Bestuur zoekt versterking

Om verschillende (persoonlijke) redenen hebben enkele bestuursleden hun functie neergelegd. Daarbij komt dat onze voorzitter Fred Bootsma komend voorjaar zijn functie vacant stelt. De overblijvende bestuursleden willen heel graag de ingeslagen weg blijven volgen en zo mogelijk de positie van ons Wijkplatform versterken. Het is dan absoluut noodzakelijk dat het bestuur wordt versterkt met enkele nieuwe bestuursleden. Eerst dan kunnen de belangen van wijkbewoners worden behartigd.

 

Heb je belangstelling voor deze inhoudsvolle tijdsbesteding?
Kom dan geheel vrijblijvend naar de
INFORMATIEBIJEENKOMST
maandag 5 februari, aanvang 20.00 uur in
Theater De Kik, Dorpsstraat 39 in Elst (ingang achter de HEMA).

Je wordt verzocht je vooraf aan te melden via telefoonnummer 06 23930249 of email info@wpelstzuid.nl

Ben je niet in de gelegenheid naar de informatiebijeenkomst te komen en heb je wel belangstelling? Neem dan contact met onze secretaris Eddie van Hattum via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

 

Vacature
Bestuurslid voor het Wijkplatform Elst-Zuid

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid is een belangenorganisatie voor bewoners en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in Elst-Zuid te continueren zo mogelijk te verbeteren.
Doordat er steeds weer nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn blijft het wijkplatform volop in beweging. Op dit moment lopen er projecten/initiatieven waar het wijkplatform een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld: Buurtpreventie, Park de Wuurde, Galamapark en Natuurspeelplaats Rozenkamp. Ook grote projecten als Knoop 38 (met Railterminal Gelderland) en bebouwing ‘Vinkenhof’ (o.a. OBC) zijn belangrijke aandachtsgebieden voor ons Wijkplatform.

Thema’s die aandacht hebben zijn onder andere:

 • (verkeers)veiligheid
 • leefbaarheid
 • buurtpreventie
 • groenbeheer
 • speelgelegenheid

Elst-Zuid bestrijkt het gebied ten zuiden van de Dorpsstraat/Valburgseweg en ten westen van Rijksweg-Zuid, ook behoren Eimeren en Reeth tot het werkgebied. Binnen de gemeente Overbetuwe zijn een aantal dorpsraden en drie wijkplatforms (Elst-Zuid, Elst-Noord en Elst-Oost) actief. Zij zijn allemaal partner van de gemeente en zetten zich in om de algemene belangen van de wijk of dorpsbewoners te behartigen. Tevens leggen zij een verbinding tussen de bewoners, gemeente Overbetuwe, politie en andere betrokken organisaties. De gemeente verwacht van een Wijkplatform dat gevraagd of ongevraagd advies wordt uitgebracht over actuele zaken die de wijk aangaan.

Het bestuur

Vrijwilligers die in de wijk wonen en actief zijn binnen de organisatie vormen samen het wijkplatform! Een aantal wijkbewoners hebben zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt voor een goede organisatie, communicatie, coördinatie en neemt initiatieven of ondersteunt bewonersinitiatieven.
Als gevolg van het vertrek van enkele bestuursleden is het voor het zittende bestuur onmogelijk de ambities die worden beoogd te verwezenlijken. Binnenkort wordt ook de functie van voorzitter vacant gesteld.
De samenstelling van het huidige bestuur is niet alleen te beperkt, maar ook te weinig divers. Daarom is het noodzakelijk het bestuur uit te breiden.

Wie zoeken we?

We zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden die:

 • oog en oren hebben voor ontwikkelingen
 • affiniteit hebben met de wijk
 • werk- en denkkracht hebben
 • positief zijn ingesteld
 • goede gesprekspartners zijn
 • die het leuk vinden samen de kar te trekken

Werkzaamheden

In overleg en afhankelijk van je interesses en inhoudelijke kennis word je al dan niet verantwoordelijk voor een taakgebied (bijvoorbeeld ‘jongeren’, PR, algemeen bestuur).

De werkzaamheden omvatten verder:

 • deelname aan ca. 10 bestuursvergadering per jaar
 • deelname aan bijeenkomsten van de gemeente en organisaties
 • overleg plegen met werkgroepen/actieve bewoners
 • ondersteunen van werkgroepen waar nodig

Bestuurslid zijn van een enthousiast werkend wijkplatform dat volop in ontwikkeling is, is uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk. Je inzetten voor de publieke zaak. Je bent betrokken bij vrijwel alle aspecten van wat leeft en speelt in Elst-Zuid, nu en in de nabije toekomst.

Meer informatie en belangstelling

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie en wil je meer weten? Neem dan contact op met Eddie van Hattum (secretaris), telefoonnummer 06 23930249 of e-mail: info@wpelstzuid.nl

Rapport Sociaal ontmoeten in Elst

Ons wijkplatform is de initiator voor het project “Sociaal ontmoeten in Elst” waarbij de 3 Elster wijkplatforms en het initiatief van Hester van Aalst de krachten hebben gebundeld.

De projectgroep heeft haar 1e rapportage breed verspreid. Middels de pdf Sociaal ontmoeten in Elst 1e Rapportage willen wij ook onze wijkbewoners de gelegenheid geven het rapport te lezen.

Humane actie voor kippen en hanen in Galamapark

Vandaag, woensdag 27 december 2017, is een vangactie ingezet met betrekking tot de kippen en hanen in het Burgemeester Galamapark (zowel binnen als buiten het hertenkamp).
Er zijn 126 kippen en hanen in het park weggevangen. Naar schatting zijn nog 40 kippen en hanen in het park achtergebleven. Deze worden binnenkort gevangen. Daarna zijn alle kippen en hanen uit het park naar elders overgeplaatst, op enkele dieren na die in het hertenkamp verblijven.

Initiatief bewoners en samenwerking met gemeente en wijkplatform

Enkele maanden geleden hebben wijkbewoners hun zorgen uitgesproken over het dierenwelzijn van kippen en hanen in het Burgemeester Galamapark. De gedumpte tamme dieren horen niet los te lopen in het park. Ziekten en ondervoeding dreigden de gezondheid en leefomstandigheden van de dieren aan te tasten.
Er liepen zoveel kippen en hanen in het park dat ook de gemeente Overbetuwe ervan overtuigd was dat maatregelen nodig waren. Het dierenwelzijn kon niet meer worden gegarandeerd en daarnaast zorgden de overstekende dieren voor verkeersonveilige situaties.
Alle betrokkenen zijn tevreden over de actie die bewust nu is gehouden voordat het vuurwerkgeweld de dieren extra veel leed zou hebben bezorgd.

Humane actie Stichting Hofganzen

De dieren zijn gevangen door Stichting Hofganzen, in samenwerking met Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Vanuit de stichtingen werkten 9 mensen mee om de dieren te vangen. In het park werden enkele vangkooien geplaatst.

Vangactie Stichting Hofganzen
Vangactie Stichting Hofganzen
De dieren worden in de buurt van Emmen opgevangen op een groot terrein (binnen en buiten) van de stichtingen. Ze worden niet geslacht! De hanen blijven daar permanent wonen, de kippen worden, indien mogelijk, herplaatst.
Er waren bij de actie 2 gemeentelijke handhavers (BOA’s) aanwezig. Het wijkplatform Elst Zuid is ook betrokken evenals Jan Cornelissen, de beheerder van het hertenkamp.

Helaas hebben niet alle kippen en hanen zich laten vangen. Daarom is binnenkort nog een tweede vangactie noodzakelijk.
Meer lezen over de Stichting Hofganzen

Beheerder hertenkamp Jan Cornelissen neemt afscheid
Ook Sem en zijn vriend nemen afscheid

Verkeersveiligheid Dorpsstraat

Over de verkeersveiligheid van het centrum in Elst kunnen wij het volgende berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 november 2017 een besluit genomen over een aantal extra maatregelen. Dit naar aanleiding van diverse signalen en vragen vanuit de Elster gemeenschap (wijkplatforms, winkeliers, bezoekers, Centrum Management Elst en de gemeenteraad) over de verkeersveiligheid in het centrum en het gedrag van weggebruikers. Het besluit betreft het wijzigen haakse parkeerplaatsen naar gestoken (schuine) parkeerplaatsen tussen Grote Molenstraat en entree Land van Tap. De nieuwe inrichting betekent dat het aantal parkeerplaatsen met 5 wordt verminderd.

Richel tussen weg en voetgangersgebied

Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van circa 1 cm bereikt. De hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college op dit moment aan de daaraan te stellen eisen.

Oversteekplaatsen

Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar oversteken is geconcentreerd.

Laad- en lossituaties

In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan. Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve bijdrage kunnen leveren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons secretariaat.

Klik voor het inzien van de informatiememo B&W aan de gemeenteraad, de
rapportage van bureau Goudappel Coffeng en de schets van oude en nieuwe situatie.

Thema-avond ontmoeten


Maandag 27 november 2017 zijn maatschappelijke organisaties en politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan tijdens de thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’.

De organisatie was in handen van de projectgroep ‘Sociaal ontmoeten in Elst’ waarin ook ons wijkplatform zitting heeft.

Doel thema-avond

Het doel van de avond was vooral het peilen van behoeften aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Elst. De discussie ging onder andere over het intensiveren van verbindingen tussen organisaties, activiteiten en bewoners. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van organisaties het erover eens dat op dat vlak nog wel winst is te behalen in Elst. Of dat ook tot aanpassing of concentratie van fysieke plekken moet leiden lijken de meningen nogal uiteen te lopen.

Huiskamer van Elst

Een aandachtspunt is het vergroten van de zichtbaarheid van activiteiten en organisaties zodat het voor bewoners meer duidelijk is wat ‘Elst’ heeft te bieden. Tegen die achtergrond wordt in Elst wel een min of meer logische plek met een laagdrempelige toegang gemist. Een plek waarvan niemand het vreemd vindt als je er bent en een consumptie niet verplicht is. Anders gezegd een soort ‘huiskamer’ van Elst waar het prettig is om te zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en organisaties hun producten en activiteiten kunnen presenteren.

Vervolg

De input van de thema avond is veelomvattend. Voor de projectgroep is het een uitdaging de highlights in beeld te brengen en hierover met organisaties, gemeente en bewoners verder in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!