Honden aan de lijn

Honden aan de lijn!!!! 

Er zijn in onze wijk uitlaatplaatsen waar honden niet aangelijnd kunnen lopen, snuffelen, spelen met andere honden en hun behoeften kunnen doen. Hondenbezitters moeten er rekening mee houden dat op alle andere plaatsen een hond aangelijnd moet zijn en hondenpoep moet worden opgeruimd. Dat dit niet is toegestaan heeft een reden, namelijk dat andere gebruikers van parken, groenstroken en trottoirs anders overlast ondervinden van een hond. Bovendien lopen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden kans een forse boete te moeten betalen in het geval een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente onjuist gedrag constateert.

Wij maken u er dus extra attent op uw hond aangelijnd te houden en zijn uitwerpselen op te ruimen zodat u geen bekeuring riskeert.

Mocht u uw huisvriend toch los willen laten lopen dan kan dat op de daarvoor bestemde plaatsen.

 

AZC in de gemeente Overbetuwe

AZC in de gemeente Overbetuwe. Verwacht mag worden dat het college van B&W over circa 3 weken een voorstel aanbiedt aan de gemeenteraad voor de opvang van minimaal 300 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe. De locaties die voor opvang geschikt worden geacht worden t.z.t bekend gemaakt.

Op 18-2-2016 heeft ons wijkplatform een open brief aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Overbetuwe en de raadsleden binnen de gemeente. Voor het geval wordt gedacht aan een AZC dat gericht is op de wijk Elst-Zuid hebben wij ons uitgesproken voor een kleinschalige opvang. Een aantal van 300 vluchtelingen of meer is naar het oordeel van ons wijkplatform niet ideaal.

Wij verwijzen u graag naar de Open brief.

Conceptvisie op bibliotheekfuncties

Recent heeft de gemeente Overbetuwe onder andere ons Wijkplatform in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de ontwikkelde conceptvisie over bibliotheekfuncties in de gemeente Overbetuwe. Een aantal ontwikkelingen geven aanleiding de functies en doelen van het bibliotheekwerk opnieuw te formuleren, zoals:

  • de financiële bijdrage die de gemeente Overbetuwe verstrekt staat onder druk
  • bibliotheken die binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe worden geëxploiteerd kampen met tekorten
  • bewoners, onderwijs en instellingen denken mee over een te ontwikkelen visie
  • het versterken van onderlinge sociale verbindingen om leefbaarheid in dorpen en wijken op peil te houden
  • het voldoen aan de wettelijke publieksfuncties w.o. het bieden van ruimte voor ontmoetingen.

Reactie bestuur Stichting Wijkplatform Elst-Zuid

Het bestuur van ons Wijkplatform heeft gereageerd op de voorgelegde conceptvisie. Hoewel de ontwikkelingen over typische bibliotheekfuncties nauwlettend worden gevolgd en wij het belang van de bibliotheek in onze wijk (Europaplein) van groot belang achten hebben wij onze reactie vooral gericht op het versterken van de sociale functie binnen Elst-Zuid.

Hierbij zijn de volgende zaken onder de aandacht van de gemeente gebracht:

  • Ter versterking van de sociale infrastructuur achten wij het uitbreiden van bibliotheekfuncties met andere functies van belang. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de locatie waar het Sociaal Kernteam, Stuw welzijn en ons Wijkplatform een herkenbare plek krijgen.
  • De centrale plek waar de bibliotheek is gevestigd ook de plek te laten worden waar iemand ‘zomaar’ een kopje koffie kan drinken, een krantje kan lezen en spontaan in gesprek kan raken over persoonlijke zaken of het nieuws van de dag (centrale ontmoetingsplek).
  • Onze reactie is vooral gebaseerd op het feit dat Elst-Zuid als grootste kern in de gemeente overbetuwe (ca. 5.000 bewoners) een wijkcentrum ontbeert. Tegen die achtergrond verdient het zoeken naar een logische ontmoetingsplek binnen de wijk ons inziens prioriteit.

Naar verwachting wordt de conceptvisie op 15 december 2015 door het college van B&W behandeld. Wij hebben ons bereid verklaard een bijdrage te willen leveren zodra de uitwerking van visie ter hand wordt genomen.

Indien u als wijkbewoner meer betrokken wilt worden bij het vormen van een wijkstandpunt ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen neem dan contact met ons op.