Bewoners Elst-Zuid kritisch over bouwplannen Vinkenhof


Het besluit van het College van B&W Overbetuwe om 20 tijdelijke huurwoningen en een nieuw OBC te gaan realiseren op de locatie Vinkenhof, leidde tot veel reacties. Daarom heeft het Wijkplatform Elst-Zuid op 10 februari 2017 een enquête gepubliceerd op de website en via Facebook. Zaterdag 18 februari om 23:59 sloot de enquête.

Verwerking enquête

We hebben anonieme verwerking beloofd. Postcode en huisnummer zijn in combinatie met e-mail en postcode-huisnummer gebruikt voor de analyse. Vanuit enkele adressen is vaker gereageerd door verschillende bewoners, maar er zijn geen uitschieters.

De enquête bestond uit twee vragen:

 1. Wat is uw mening over de komst van het OBC naar de locatie Vinkenhof?
 2. Wat is uw mening over de komst van 20 tijdelijke doorstroomwoningen in de Vinkenhof?

Daarop kon worden aangegeven:

 • Ik ben voor
 • Ik ben tegen
 • Ik heb geen mening

Tevens was ruimte voor een toelichting of een opmerking.

In totaal hebben 247 mensen de enquête ingevuld. Veel deelnemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen mening toe te lichten.

We hebbende reacties voor zowel het OBC als de 20 tijdelijke woningen verdeeld in 3 groepen:

 1. Alle inzendingen (aantal 247);
 2. Alle inzendingen binnen postcodegebied 6662 (aantal 214);
 3. Alle inzendingen binnen de directe omgeving van Vinkenhof (aantal 88).

Opmerking vooraf over de interpretatie van de enquête-resultaten

Sommige voorstanders lijken de vraag te hebben gelezen als ‘moet er een nieuw OBC komen?’. Ze geven bij hun ‘voor’ aan dat een nieuwe school echt nodig is.

Veel voorstanders geven in hun antwoorden mitsen en maren aan waaruit je moet concluderen dat ze twijfelen. Zo ongeveer in de trant van ‘ik ben voor, maar alleen als ….’ of ‘ik ben voor, maar misschien zijn er ook nog wel geschiktere locaties’. Ook opmerkingen als ‘eerst kijken naar bestaande leegstand’ en ‘De Pas zou wellicht beter zijn …’en ‘of het echt praktisch is t.o.v. kernen waar de kinderen vandaan moeten komen vraag ik mij af …’ en ‘plaatsing in uithoek is minder goed gekozen’ wijzen op twijfel bij hun ‘voor’ stem.

Tegenstanders geven vrijwel geen voorwaarden aan en die lijken dus echt tegen.

We moeten dus concluderen dat het percentage voorstanders dus eigenlijk lager is.

Veel mensen verwijzen in hun toelichting bij de bouw van 20 tijdelijke woningen naar hun commentaar bij de OBC vraag. Daarom hebben we alle bij elkaar horende antwoorden naast elkaar gezet in een tabel die u kunt downloaden.

Uitslag enquête Vinkenhof in cijfers

OBC

Neutraal 8% Tegen 46% Voor 46%
Neutraal 9% Tegen 45% Voor 46%
Neutraal 7% Tegen 55% Voor 39%

Voor en tegenstanders houden elkaar cijfermatig redelijk in evenwicht. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn duidelijk tegen.

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan.

Overwegingen tegenstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Er zijn betere locaties beschikbaar.
  (Stationsgebied; Rijksweg Zuid-Olympiasingel; de Pas; oude Intratuin terrein, gebruik leegstand elders; beter om de middelbare scholen te concentreren in één gebied; in strijd met eerdere toezeggingen gemeente om eerst in de Pas te gaan bouwen; eerst opvullen bestaande lege plekken in dorpen zelf; ontbreken openbaar vervoer; veel leerlingen komen uit Arnhem; locatie totaal buiten dorp.)
 2. Groene open ruimte moet blijven.
  (Laatste stukje groen verdwijnt; uitzicht moet blijven; wandelmogelijkheid moet blijven.)
 3. Niet goed voor de verkeersveiligheid.
  (Zorgen over veiligheid basisschoolleerlingen als tegenover basisschool middelbare school komt; de Bussel wordt nog drukker; doorstroom op de Bussel komt in gedrang, omdat alle leerlingen moeten oversteken, kunnen we beter weer via de Griend omrijden.)
 4. Overlast voor de buurt.
  (Geluidsoverlast door school; hangjongeren; rotzooi.)
 5. Gemeente negeert afspraak voor buurtinspraak.

Overige opmerkingen:

 • Leidt tot nog meer fietsverkeer in Park de Wuurde.
 • We verliezen wederom een hondenuitlaatroute, pak nou niet alles af!
 • Slecht idee in kinderrijke buurt.
 • De school veroudert. Leerlingen gaan tegenwoordig naar Lent of Nijmegen. Er zitten alleen nog Arnhemmers. Nieuwe school is niet nodig. Vraagtekens bij de behoefte.
Overwegingen voorstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Mooie plek, rustige locatie, centraal en veilig, nabij basisschool.
  (Niet te dicht bij supermarkt en andere afleidingen; nabijheid basisschool kan kansen bieden, goed voor doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen; nu komt Zuid eindelijk op de kaart!!)
 2. Meer mogelijkheden voor Elster jeugd.
  (Nieuw gebouw voor OBC, waarschijnlijk blijven daardoor meer kinderen binnen Elst op school; meer mogelijkheden voor Elster jeugd op fietsafstand.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Voor, maar eerst kijken naar bestaande leegstand.
 • Voor, maar de Pas is wellicht beter i.v.m. benutting bestaande sportterreinen.
 • Locatie is goed, maar is school nodig vanwege krimpend aantal leerlingen?
 • Vraag of het echt praktisch gelegen is t.o.v. andere dorpskernen waar kinderen uit vandaan komen.
 • Echter rondom de geplande school is niets.
 • Plaatsing in uithoek is minder goed gekozen.
 • Goede plek, maar vraag me af of het verstandig is om te combineren met tijdelijke woningen.
 • Moet wel voldoende ruimte voor spel, ontspanning, park en sportvelden komen; richt groen in.
 • Geen probleem, als verder alles goed geregeld is.

Tijdelijke huurwoningen, doorstroomwoningen

Neutraal 10% Tegen 54% Voor 36%
Neutraal 9% Tegen 55% Voor 36%
Neutraal 7% Tegen 64% Voor 30%

Het percentage voorstanders is duidelijk kleiner dan het percentage tegenstanders. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn overduidelijk tegen het besluit om 20 tijdelijke doorstroomhuurwoningen te realiseren op de locatie Vinkenhof. 

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan. Bij de voorstanders zijn er geen duidelijke uitschieters qua aantal maal genoemd bij de beargumentering.

Overwegingen tegenstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Eerst bestaande locaties in Elst opvullen.
  (De Pas; Olympiasingel; oude OBC-gebouw; land van Tap; diverse keren wordt opgemerkt dat dit ook het in 2013 vastgesteld gemeentelijk beleid was.)
 2. Groene ruimte moet open blijven.
  (Vergelijkbaar met antwoorden bij OBC vraag.)
 3. Locatie te ver van het dorp: niet goed voor integratie van de statushouders.
 4. Tijdelijke woningen zijn een slecht idee; bouw iets permanents, beter voor geld en milieu.
 5. Niet voor vluchtelingen bouwen maar eerst voor eigen bewoners.
  (Ben jongere uit Elst en wacht al heel lang op woning; bezopen om vluchtelingen voorrang te geven boven jongeren uit Elst.)
 6. Andere uiteenlopende, soms tegenstrijdige, bezwaren tegen tijdelijkheid.
  (Tien jaar is niet tijdelijk; wat gebeurt er met de woningen na 10 jaar?; die woningen blijven zeker 50 jaar staan, geen 10 jaar, is om tegenstanders te paaien, geloof ik niet; tijdelijke woningen zullen nooit een ‘thuis’ worden voor de bewoners in verband met de tijdelijkheid. De behoefte zal minimaal zijn om de omgeving te onderhouden: kortom het wordt een rommeltje.)
 7. Associaties met (woonwagen)kamp en precedentwerking voor meer bouw.
 8. Toegangsweg via de Schenkelskamp kan niet.
  (Dit is een achterlijk ondoordacht idee, aangezien dit een doodlopende weg is.)
 9. De waarde van de woningen in de wijk zal dalen.
 10. We hebben niets van de gemeente gehoord.
  (Men negeert schriftelijke toezegging voor buurtinspraak.)

Overige opmerkingen:

 • Er is meer behoefte aan betaalbare woningen. Er zijn er wel wat meer nodig dan 20 woningen.
 • Info-avond was een lachertje. Antwoorden konden niet gegeven worden.
 • Op het bouwplan zijn het lelijke blokken.
Overwegingen voorstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Fijn dat er voor deze doelgroep eindelijk meer ruimte komt.
  (Helemaal goed dat er plek is voor de vluchteling; gemeente heeft taak asielzoekers met verblijfstatus een woonalternatief aan te bieden; er zijn nu te weinig doorstroommogelijkheden, zijn dus nodig; blij dat er starterswoningen komen, uiteraard ook voor de statushouders, maar met name voor de starters moet er echt iets gebeuren.)
 2. Goed dat mensen niet midden in de dorpskern zitten.
  (Bang dat het anders voor ophef zou zorgen; afstand is nog dichtbij genoeg om te kunnen integreren.)
 3. Deelname aan de samenleving. (Ik ben voor (tijdelijke) kleinschalige opvang van asielzoekers en statushouders in de gemeente maar ze moeten eigenlijk niet geïsoleerd in het buitengebied komen. Dat is niet goed voor deelname aan de samenleving.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Vreemd dat het niet op de Pas gebeurt, waar de raad wel voor heeft gekozen.
 • Waarom tijdelijk, geld over de balk gooien.
 • Er zullen wel regels opgesteld moeten worden m.b.t. het doorstromen. Anders schiet je het doel voorbij.
 • Wij vinden alleen de weg aansluiting bij de Schenkelskamp geen goed plan. Wij wonen nu in een kindvriendelijke wijk. Dat zal dan totaal veranderen.
 • Alleen als echt bedoeld voor mensen die al hun hele leven in Elst wonen.
 • Als er maar groen overblijft. Had natuurlijk liever een park gehad dan woningen, maar begrijp de keuze wel.
 • Belachelijk om dit rondom scholen op te zetten.
 • Belangrijk dat de definitie doorstroomwoning duidelijk is. Voor hoe lang en voor wie worden deze woningen verder gebouwd?
 • Vroeg of laat gaat hier toch gebouwd worden.

Uitgelichte reactie

We lichten er één reactie over OBC en de woningen uit. Hierin wordt volgens ons het commentaar van vele anderen verwoord.

OBC:

“Het lijkt erop dat de Gemeente geen overall masterplan heeft over hoe de gemeente ruimtelijk moet worden ingericht. In korte tijd passeren er verschillende plannen over dit perceel van Crematorium, een park tot en met nu een school en enkele tijdelijke woningen. Ik mis een overall visie. De gemeenteraad zou er goed aan doen aan te dringen op zorgvuldige plan- vorming en terughoudend mogen zijn met het lukraak volbouwen van landbouwgrond. Wij hebben een mooie gemeente die haar kracht onder andere ontleent aan een landelijke uitstraling. Het volledig vol bouwen is verre van duurzaam. Specifiek voor de school geldt nog dat er eerst goed onderzoek moet worden gedaan naar de behoeften aan een school op langere termijn. Lagere scholen kampen soms al met leegstand en teruglopende leerling aantallen. Verder lijkt de locatie die nu in overweging is nogal onpraktisch als wij bedenken dat de helft van de leerlingen uit Arnhem komt, evt. met het openbaar vervoer kan komen en die groep moet dan het gehele dorp door. Een locatie bij het Station lijkt logischer. Het komt mij ook vreemd over dat zowel Vivare als OBC direct door de Gemeente al naar voren worden geschoven om uitleg te geven. Mooi bedacht maar zij hebben een direct belang. Laten wij eerst tot een zorgvuldige besluitvorming komen alvorens mogelijke toekomstige gebruikers zo prominent te positioneren.

Verder nog een relevante opmerking over de verkeerssituatie indien en voor zover de Gemeente mocht besluiten haar plannen door te zetten. Is er bedacht dat de infrastructuur op de Bussel, Meikers, Volger en straten daar rondom heen niet zijn ingericht op 500 – 600 fietsers en vele tientallen auto’s extra. Er zouden levens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waar wij onze jeugd niet aan zouden moeten willen blootstellen. Het uitvoeren van een professioneel gedetailleerd verkeersonderzoek, alvorens er besloten wordt,  is cruciaal.”

Tijdelijke woningen:

“Ook hier geldt dat de Gemeente in een overall plan duurzaam zou moeten willen bouwen. Tijdelijke bouw is niet duurzaam. Eerder is DE PAS aangewezen als bouw locatie. Mocht de nood hoog zijn dan kan daar wellicht anders (op een andere wijze) gebouwd worden. De haast voor dit perceel nu tegenover het Startblok komt mij vreemd voor. (dat geldt voor zowel het schoolplan als het woningbouw plan) Ik zou adviseren om na te vragen welke financiële belangen er achter zitten. De gemeente moet hier volledig transparant opereren. Mocht de Gemeente toch besluiten niet duurzaam te willen bouwen en iets tijdelijks op te zetten dan is het wijsheid om dat op een locatie te doen op het industrie terrein, daar is meer dan ruimte genoeg en dat is geen locatie met een landelijke uitstraling.”

Eén reactie op “Bewoners Elst-Zuid kritisch over bouwplannen Vinkenhof

 1. Ben het helemaal eens met de argumenten die hier bovenstaan. Was helaas te laat voor de enquette.

Reacties zijn gesloten.