Bibliotheekvisie en Ontmoeten


Dinsdag 27-6-2017 is tijdens het rondetafelgesprek van de politieke avond o.a. gesproken over de Bibliotheekvisie. Wij hebben als Wijkplatform-Zuid een schriftelijke inbreng geleverd. Mede naar aanleiding daarvan heeft het vraagstuk ‘Ontmoeten in Elst’ veel aandacht gekregen van de raadsleden. Uiteraard tegen de achtergrond van de functie van de bibliotheek.

Namens de onlangs gevormde werkgroep (3 Elster wijkplatforms en initiatiefneemster van het Elster Praathuijs) heeft Eddie van Hattum ruim de gelegenheid gekregen vragen van raadsleden te beantwoorden.

Conclusie is dat de raadsleden ons initiatief unaniem ‘warm’ hebben ontvangen. Wethouder Hol heeft aan de raadsleden toegezegd het initiatief vanuit de gemeente te willen faciliteren. Wat dit laatste precies gaat inhouden moet nog worden afgestemd.

Schriftelijke inbreng

Betreft: Visie op bibliotheekfuncties in Overbetuwe
Datum: 19 juni 2017

Schriftelijke inbreng Stichting Wijkplatform Elst-Zuid t.b.v. ronde tafel gesprek tijdens politieke avond d.d. 27 juni 2017.

Het bestuur van Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is bijzonder geïnteresseerd in de toekomstige functie van de bibliotheek in Elst. Als reactie op een eerdere concept-visie op bibliotheekfuncties in Overbetuwe hebben wij schriftelijk gereageerd op 26 november 2015, zie bijlage. Onze reactie richt zich met name op de sociale functie van de bibliotheek.

Inmiddels hebben wij begin dit jaar een initiatiefnotitie over ‘ontmoeten in Elst’ uitgebracht met de intentie hierover met belanghebbende partijen in gesprek te gaan. Wij hebben onder andere gesproken met enkele raadsfracties, een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente, diverse maatschappelijke organisaties waaronder het management van Bibliotheek Gelderland Zuid en uiteraard ook met de collega wijkplatforms uit Elst Oost en Noord. Uit deze gesprekken hebben wij kunnen afleiden dat er voldoende draagvlak bestaat voor een bredere maatschappelijke discussie met betrekking tot ontmoeten in Elst.

Inmiddels hebben de 3 wijkplatforms in Elst de handen ineen geslagen. Samen met Hester van Aalst, initiatiefnemer van ‘Elster Praathuis’ is een basiswerkgroep ‘Ontmoeten in Elst’ gevormd. De werkgroep gaat zich onder andere bezighouden met een nadere uitwerking van een behoefte onderzoek. Daarvoor is de Hogeschool Arnhem-Nijmegen benaderd. Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat een brede sociale functie van de bibliotheek in dit verband niet op wijk- maar op dorpsniveau wordt gezien.

In het rapport ‘Visie op bibliotheekfuncties in Overbetuwe’ wordt bij 6.5 Ontmoeting & debat (publieke ruimte) gesproken over bundeling van voorzieningen. De sociaal-culturele rol die een bibliotheek in een kern vervult wordt hierdoor versterkt. Dit biedt ons inziens een goede mogelijkheid voor de eerdergenoemde basiswerkgroep een inhoudelijke bijdrage te leveren bij de verdere uitwerking van plannen. Hester van Aalst is contactpersoon van de basiswerkgroep ‘Ontmoeten in Elst’ (e-mail: hestervanaalst@gmail.com en telefoon 06 12465542).

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid