omheining zitten krijgen wel voer en alle dieren die er buiten zitten krijgen niets en moet het doen met gras en dergelijke. Deze dieren hadden veel ziektes onder de leden zoals bloedluis en kalkpoten. De hanen geven duidelijk overlast door het gekraai. De hennen blijven kuikens krijgen, zo schattig om te zien maar dit zorgt voor nog meer overlast.

Een eend is ook gedumpt in het Galama park. Dat dier hoort daar niet, die hoort met soort genoten samen te leven in en nabij een vijver.

Op 27 december 2017 is na een goed overleg met een aantal wijkbewoners en de gemeente Overbetuwe, Stichting Akka’s Ganzenparadijs en ons wijkplatform 126 hanen en kippen gevangen en opvangen. Bij Akka’s Ganzenpardijs worden de hanen op een enorme weide afgezonderd van de hennen.  Alle hanen en hennen krijgen eerst medische verzorging en worden met het juiste voer weer gezond gemaakt. De hanen mogen voor de rest van hun leven bij Akka’s blijven en de hennen worden vaak herplaatst bij mensen die hun dieren wel op de juiste manier houden en verzorgen.

Helaas zijn niet alle dieren bij de vangactie in december meegegaan en bij de tweede vangactie zijn begin januari ongeveer 30 dieren meegegaan. De eend is ook mee gegaan naar Akka’s.

De konijnen heeft Veronica Janssen uit het park vangen. Dat zijn er in de afgelopen jaren zeker een stuk of 150 geweest. Konijnen worden zo snel mogelijk weg gehaald, gaan eerst naar een dierenarts voor wondverzorging en vervolgens worden deze konijnen via diverse opvangen herplaatst.

Wij hopen dat het dumpen van dieren STOPT.  Wij vragen hiervoor uw medewerking, als u getuige bent van een dumping, meldt dit dan bij de politie.

Kunt u om wat voor reden dan ook niet meer voor uw dieren zorgen, zorg dan voor een goede opvang en neem zelf de verantwoording voor de dieren die u ooit uit liefde heeft aangeschaft. Tegenwoordig is op internet voor alle genoemde dieren overal goede opvang te vinden.

Veronica Janssen, bedankt voor je bijdrage.

 

Bestuur zoekt versterking

Om verschillende (persoonlijke) redenen hebben enkele bestuursleden hun functie neergelegd. Daarbij komt dat onze voorzitter Fred Bootsma komend voorjaar zijn functie vacant stelt. De overblijvende bestuursleden willen heel graag de ingeslagen weg blijven volgen en zo mogelijk de positie van ons Wijkplatform versterken. Het is dan absoluut noodzakelijk dat het bestuur wordt versterkt met enkele nieuwe bestuursleden. Eerst dan kunnen de belangen van wijkbewoners worden behartigd.

 

Heb je belangstelling voor deze inhoudsvolle tijdsbesteding?
Kom dan geheel vrijblijvend naar de
INFORMATIEBIJEENKOMST
maandag 5 februari, aanvang 20.00 uur in
Theater De Kik, Dorpsstraat 39 in Elst (ingang achter de HEMA).

Je wordt verzocht je vooraf aan te melden via telefoonnummer 06 23930249 of email info@wpelstzuid.nl

Ben je niet in de gelegenheid naar de informatiebijeenkomst te komen en heb je wel belangstelling? Neem dan contact met onze secretaris Eddie van Hattum via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

 

Vacature
Bestuurslid voor het Wijkplatform Elst-Zuid

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in Elst-Zuid te continueren zo mogelijk te verbeteren.
Doordat er steeds weer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn blijft het wijkplatform volop in beweging. Op dit moment lopen er projecten/initiatieven waar het wijkplatform een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld: Buurtpreventie, Park de Wuurde, Galamapark en Natuurspeelplaats Rozenkamp. Ook grote projecten als Knoop 38 (met Railterminal Gelderland) en bebouwing ‘Vinkenhof’ (o.a. OBC) zijn belangrijke aandachtsgebieden voor ons Wijkplatform.

Thema’s die aandacht hebben zijn onder andere:

 • (verkeers)veiligheid
 • leefbaarheid
 • buurtpreventie
 • groenbeheer
 • speelgelegenheid

Elst-Zuid bestrijkt het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid, ook behoren Eimeren en Reeth tot het werkgebied. Binnen de gemeente Overbetuwe zijn een aantal dorpsraden en drie wijkplatforms (Elst-Zuid, Elst-Noord en Elst-Oost) actief. Zij zijn allemaal partner van de gemeente en zetten zich in om de algemene belangen van de wijk of dorpsbewoners te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties. De gemeente verwacht van een Wijkplatform dat gevraagd of ongevraagd advies wordt uitgebracht over actuele zaken die de wijk aangaan.

Het bestuur

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform! Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, communicatie, coördinatie en neemt initiatieven of ondersteunt bewonersinitiatieven.
Als gevolg van het vertrek van enkele bestuursleden is het voor het zittende bestuur onmogelijk de ambities die worden beoogd te verwezenlijken. Binnenkort wordt ook de functie van voorzitter vacant gesteld.
De samenstelling van het huidige bestuur is niet alleen te beperkt, maar ook te weinig divers. Daarom is het noodzakelijk het bestuur uit te breiden.

Wie zoeken we?

We zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden die:

 • oog en oren hebben voor ontwikkelingen
 • affiniteit hebben met de wijk
 • werk- en denkkracht hebben
 • positief zijn ingesteld
 • goede gesprekspartners zijn
 • die het leuk vinden samen de kar te trekken

Werkzaamheden

In overleg en afhankelijk van je interesses en inhoudelijke kennis word je al dan niet verantwoordelijk voor een taakgebied (bijvoorbeeld ‘jongeren’, PR, algemeen bestuur).

De werkzaamheden omvatten verder:

 • deelname aan ca. 10 bestuursvergadering per jaar
 • deelname aan bijeenkomsten van de gemeente en organisaties
 • overleg plegen met werkgroepen/actieve bewoners
 • ondersteunen van werkgroepen waar nodig

Bestuurslid zijn van een enthousiast werkend wijkplatform dat volop in ontwikkeling is, is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk. Je inzetten voor de publieke zaak. Je bent betrokken bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in Elst-Zuid, nu en in de nabije toekomst.

Meer informatie en belangstelling

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie en wil je meer weten? Neem dan contact op met Eddie van Hattum (secretaris), telefoonnummer 06 23930249 of e-mail: info@wpelstzuid.nl