Conceptvisie op bibliotheekfuncties


Recent heeft de gemeente Overbetuwe onder andere ons Wijkplatform in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de ontwikkelde conceptvisie over bibliotheekfuncties in de gemeente Overbetuwe. Een aantal ontwikkelingen geven aanleiding de functies en doelen van het bibliotheekwerk opnieuw te formuleren, zoals:

  • de financiële bijdrage die de gemeente Overbetuwe verstrekt staat onder druk
  • bibliotheken die binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe worden geëxploiteerd kampen met tekorten
  • bewoners, onderwijs en instellingen denken mee over een te ontwikkelen visie
  • het versterken van onderlinge sociale verbindingen om leefbaarheid in dorpen en wijken op peil te houden
  • het voldoen aan de wettelijke publieksfuncties w.o. het bieden van ruimte voor ontmoetingen.

Reactie bestuur Stichting Wijkplatform Elst-Zuid

Het bestuur van ons Wijkplatform heeft gereageerd op de voorgelegde conceptvisie. Hoewel de ontwikkelingen over typische bibliotheekfuncties nauwlettend worden gevolgd en wij het belang van de bibliotheek in onze wijk (Europaplein) van groot belang achten hebben wij onze reactie vooral gericht op het versterken van de sociale functie binnen Elst-Zuid.

Hierbij zijn de volgende zaken onder de aandacht van de gemeente gebracht:

  • Ter versterking van de sociale infrastructuur achten wij het uitbreiden van bibliotheekfuncties met andere functies van belang. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de locatie waar het Sociaal Kernteam, Stuw welzijn en ons Wijkplatform een herkenbare plek krijgen.
  • De centrale plek waar de bibliotheek is gevestigd ook de plek te laten worden waar iemand ‘zomaar’ een kopje koffie kan drinken, een krantje kan lezen en spontaan in gesprek kan raken over persoonlijke zaken of het nieuws van de dag (centrale ontmoetingsplek).
  • Onze reactie is vooral gebaseerd op het feit dat Elst-Zuid als grootste kern in de gemeente overbetuwe (ca. 5.000 bewoners) een wijkcentrum ontbeert. Tegen die achtergrond verdient het zoeken naar een logische ontmoetingsplek binnen de wijk ons inziens prioriteit.

Naar verwachting wordt de conceptvisie op 15 december 2015 door het college van B&W behandeld. Wij hebben ons bereid verklaard een bijdrage te willen leveren zodra de uitwerking van visie ter hand wordt genomen.

Indien u als wijkbewoner meer betrokken wilt worden bij het vormen van een wijkstandpunt ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen neem dan contact met ons op.