Notitie fietsverbindingen tussen de kernen


De gemeente heeft een notitie opgesteld over de kwaliteit van de fietsverbindingen. Zij willen graag de reacties van de dorpsraden en wijkplatforms meenemen voordat zij de definitieve notitie voorleggen aan de gemeenteraad.

Waarom deze notitie?

De fiets is een belangrijk vervoersmiddel voor de inwoners van Overbetuwe. Dagelijks wordt er veel gefietst tussen de kernen, bijvoorbeeld naar school of werk. We zien met de opkomst van de elektrische fiets dat het gemakkelijker wordt om grote afstanden te overbruggen. Ook de diversiteit aan fietsen wordt steeds groter en de breedte en snelheid lopen steeds meer uiteen. De gemeente speelt een belangrijk rol bij het tot stand brengen van een optimaal fietsklimaat door bij te dragen aan goede faciliteiten in het algemeen en in het bijzonder door goede infrastructuur te realiseren.

Klik op de link om de pdf te lezen: optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen

Wijkbewoners vormen het wijkplatform daarom horen wij graag uw mening of reactie,
via een e-mail naar info@wpelstzuid.nl of door uw reactie hieronder te plaatsen.

3 reacties op “Notitie fietsverbindingen tussen de kernen

 1. Optimalisatie Fietsnetwerk tussen de kernen.
  Hoort Oosterhout niet ook bij die kernen? Ik zie de benoeming van de fietsersaantallen op de Rijksweg Zuid niet, tussen Elst en Oosterhout. De drukste schoolroute m.i.

 2. Allereerst het fietspad langs Park de Wuurde.
  Park De Wuurde heeft overlast van fietsende voetpadgebruikers. Alle aanleiding dus – zou je denken – om een zo comfortabel mogelijk fietspad (Galgepad) ter beschikking te hebben waardoor de stimulans ontstaat, om dat pad – als fietsers – te benutten. Momenteel is het tegendeel nog het geval: toe- en uitrit zijn met trottoirranden afgezet, het asfalt heeft nare ribbels en er zitten gaten van putdeksels in. (De ribbels bij de uitgang naar de Wuurde zijn ondertussen (februari 2017) weggewerkt en van tijdelijke (?) tegels voorzien. De putdeksel-gaten zijn er helaas nog.)

  Bovendien is er op het fietspad veel concurrentie met (hondenbegeleidende) voetgangers. Vandaar het pleidooi voor een naastliggend voetpad. Aansluitend aan het Galgepad vallen de vreemde fietspadinvullingen langs de weg De Wuurde richting Willemsstraat op. Het lijken wel omgebouwde stoepen. Zeker nu de Wuurde een 30 km invulling heeft, zou er niets op tegen zijn om beide fietspaden op te heffen. Bijkomend voordeel zou zijn, dat de gevaarlijke oversteek in de bocht naar het Galgepad verdwijnt. Vervolgens is er een hobbelige oversteek van de Greveslag (met trottoirbanden). Bij de kruising met de Lange Dreef naar de Willemstraat: hier heeft de rechtdoorgaande fietser toch voorrang op het afslaande verkeer? Aan de westkant van de Willemsstraat staan consequent auto’s op de stoep, waardoor de voetganger (zeker die met wandelwagen of loophulp) de weg op moet om verder de komen.

  Andere opmerkingen:
  – Enkele routes zijn blijkbaar niet in het onderzoek betrokken te weten:
  1. Elst (De Wuurde) – Sportpark de Pas – Bemmel
  2. Elst (De Wuurde) – Citadelcollege (Nijmegen Noord)
  Beide routes zijn van groot belang voor fietsende scholieren en sporters.

  ad 1. Op het sportpark De Pas bevat de route een onmogelijke haakse bocht in het doorgaande fietspad. De Bemmelseweg richting/over de A325 zou als fietsstraat uitgevoerd kunnen worden. De kortgeleden nieuw aangelegde fietspaden in de Merm zijn beschadigd door vrachtverkeer en de zijwegenaansluitingen zijn voorzien van (te hoge) trottoirribbels.

  ad 2. De route De Wuurde – Citadelcollege maakt grotendeels onderdeel uit van de Hoodfietsroute+. Hier zit een vreemde versmalling (plus kapot asfalt) in bij de dieselspoorlijn (bij De Vork). T.h.v. knooppunt 38 maakt het fietspad een rare slinger bij de Reethsestraat, de fietsroute is opeens niet voorrangsgerechtigd meer en de fietser krijgt op de Hoge Brugsstraat te maken met concurrerend autosluipverkeer. Aan de oostzijde moet zelfs voorrang worden verleend aan verkeer op de doodlopende Wolfhoeksestraat.

  – Wat betreft de voorlichting (aanbeveling 23 in 4.2 De Agenda): hier zou ook voorlichting aan automobilisten mbt kwetsbare medeweggebruikers passen (een gemiddelde personenauto weegt 1100 kg, wanneer die zelfs maar met 50 km/uur een fietsende of wandelende medeweggebruiker raakt, is dat een funeste confrontatie).

 3. Reactie bestuur wijkplatform naar gemeente:

  Uw bericht van 24 oktober 2017 hebben wij onder de aandacht van wijkbewoners gebracht met het verzoek hierop te reageren als men er behoefte aan heeft. Slechts van twee wijkbewoners hebben wij een reactie ontvangen. Wij brengen u deze integraal onder de aandacht.

  — Bovenstaande reacties letterlijk geciteerd —

  * De opmerking onder punt a. is zeker relevant al kunnen wij ons niet voorstellen dat de fietsersaantallen op Rijksweg Zuid en Oosterhout niet bij het onderzoek in aanmerking worden genomen. Ondanks deze verwachting brengen wij de gemaakte opmerking onder uw aandacht.

  * Het gestelde onder ad 1 (onder b.) achten wij relevant voor het optimaliseren van het fietsverkeer tussen Sportpark de Pas en Bemmel.

  * Wij gaan ervan uit dat de fietsroute Rijksweg Zuid – Oosterhout in het geheel wordt herzien als gevolg van de (eventuele?) aanleg van Railterminal Gelderland. Mocht deze terminal er niet komen – hetgeen onwaarschijnlijk lijkt – of laat de aanleg langere tijd op zich wachten dan vragen wij te bezien of tussentijdse aanpassingen tot verbetering van deze veel gebruikte fietsroute een mogelijkheid is.

  * Onder b. wordt aandacht gevraagd voor de fietsroute De Wuurde en Galgepad. De vraag is of het hier gaat om een fietsverbinding tussen kernen of een fietsverbindingen binnen de grenzen van de wijk Elst-Zuid. Het antwoord op deze vraag hangt in belangrijke mate af van het nieuwbouwproject OBC op ‚Vinkenhof’. Zolang de vergunningen voor de bouw niet zijn verleend menen wij dat het hier gaat om een fietsroute binnen de wijk. Zodra de bouwplannen echter in uitvoering kunnen worden genomen moet niet worden uitgesloten dat dit ook invloed zal hebben op de verkeersader centrum – Willenstraat – De Wuurde – Galgepad. Dit mede door het grote aantal leerlingen uit Arnhem-Zuid. In dat geval is de opmerking onder b. zeker relevant te noemen en vragen wij u deze bij het onderzoek te betrekken.

  Graag worden wij op de hoogte gehouden van het verdere verloop van ontwikkelingen rond fietsverbindingen tussen kernen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.