Gemeenteraad besluit: railterminal bij Reeth gaat er komen!

Wat is burgerparticipatie waard?

Reeds lange tijd is de provincie Gelderland vastberaden waar het gaat om het aanleggen van een railterminal bij Reeth. De gemeente heeft altijd een kritische houding aangenomen (nee, tenzij) waar het gaat om dit grootschalige project op Overbetuws grondgebied.

Twee jaar geleden zijn dorpsraden Valburg en Oosterhout, buurtschap Reeth, Wijkplatform Elst-Oost en ook onze belangenorganisatie door de gemeente uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep over dit vraagstuk. Samen hebben wij o.a. veel vrije tijd besteed aan het bijwonen van informatie- en discussiebijeenkomsten en het bestuderen van soms dikke rapporten van erkende adviesbureau’s. Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de railterminal in Venlo.

In die twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep veel kennis opgedaan en zijn in staat geweest een goed onderbouwd eindrapport uit te brengen. Unaniem zijn de betrokken dorpsraden, Leefbaar Reeth en de Elster Wijkplatforms van mening dat nut en noodzaak van een railterminal onvoldoende is gebleken en onderbouwd. Ook is in overweging gegeven dat als er toch een terminal moet komen deze aan de zuidkant van de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee kan in ieder geval veel overlast in Reeth en Elst-Zuid worden voorkomen. Deze conclusie van bewoners kwam in grote lijnen overeen met het eerder ingenomen standpunt van de gemeente (nee,tenzij). Wat schetst onze verbazing. Het eindrapport van de Klankbordgroep is amper uitgebracht en het college van B&W besluit zonder enige afstemming af te zien van het eerder ingenomen standpunt en heeft geen bezwaar meer tegen het aanleggen van een railterminal aan de noordzijde van de Betuwelijn.

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het standpunt van het college gedeeld. Onze lokale volksvertegenwoordiging heeft democratisch besloten en daar moeten ook wijkbewoners in Elst-Zuid, Eimeren en Reeth zich bij neerleggen. Ondanks waarderende woorden voor het werk van de klankbordgroep blijven de leden en ook veel wijkbewoners ontgoocheld achter. Wat zijn alle inspanningen de afgelopen twee jaren waard geweest en heeft burgerparticipatie wel zin? Misschien een goed thema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Herziene aansluitroutes Lelystad Airport

Op 5 oktober 2017 heeft de overheid nieuwe en herziene aansluitroutes Lelystad Airport gepubliceerd. Het kaartje dat deze week in De Gelderlander stond week daarom belangrijk af van het eerdere kaartje in ons bericht van 28 september 2017 en dat van een eerdere publicatie in De Gelderlander (Zorgen over toename achtergrondgeluid Overbetuwe).

Op dit kaartje is te zien dat er nu geen route meer is in de buurt van Overbetuwe. Bovendien zijn de vlieghoogten aanmerkelijk hoger. Tussen Apeldoorn (Twello) en Millingen stijgen de vliegtuigen nu van 2.700 meter naar 5.800 meter.

Per 5 oktober 2017 nieuwe en Herziene aansluitroutes Lelystad Airport.
Op 5 oktober 2017 zijn nieuwe en herziene kaarten van de aanvliegroutes en aansluitroutes voor Airport Lelystad gepubliceerd. Hier het kaartbeeld zoals voor onze regio relevant.

Meer informatie nodig?

Aanvullende informatie en meer informatie over vliegroutes en hoogten kunt u vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hier staan meerdere rapportages die u kunt downloaden. Ook kun je hier opmerkingen achterlaten.

Met betrekking tot vlieghoogten stond in De Gelderlander dat de meeste vliegtuigen boven de 10 kilometer hoogte bij ons overvliegen. Dat lijkt te gelden voor vluchten die over ons land vliegen naar andere bestemmingen. Andere vluchten die in ons land opstijgen of landen zitten veelal tussen de 6.500 en 8.500 meter hoogte wanneer ze over Overbetuwe vliegen.

U kunt vliegbewegingen zelf gratis en live zien op Flightradar, https://www.flightradar24.com/51.87,5.76/10. Klik op instellingen om hoogten en snelheid in meters en km/uur te krijgen.

Flightradar24 voorbeeld
20-10-2017-21.40 uur. Flightradar24.com Airbus A321-212 op 10348m hoogte van Stockholm naar Parijs midden over Nijmegen.

Aanvulling 1 december 2017

Vandaag is de 2e Kamer geïnformeerd over reacties op het consultatie- en adviestraject inzake de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Hier staan alle stukken. Uit die stukken blijkt dat de minister op 19 september 2017 de route ten zuiden van Arnhem al had laten vallen.

Zorgen over toename geluidoverlast Elst-Zuid

Het bestuur van ons wijkplatform ontvangt de laatste tijd steeds meer berichten van bewoners die zich zorgen maken over een aantal ontwikkelingen die de leefbaarheid van de wijk zullen beïnvloeden. Het betreft vooral ontwikkelingen die zeer zeker gaan bijdragen aan een verhoogd achtergrond geluidsniveau in zuidelijke delen van de gemeente Overbetuwe. Meest recent is duidelijk geworden dat ook de beoogde nieuwe vliegroutes van en naar Airport Lelystad vanaf april 2019 gevolgen gaan hebben. Het zou gaan om meer dan 70 vluchten per dag en dat moet groeien naar ongeveer het dubbele. Na een kamerdebat van vanmiddag (28 september 2017) blijft de minister bij de voorgenomen vliegroutes van en naar Airport Lelystad.

De optelsom van besluiten en plannen

Zorgen zijn er als gevolg van de optelsom van zaken die gaan leiden tot een hogere geluidsbelasting van het zuidelijk deel van Overbetuwe, dag en nacht, 24/7 dus:

  1. Doortrekken A15 zal leiden tot extra verkeer en zeer waarschijnlijk ook extra rijstroken waarmee al rekening is gehouden bij het verleggen van de afrit bij Knoop 38;
  2. De RTG, (Railterminal Gelderland), het initiatief van de provincie, extra verkeer en container overslag lawaai;
  3. De Betuwelijn, het gereedkomen van het Duitse deel zal leiden tot extra verkeer (mogelijk blijft het aantal treinen gelijk, maar ze zullen langer worden);
  4. Nieuw logistieke activiteiten en uitbreidingen op het industrieterrein Park 15, leiden tot extra (vracht)verkeer;
  5. Laag uitgaand vliegverkeer vanaf Lelystad, dat mogelijk bij Overbetuwe naar grotere hoogte zal gaan.

Nergens kunnen wij inzicht krijgen in de gevolgen van de optelsom van al deze ‘economische’ activiteiten voor het leefmilieu. Het bestuur zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Airport Lelystad en Geluidoverlast Elst-Zuid

Het nieuwe vliegverkeer moet over meer dan 100 km op lagere hoogte vliegen vanwege de bestaande hoger gelegen vliegroutes. Boven Overbetuwe wordt nu meestal boven de 5 km gevlogen. Voor zover wij het begrijpen zal de beoogde vlieghoogte op ongeveer 1.800 meter (6.000 voet) liggen. Onduidelijk is wanneer en waar de vliegtuigen verder zullen opstijgen. Wel is duidelijk dat men de stedelijke gebieden moet mijden, zo staat in de stukken.

De recente kaartjes geven helaas een verschillend routebeeld. In beide gevallen gaat de route over Elst-Zuid.

Vliegroutes zoals op 9 september 2017 bekend. Op 19 september werd bekend dat er twee laagvliegroutes over de Veluwe zijn gepland. Helaas hebben we hiervan geen kaart kunnen vinden.
Vliegroutes zoals op 9 september 2017 bekend. Op 19 september werd bekend dat er twee (i.p.v. één) laagvliegroutes over de Veluwe zijn gepland. Helaas hebben we geen recenter kaart kunnen vinden.

 

De berekende geluidbelasting als gevolg van het nieuwe vliegverkeer is weergegeven in de kaart hieronder. De geluidoverlast Elst-Zuid zal dus rond de 50 dB(A) worden.

Je kunt op het kaartje klikken om naar de volledige weergave met filteropties in Google Maps te gaan. De cijfers in de kaart geven het berekende geluidniveau in dB(A) aan. Bij dB(A) zijn de geluiddrukwaardes waardes gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor. In een rustige woonwijk is het gebruikelijke geluidniveau 45 dB(A) overdag en 30 dB(A) in de nachtperiode. De werkelijke waarde voor Elst-Zuid in de nachtperiode is bij ons wijkplatform niet bekend, maar die ligt nu al zeker beduidend boven de 30 dB(A).

Indicatie van de te verwachten piekniveaus t.g.v. Airport Lelystad vliegverkeer.
Indicatie van de te verwachten piekniveaus t.g.v. Airport Lelystad vliegverkeer.

 

Valburgseweg wordt veiliger (bij AH en Action)

Nadat de gemeenteraad zich vorige week dinsdag al heeft uitgesproken over de problematiek rond het verkeer op de Valburgseweg tussen Smidsstraat en Kokkeland (bij AH en Action) heeft wethouder Jan van Baal zich duidelijk uitgesproken. Dat gebeurde tijdens een overleg maandag jl. in aanwezigheid van Fred Bootsma en Eddie van Hattum namens ons Wijkplatform en leden van de CDA-raadsfractie, Frank Evers en Aad Noordermeer. De volgende maatregelen zijn door de wethouder in gang gezet.

  • Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen AH en Action vanaf de achterzijde van de panden worden bevoorraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat het OBC ruimte vrijmaakt voor toegang tot het achterterrein. Hierover is de wethouder met het OBC in gesprek.
  • Er is al opdracht gegeven voor een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek voor dat deel van de Valburgseweg en directe omgeving. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van ons Wijkplatform.
  • Horeca-ondernemers zetten zich in de plaats van de terrassen zodanig in te richten dat er meer ruimte beschikbaar komt voor voetgangers en andere gebruikers van de stoepen.

Ons Wijkplatform is tevreden met de voorgenomen maatregelen en hoopt op een spoedige verbetering van de verkeerssituatie. Wij worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zodra er meer bekend is melden wij dat op deze website.

Wijkbewoners wapenen zich tegen inbraak

161028-1dagniet1Tijdens de landelijke actiedag ‘Inbraak: 1DagNiet’ op vrijdag 28 oktober 2016 zijn actieve wijkbewoners in groepjes een aantal buurten in Elst-Zuid doorgewandeld.
Het doel was het signaleren van inbraakgevoelige situaties. Hierbij werd o.a. gelet op kliko’s die als opstap naar een garagedak kunnen dienen. Er werd ook gekeken of er zichtbare waardevolle spullen in auto’s lagen.

Bewoners zijn tijdens de actiedag gewaarschuwd voor een verhoogd risico van inbraak. Tijdens de actie is gebleken dat bewoners alerter zijn dan een jaar geleden. Wij hebben toen ook een dergelijke actie gehouden. Aan de actie hebben 20 wijkbewoners meegewerkt. Zowel in de middaguren als in de vooravond hebben wijkbewoners in groepen onder leiding van wijkagent Ria Bernardus en collega-agenten aan de actie mee gewerkt.