Bewonersavonden

Interactieve bewonersavond 21 november 2016

Inspiratie wenskaarten

wenskaartTijdens de avond hebben 81 van de 100 aanwezigen een wenskaart in de wensboom gehangen. Wij hebben de wenskaarten verwerkt en daar de volgende interessante conclusies uitgetrokken:

 • 93% vindt dat jongeren meer moeten worden betrokken bij onze leefomgeving.
 • 86% is van mening dat faciliteiten voor ‘ontmoeten’ in Elst(-Zuid) aandacht moet krijgen.
 • de bereidheid om zich in te zetten voor buurt of wijk is groot. Veertien wijkbewoners hebben zich aangemeld om zich actief voor ons wijkplatform in te zetten.
 • verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De verkeerssituatie in De Halve Morgen, Dorpsstraat en de Valburgseweg (bij AH) scoren hoog, maar ook diverse andere situaties zijn gemeld.
 • een groot aantal bewoners vindt dat er meer gehandhaafd moet worden. Voor fout parkeren, vuurwerk afsteken en honden (loslopen en poepen op plaatsen waar niet is toegestaan) zou meer bekeurd mogen worden.
 • het aantal wensen of opmerkingen over openbaar groen is beperkt. Wat opvalt zijn wensen om meer groen op het veld Morel/Wijnkers.
 • overige aandachtspunten: meer strooien bij gladheid, meer jonge ouders betrekken bij het wijkplatform en meer aandacht voor duurzaamheid.

Hoe verder?

Wij gaan een traject uitzetten waarbij in principe alle ontvangen reacties, wensen en opmerkingen aandacht krijgen. Alle wijkbewoners die zich hebben opgegeven om actief te willen meewerken met ons worden persoonlijk benaderd voor een gesprek. Het algemene uitgangspunt is dat bewoners in gelegenheid worden gesteld samen van gedachten te wisselen als het gaat om meer omvangrijke onderwerpen en zich ook in gaan zetten vraagstukken op te lossen.


De avond: Een geslaagd avondje Elst-Zuid

Met ruim 100 belangstellenden was de grote zaal van Het Wapen van Elst maandagavond goed bezet.

Het programma

van de Interactieve bewonersavond Elst-Zuid bood veel informatie over de projecten waaraan wijkbewoners werken. Er waren diverse resultaten te melden waar onder de aanpassingen van De Wuurde als 30-km weg. Leden van het buurtpreventieteam Zuiling/Wuurde, die bij nacht en ontij door de straten lopen, werden verrast met een hartverwarmend applaus voor hun goede werk. De plannen voor het ontwikkelen van Park de Wuurde en de verkeersveiligheid op de Valburgseweg (bij AH) worden met belangstelling gevolgd.

Door op de pijlen of dots te klikken kunt u de vorige of volgende foto bekijken.

Klaske Bakker

De in Elst-Zuid wonende schrijfster Klaske Bakker lukte de aandacht van de zaal vast te houden met een kort verhaal over Elst dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven.

Informatiemarkt

De informatiemarkt bood de aanwezigen gelegenheid elkaar te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Zo was er veel belangstelling voor het project Knoop 38 en het initiatief voor een natuurspeeltuin in de wijk.

Wensboom

Natuurlijk blijven er altijd wensen over en daar had de organisatie goed op ingespeeld. Alle aanwezigen kregen gelegenheid een wenskaart in te vullen. Van die gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt getuige de oogst aan wenskaarten die in de door Intratuin Elst beschikbaar gestelde wensboom werden gehangen. De wenskaarten worden verwerkt en de resultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Deze resultaten kunnen bepalend zijn voor het activiteitenprogramma 2017 van Wijkplatform Elst-Zuid.

Wethouder Ben Ross sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop wijkbewoners deze avond hebben georganiseerd en de grote betrokkenheid van bewoners bij activiteiten van het Wijkplatform. Wij kijken terug op een goede, nuttige maar ook gezellige bijeenkomst.


De aankondiging: 21 november 2016, 20.00 uur in Het Wapen van Elst

Woont u in het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg, ten noorden van de A15 en ten westen van Rijksweg-Zuid? Dan woont u samen met nog 5.000 bewoners in de wijk Elst-Zuid.

U bent vast geïnteresseerd in zaken die uw directe leefomgeving beïnvloeden. Daarover willen wij graag één keer per jaar in gesprek samen met andere wijkbewoners. Dit jaar nodigen wij u van harte uit voor de Interactieve bewonersavond op 21 november 2016.

Programma

19.30 uur Ontvangst in de grote zaal met koffie/thee
20.00 uur Plenaire bijeenkomst, kennismaken met Wijkplatform Elst-Zuid, actieve wijkbewoners vertellen over de projecten waar zij mee bezig zijn. Inbreng vanuit de zaal wordt op prijs gesteld.
21.00 uur Gesproken column door Klaske Bakker
21.10 uur Interactieve markt voor en door wijkbewoners + wensenboom Elst-Zuid
????? uur Einde

Organisatie

Een twintigtal actieve wijkbewoners hebben samen het programma samengesteld.
De projecten waar deze bewoners aan meewerken zijn bijvoorbeeld het verbeteren van park de Wuurde, verschillende projecten op het gebied van verkeersveiligheid, het volgen van de ontwikkelingen rond Knoop 38 of preventieve acties tegen inbraak. Men is graag bereid de kennis over de projecten waar zij bij zijn betrokken te delen met andere wijkbewoners.

Plenaire deel van de avond

Dit wordt zeker geen saai gedeelte van de avond. Er komen ook geen sprekers met lange verhalen aan het woord. Wij willen met elkaar in gesprek over onderwerpen die wij als bewoners van Elst-Zuid belangrijk vinden. Gespreksleider is Gerrit Kapteijns van welzijnsorganisatie ‘Spectrum partner met Elan’.

Er zijn 3 hoofdthema’s namelijk:
wpelstzuid-21-11-2016

 • Buurtpreventie
  Wat doet het buurtpreventie(team) Zuiling/Wuurde?
  WhatsApp-groep: coördinatoren delen ervaringen
 • Verkeersveiligheid
  De Wuurde e.o.
  Bevoorrading Aldi ‘Posthuys’ v.a. Halve Morgen
  Verkeersveiligheid Valburgseweg (nabij AH en Action)
  Groot onderhoud N836, wegvak Elst-Valburg
  Scholencomplex Kerkeakkers
 • Leefbaarheid
  Park de Wuurde
  Natuurspeelplaats Rozenkamp e.o.
  Knoop 38 (Park15 en Railterminal Gelderland)
  Buurtcontacten Zulpichhof
  Voorzieningen voor ‘Ontmoeten’  in Elst(-Zuid)

Interactieve markt

Verspreid door de zaal zijn wijkbewoners die zich inzetten voor een project of activiteit graag bereid met andere wijkbewoners in gesprek te gaan. Doel is het op een interactieve wijze uitwisselen van informatie en kennis.

Wensenboom Elst-Zuid

De avond biedt wijkbewoners gelegenheid nieuwe wensen en aandachtspunten kenbaar te maken. Deze inbreng is mede bepalend voor het activiteitenprogramma 2017 van Wijkplatform Elst-Zuid. De aan het papier toevertrouwde inbreng vindt een plaatsje in de Wensenboom.

Gesproken column Klaske Bakker

klaske-bakkerDit jaar heeft Klaske Bakker de verhalenbundel ‘Blauwe tongen’ uitgebracht. Zij woont in de wijk Elst-Zuid en heeft er zin in een bijdrage te leveren aan het programma. Klaske spreekt een korte column uit over de wijk waarin u zelf woont.

Publiciteit

Er wordt ruime aandacht gevraagd voor de Interactieve bewonersavond. Daarvoor worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:

– website
www.facebook.com/wpelstzuid
– flyer (zowel digitaal als op papier)
– digitale nieuwsbrief
– huis aan huiskranten

U ziet het! Wijkbewoners doen er alles aan de Interactieve Bewonersavond tot een succes te maken. Maar dat kan niet zonder u.

U komt toch ook maandag 21 november naar Het Wapen van Elst?

Vooraf aanmelden is niet nodig.


Voorbereiding:

Overleg met Spectrum, 15-11-2016

Het bestuur en Marjolein de Rijk hebben het programma samen uitgewerkt. Het bestuur wordt al enige tijd ondersteund door Anja Slendebroek. Anja werkt bij Spectrum. Spectrum werkt samen met de gemeente Overbetuwe aan het (kleine) kernbeleid. Anja’s collega Gerrit Kapteijns wil gastspreker voor de avond zijn. Samen nemen wij op locatie het programma door.

Overleg actieve wijkbewoners, 17-10-2016, ontmoetingscentrum ‘Onder de Toren’

Alle actieve wijkbewoners zijn uitgenodigd om:

 • samen ideeën uit te wisselen om een programma samen te stellen voor de ‘Grote Bewonersavond Elst-Zuid’ (is nog werknaam) op 21 november a.s.. De avond die wordt gehouden in ‘t Wapen van Elst willen wij graag in overleg met alle actieve wijkbewoners organiseren omdat wij denken daarmee een goed draagvlak te creëren.
 • elkaar te ontmoeten.

Doelen van de bewonersavond op 21 november zijn:

 • wijkbewoners informeren over afgeronde en lopende projecten 2016
 • wijkbewoners gelegenheid bieden aandachtspunten / gewenste projecten 2017 kenbaar te maken
 • bevorderen sociale contacten tussen wijkbewoners