Bestuur Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is afgetreden


Sinds het voorjaar 2015 heeft het bestuur een nieuwe weg ingeslagen die erop was gericht het Wijkplatform Elst-Zuid een herkenbare positie in de wijk Elst-Zuid te geven. Tevens hebben wij ons ingezet activiteiten en initiatieven van wijkbewoners te ondersteunen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Enkele maanden geleden zijn wij als bestuur nagegaan tot welke effecten deze werkwijze hebben geleid. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de inzet van moderne communicatiemiddelen als website, digitale nieuwsbrieven en Facebook-berichten tot een forse toename van de herkenbaarheid bij onze wijkbewoners heeft geleid.

Andere factoren die bepalend zijn voor een goed functionerend Wijkplatform zijn:

  • een transparante en functionele werkrelatie met gemeentebestuur, wijkagent en andere betrokkenen;
  • betrokkenheid van wijkbewoners bij het werk van het bestuur.

Door middel van het ingevoerde communicatieconcept zijn wijkbewoners in toenemende mate geïnteresseerd in het Wijkplatform, maar tegelijkertijd moeten wij constateren dat er nauwelijks belangstelling is voor functies in het bestuur. Vooral in het geval een actieve belangenorganisatie van wijkbewoners wordt nagestreefd betekent dit een te zware werkbelasting voor zittende bestuursleden (lees: vrijwilligers).

Een ander aspect is de werkrelatie met het gemeentebestuur. Een wijkplatform en dorpsraad wordt door de gemeente als een partner gezien. De gemeente Overbetuwe draagt ook uit dat veel belang wordt gehecht aan burgerparticipatie. In het najaar 2017 hebben wij onze inspanningen en die van actieve wijkbewoners in relatie gebracht tot de in dat jaar bereikte resultaten. Daarbij gaat het o.a. om de (werk)relatie met
de gemeente. Wij hebben daarbij vastgesteld dat er door de gemeente kaders zijn gecreëerd waarmee steun wordt gegeven aan activiteiten in de wijk. Tevens worden projecten als Natuurspeeltuin Rozenkamp, Park de Wuurde en het Galamapark in goede samenwerking tussen gemeente en bewonersgroepen uitgevoerd.

Leefbaarheid in Elst-Zuid vraagt extra aandacht

De wijk Elst-Zuid staat grote veranderingen te wachten die een belangrijke invloed krijgen op de leefomgeving van vrijwel alle bewoners. Het gaat daarbij om plannen van de gemeente tot het bebouwen van ‘Vinkenhof’, de komst van een railterminal en andere ontwikkelingen binnen Knoop38, bouwplannen Land van Tap en het vraagstuk van een centraal gelegen sociaal-cultureel ontmoetingscentrum in Elst.
Als belangenorganisatie worden wij regelmatig geconfronteerd met zorgen van bewoners over de directe consequenties van al deze projecten. Als bestuur van het Wijkplatform hadden wij graag gezien dat de belangen van bewoners door het gemeentebestuur zouden zijn meegewogen in de besluitvorming. Helaas hebben wij moeten constateren dat hiervan te dikwijls geen enkele sprake is. Aansprekende voorbeelden zijn ondermeer de bouwplannen op locatie ‘Vinkenhof’ en de aanleg van een railterminal bij Reeth/Valburg.

Ons bestuur heeft de onvrede over de wijze waarop bewoners bij dit soort ingrijpende plannen worden betrokken kenbaar gemaakt aan wethouder Ross en hebben hierover in november 2017 overleg gevoerd. Naderhand is nogmaals met de wethouder gesproken in aanwezigheid van een ambtelijke vertegenwoordiging.
Gezien het verloop van deze gesprekken had ons bestuur een andere houding van de gemeente verwacht. Dit is echter valse hoop gebleken.

Tijdens de verkiezingscampagne maakte wethouder Van Baal bekend dat er plannen bestaan voor een groot multifunctioneel complex met een cultuurcentrum, sportaccommodatie waaronder een zwembad in Elst-centraal bij het station. En dat terwijl de 3 Elster wijkplatforms de krachten hebben gebundeld en gezamenlijk met wethouder Hol in gesprek zijn over Sociaal Ontmoeten in Elst nu en in de toekomst. Er is met geen woord gesproken over bestaande plannen. Ook wij hebben dit in De Gelderlander moeten lezen.
Een ander recent voorbeeld is dat wij in deze krant hebben moeten lezen dat er 50 woningen worden gebouwd op het Land van Tap en dat terwijl wethouder Van Baal omwonenden en ons wijkplatform heeft toegezegd ons op de hoogte te stellen zodra er plannen zijn.

Ondanks dat samenwerking tussen bewoners en gemeente tot enkele positieve resultaten heeft geleid is de constatering dat als het gaat om grote projecten de belangen van bewoners niet of nauwelijks worden meegewogen.

Extra bestuursvergadering leidt tot aftreden bestuur

Tijdens een extra vergadering op 3 april jl. van ons bestuur is vooral de opstelling van het gemeentebestuur jegens bewoners aanleiding geweest daaraan consequenties te verbinden en als collectief af te treden.

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid stopt per direct haar activiteiten

Onder de vlag van de Stichting zullen per direct geen activiteiten meer worden ondernomen. Waar nodig worden enkele nog lopende en kansrijke activiteiten als burgerinitiatief ondersteund.

Besluit met pijn in ons hart genomen

Namens ons voltallig bestuur laten wij weten het zeer te betreuren dat wij tot deze besluitvorming met ingrijpende gevolgen moesten komen. Wij hebben ons vele jaren en voor 100% met veel enthousiasme ingezet om te komen tot een eigentijdse en actieve belangenorganisatie van wijkbewoners. Wij hebben de contacten met wijkbewoners bijzonder op prijs gesteld en altijd het doel voor ogen gehad de leefbaarheid in de wijk Elst-Zuid te verbeteren.
Daarbij is het van essentieel belang dat een lokale overheid openstaat voor de belangen van bewoners. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit niet het geval is.

Contact

Roept dit bericht vragen op dan kan telefonisch contact worden opgenomen via nummer 06 23930249 of e-mail info@wpelstzuid.nl.

Met vriendelijke groet,
namens vml. bestuur St. Wijkplatform Elst-Zuid
Fred Bootsma
Eddie van Hattum