Ed Kremers spreekt in op politieke avond


 

Ed Kremers, lid Klankbordgroep Knoop 38 namens Wijkplatform Elst-Zuid, spreekt in op 
Politieke avond gemeentehuis Overbetuwe, 3 oktober 2017, RTG en Knoop 38

Geachte wethouder en raadsleden,

Bij mijn inspreken richt ik me op drie onderwerpen:
1. Nut en noodzaak van de RTG.
2. De locatie aan de zuidzijde van de Betuweroute als meest geschikte locatie voor de RTG.
3. De wijze waarop het voorstel van het college betreffende de RTG tot stand is gekomen.

1. Nut en noodzaak van de RTG

De nut en noodzaak discussie is volgens velen reeds een gepasseerd station. De vraag is of dat terecht is. De klankbordgroep is unaniem van mening dat nut en noodzaak van de RTG onvoldoende onderbouwd zijn om een dergelijk dure investering te rechtvaardigen.

In het coalitie-akkoord van CDA en D66 staat dat de RTG er alleen kan komen als er een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid wordt geleverd. In het u bekende Logitechrapport – dat een belangrijke rol gespeeld heeft bij de standpuntbepaling van de provincie – worden nut en noodzaak vooral vertaald naar het criterium dat een RTG economisch rendabel moet zijn. De beoogde exploitant (DERT) acht exploitatie commercieel verantwoord. Echter, DERT hoeft als huurder de RTG niet aan te leggen, dat gebeurt vanuit publieke middelen. Commercieel rendabel is iets anders dan dat een RTG ook een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid levert. De directe werkgelegenheid van de RTG bedraagt hooguit 5 a 10 werkplekken op jaarbasis. Er wordt daarom vooral geschermd met de indirecte werkgelegenheid die de RTG zou opleveren, bijvoorbeeld op Park15 of andere bedrijventerreinen in de regio. De terminal zou voorwaardelijk zijn voor ontwikkeling van die bedrijventerreinen. Daarvoor ontbreekt iedere concrete cijfermatige onderbouwing. Het is vooral wishfull thinking. P15 groeit en bloeit ook wel zonder de RTG, nu al en ook in de toekomst.

Uit een verkeerskundige studie van bureau Goudappel/Coffeng blijkt dat er in 2033 ruim 15.000 verkeersbewegingen van en naar P15 zijn en, houdt u vast, maar liefst 400 van en naar de RTG. Dat zegt eigenlijk alles. Ik begrijp dan ook niet waarom het college volhoudt dat aan haar voorwaarde voldaan is. De argumentatie in de kaders is bepaald niet overtuigend. Het lijkt erop dat men de eerdere voorwaarde losgelaten heeft. Het zou het college sieren dat dan ook toe te geven.

2. Locatie RTG aan zuidzijde Betuweroute is meest geschikte locatie

Mocht de terminal er toch moeten komen, kies dan voor een plek waar de overlast zo klein mogelijk is. Het is heel teleurstellend dat het college de provincie volgt in de goedkoopste variant aan de noordzijde bij Reeth. De klankbordgroep kiest echter unaniem voor een terminal aan de zuidkant van de Betuweroute.

De zuidelijke locatie is toekomstbestendig en levert de minste schade op voor de leefbaarheid en het milieu. Deze variant kan op een simpele wijze worden ontsloten via De Hoge Brugstraat met als gevolg minder belemmeringen voor de doorstroming en veiligheid op het viaduct met de rijksweg. Ook voorkomt deze locatie toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde van de Betuweroute, een gebied dat zijn huidige open, agrarische karakter moet behouden. En dat is toch een serieus gevaar wat op de loer ligt. Tijdens het werkbezoek van raad en klankbordgroep aan de railterminal in Venlo is namelijk gebleken dat een terminal pas echt rendabel wordt als er onmiddellijk daarnaast een bedrijventerrein ligt.

Samengevat: de zuidelijke locatie moge dan duurder zijn dan een locatie aan de noordzijde maar de voordelen hiervan rechtvaardigen alleszins de meerkosten en vragen een serieuze afweging.

3. Proces van totstandkoming van het collegevoorstel

Het voorstel van het college kwam voor de klankbordgroep ronduit als een overval. Ongeveer twee jaar geleden heeft de gemeente de betrokken wijkplatforms en dorpsraden verzocht vertegenwoordigers te leveren voor de door de provincie in te stellen klankbordgroep. Meedenken vanuit deze gremia werd door de gemeente heel belangrijk geacht. Maar toen het erop aan kwam heeft het college niet eens de moeite genomen om haar voorstel aan de klankbordgroep toe te lichten. Uiteraard hoeft het college het niet eens te zijn met de klankbordgroep, maar wals er niet overheen zonder enige vorm van overleg. Dan vervreemd je jezelf van je eigen betrokken burgers.

Ik dank u voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.