Project Knoop 38 & Railterminal Gelderland (RTG)


Provincie Gelderland, Gemeente, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, ProRail en de natuur- en milieufederatie hebben eind 2015 rond de tafel gezeten om een aanzet te geven voor een totaalplan voor het gebied tussen buurtschap Reeth en Oosterhout.

Behalve een railcontainerterminal bestaan er ideeën over windmolens, een bedrijventerrein Park 15 en uitbreiding van bedrijventerrein De Grift. Het voornemen is om begin 2017 een totaalplan gereed te hebben. Provincie Gelderland is initiatiefnemer van de klankbordgroep voor dit totaalplan, Gebiedsproces Knoop 38 en Railterminal Gelderland (RTG). Wijkplatform Elst-Zuid wordt in genoemde klankbordgroep vertegenwoordigd door Ed Kremers en Eddie van Hattum.


Geplaatst op: 28 december 2017

Nieuws van de klankbordgroep

Na de laatste klankbordgroepvergadering op 18 september 2017, heeft besluitvorming rond Knoop 38 en Railterminal Gelderland plaatsgevonden. Nieuwsbrief 9 geeft inzicht in de genomen besluiten en beschrijft globaal het vervolgproces na de besluitvorming.


Geplaatst op: 27 oktober 2017

Gemeenteraad besluit: railterminal bij Reeth gaat er komen!

Wat is burgerparticipatie waard?

Reeds lange tijd is de provincie Gelderland vastberaden waar het gaat om het aanleggen van een railterminal bij Reeth. De gemeente heeft altijd een kritische houding aangenomen (nee, tenzij) waar het gaat om dit grootschalige project op Overbetuws grondgebied. Twee jaar geleden zijn dorpsraden Valburg en Oosterhout, buurtschap Reeth, Wijkplatform Elst-Oost en ook onze belangenorganisatie door de gemeente uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep over dit vraagstuk. Samen hebben wij o.a. veel vrije tijd besteed aan het bijwonen van informatie- en discussiebijeenkomsten en het bestuderen van soms dikke rapporten van erkende adviesbureau’s. Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de railterminal in Venlo. In die twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep veel kennis opgedaan en zijn in staat geweest een goed onderbouwd eindrapport uit te brengen.

Unaniem zijn de betrokken dorpsraden, Leefbaar Reeth en de Elster Wijkplatforms van mening dat nut en noodzaak van een railterminal onvoldoende is gebleken en onderbouwd. Ook is in overweging gegeven dat als er toch een terminal moet komen deze aan de zuidkant van de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee kan in ieder geval veel overlast in Reeth en ElstZuid worden voorkomen. Deze conclusie van bewoners kwam in grote lijnen overeen met het eerder ingenomen standpunt van de gemeente (nee,tenzij). Wat schetst onze verbazing. Het eindrapport van de Klankbordgroep is amper uitgebracht en het college van B&W besluit zonder enige afstemming af te zien van het eerder ingenomen standpunt en heeft geen bezwaar meer tegen het aanleggen van een railterminal aan de noordzijde van de Betuwelijn. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het standpunt van het college gedeeld. Onze lokale volksvertegenwoordiging heeft democratisch besloten en daar moeten ook wijkbewoners in Elst-Zuid, Eimeren en Reeth zich bij neerleggen. Ondanks waarderende woorden voor het werk van de klankbordgroep blijven de leden en ook veel wijkbewoners ontgoocheld achter.

Wat zijn alle inspanningen de afgelopen twee jaren waard geweest en heeft burgerparticipatie wel zin?

Misschien een goed thema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.


Geplaatst op: 27 oktober 2017

ONDERBOUWEND ONDERZOEK RAILTERMINAL GELDERLAND, 6 juli 2017

Samenvatting

De klankbordgroep heeft kennisgenomen van het beleid en ambitie van de provincie Gelderland en de onderbouwende onderzoeken ten aanzien van de Railterminal Gelderland (verder RTG). Samenvattend komt de klankbordgroep tot de volgende standpuntbepaling:

 • De klankbordgroep is bepaald niet overtuigd van nut en noodzaak van de RTG. Met alle onzekerheden in de onderbouwing is een dergelijke grote investering vanuit publieke middelen niet gerechtvaardigd.
 • Als de RTG er toch moet komen dan is de zuidzijde van de Betuweroute de meest geschikte locatie; die levert de minste overlast en is het meest toekomstbestendig.
 • Als de RTG toch aan de noordkant moet komen dan is er bij de klankbordgroep consensus over het tunnelalternatief (alternatief 2) als ontsluiting, mits die meer naar het westen komt te liggen en direct aansluit op de RTG. De achterzijde van de Reethsestraat blijft dan ter hoogte van de woningen gevrijwaard van verkeer.
 • Andere mogelijkheden voor de ontsluiting zijn alternatief 3 (zuidkant via Tielsestraat) en 1b (noordkant achter Reeth). Daarover heeft de klankbordgroep geen consensus gezien de verschillende belangen. Alle andere alternatieven hebben in de klankbordgroep geen draagvlak.
 • Als de politiek uitsluitend wil kiezen tussen alternatief 3 en 1b dan vindt de klankbordgroep het noodzakelijk om beide alternatieven volwaardig verder door te ontwerpen en integraal (inclusief maatregelen uit het gebiedsprogramma en de toekomstige aanpassing van viaduct 38) te beoordelen en op een gelijkwaardige wijze tegen elkaar af te wegen. Een keuze kan dan op basis van de werkelijk te verwachten toekomstige situatie gemaakt worden.

Aanleiding

Voor de RTG is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de keuze voor de varianten van de locatie, inrichting en de ontsluiting van de RTG. Het betreft de volgende rapportages:

 • Logitech: Rapport actualisering varianten Railterminal Gelderland 2017 met bijlagen en tek (nr: 16080_006 v2_1);
 • RHDHV: Concept Milieueffectenstudie RTG, met bijlagen (nr: 2017_06_09 T&PBF1363R001D02);

Aan de hand van deze rapporten is de klankbordgroep op 9 juni 2017 om een advies gevraagd over de rapportages en een oordeel over de locatie en ontsluiting van de RTG. Op 21 juni heeft de klankbordgroep de rapporten en haar advies over locatie en ontsluiting besproken. Dit advies vormt een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces voor het Gebiedsvisie-gebiedsprogramma en de keuzes rond de RTG.

Onderbouwing nut en noodzaak RTG

De klankbordgroep vindt nut en noodzaak van de komst van de RTG onvoldoende onderbouwd. Landelijk beleid en provinciale ambities, voor wat betreft de vestigingsfactor voor logistieke bedrijven, zijn ons bekend maar de effecten van de ambities worden in de stukken niet concreet. Ook geeft de MKBA (Maatschappelijke Kosten – en Batenanalyse) een onderbouwing maar die toont alleen het nut op Europees niveau. In het Logitech rapport worden nut en noodzaak vooral vertaald naar het criterium dat een RTG economisch rendabel moet zijn. De beoogde exploitant (DERT) acht exploitatie commercieel verantwoord bij een minimum volume van 30.000 laadeenheden op jaarbasis. DERT hoeft de RTG echter niet aan te leggen, dat gebeurt vanuit publieke middelen. Commercieel rendabel is iets anders dan dat een RTG ook een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid levert, een belangrijk argument voor de gemeente Overbetuwe. De directe werkgelegenheid van de RTG bedraagt maximaal tussen de 5 a 10 FTE op jaarbasis. Er wordt daarom vooral geschermd met de indirecte werkgelegenheid die de RTG zou opleveren, bijvoorbeeld op Park15 of andere bedrijventerreinen in de regio. Een directe koppeling als zou de RTG voorwaardelijk zijn voor ontwikkeling van die bedrijventerreinen en het gebied rond knoop 38 ziet de klankbordgroep niet. Daarvoor ontbreekt iedere concrete cijfermatige onderbouwing. De RTG kan misschien wat betekenen als vestigingsfactor, voor de vermindering van de CO2-uitstoot, de doorstroming op de A15 en de lokale en regionale werkgelegenheid, maar op dit moment acht de klankbordgroep, met alle onzekerheden in de onderbouwing, en een niet robuust plan, een dergelijke grote investering vanuit publieke middelen niet gerechtvaardigd. De klankbordgroep adviseert daarom nut en noodzaak en met name de cijfermatige onderbouwing verder te laten onderzoeken en te verdiepen door een onafhankelijke partij.

Kwaliteit van de onderbouwende onderzoeken

De klankbordgroep heeft veel vragen bij de onderzoeken. De rapporten gaan alleen in op de locatiekeuze en de ontsluitingsvarianten van de RTG. Men mist de integrale benadering vanuit het perspectief van de bewoners, zoals het meewegen/beoordelen van het pakket aan maatregelen/projecten uit het gebiedsvisie-gebiedsprogramma als mitigerende, compenserende maatregelen. Een voorbeeld daarvan is de robuuste inpassing van de noordzijde van de Betuweroute. De kosten van dit maatregelenpakket vindt men ook niet terug in de gepresenteerde kostenramingen, evenals kosten voor schadevergoedingen aan bewoners. Daarnaast zijn niet alle toekomstige ontwikkelingen meegenomen; zoals de waarschijnlijke aanpassing/vervanging van het viaduct afslag 38 (uitkomsten pré-verkenning), de mogelijke komst van een Hornbach, een McDonalds en de 4 windturbines op Park15. Dit past weliswaar in de gehanteerde systematiek (er is uitgegaan van vastgestelde ontwikkelingen), maar geeft bewoners geen zekerheid omtrent mogelijke effecten in de toekomst. De rapporten benaderen varianten vooral vanuit de invalshoek van deskundigen. Wat bewoners er van vinden wordt niet toegelicht. De klankbordgroep adviseert om met hun opmerkingen en vragen de rapporten verder te verbeteren en aan te vullen. Juist voor het goed kunnen afwegen van de effecten van de alternatieven op de leefomgeving van omwonenden is zo’n integrale rapportage noodzakelijk. Alleen dan kan een keuze gemaakt worden die recht doet aan de nieuwe inrichting van het gebied. De klankbordgroep vindt een integrale benadering van de rapportages een randvoorwaarde om een keuze te kunnen maken tussen de loactievarianten en ontsluitingsalternatieven van de RTG.

Locatie RTG

De provincie heeft op basis van beide rapportages een ambtelijke voorkeur: de realisatie van de RTG ten noorden van het huidige CUP. De klankbordgroep ziet dat anders. Men is unaniem van oordeel dat er geen RTG moet komen, maar mocht deze toch komen dan moet de RTG aan de zuidkant van de Betuweroute gerealiseerd worden (het zogenaamd ‘omklappen’ van het huidige CUP). De zuidelijke locatie is toekomstbestendig, levert de minste schade op voor de leefbaarheid en milieukwaliteit (geluid, lucht, licht, trillingen, etc.). Deze variant kan op een simpele wijze worden ontsloten via De Hoge Brugstraat (alternatief 5) wat minder belemmeringen oplevert voor de doorstroming en veiligheid op het viaduct. Ook voorkomt deze variant toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde van de Betuweroute, een gebied dat het huidige open, agrarische karakter moet behouden. Weliswaar is deze zuid variant duurder dan de noord varianten maar de voordelen rechtvaardigen de meerkosten en vragen een serieuze afweging.

Ontsluitingsalternatieven

Als de noord variant (ten noorden van het CUP of op het huidige CUP) wordt gekozen dan is de ontsluiting een nadrukkelijk vraagstuk. Ambtelijk heeft de provincie de voorkeur voor alternatief 1b (openbare weg ten noorden van de Betuweroute, achter Reeth) uitgesproken, maar is het verschil met alternatief 3 klein. De klankbordgroep geeft echter unaniem de voorkeur aan het tunnelalternatief (alternatief 2) als de meest wenselijke noordelijke ontsluiting, mits die meer naar het westen wordt opgeschoven en direct aansluit op de RTG. Andere besproken alternatieven zijn alternatief 3 (zuidkant via Tielsestraat) en 1b. Daarover is binnen de klankbordgroep geen overeenstemming gezien de verschillende belangen. Buurtvereniging Leefbaar Reeth heeft een voorkeur voor alternatief 3 en Dorpsraad Valburg-Homoet voor alternatief 1b. De overige deelnemers aan de klankbordgroep bijeenkomst spreken geen voorkeur uit over bovengenoemde twee alternatieven vanwege hun beperkte belangen. Als variant op alternatief 3 is een tunnel of viaduct ten westen van de RTG besproken. Daarmee wordt de Tielsestraat ontlast. Deze variant is niet in de studies beoordeeld. Daarom wordt geadviseerd deze variant verder te onderzoeken. Alle andere alternatieven (1a, 4) hebben in de klankbordgroep geen draagvlak. Als de politiek uitsluitend wil kiezen voor de alternatieven 1b of 3, dan vindt de klankbordgroep het noodzakelijk om de beide alternatieven volwaardig verder door te ontwerpen en integraal (inclusief maatregelen uit het gebiedsprogramma en de toekomstige aanpassing van het viaduct 38) te beoordelen en op een gelijkwaardige wijze tegen elkaar af te wegen. Een keuze kan dan op basis van de werkelijk te verwachten toekomstige situatie gemaakt worden.

advies klankbordgroep RTG

 

Tot slot

In de weging van de alternatieven in de rapporten en de provinciale ambtelijke voorkeur worden ook de kosten meegewogen. De klankbordgroep vindt dit een minder belangrijk thema, verwijzend naar het eerdere advies van klankbordgroep over de gebiedsvisie-gebiedsprogramma (14 maart 2017). Zij roept dan ook op bij de uiteindelijke keuzes niet persé te kiezen voor de goedkoopste maar voor de meest toekomstbestendige oplossing met de minste impact op leefbaarheid. Los van welke keuze dan ook vindt de klankbordgroep dat er een ruimhartige regeling moet komen voor bewoners die ondanks alle maatregelen onevenredig worden getroffen en willen vertrekken.


Geplaatst op: 9 mei 2017

Nieuwsbrief

Op woensdag 12 april 2017 is de klankbordgroep weer bijeen geweest. De bijeenkomst stond in het teken van terugkoppeling van eerste resultaten van uitgevoerde verkenningen en onderzoek. Zoals eerder toegezegd zijn de onderzoeksresultaten van de geluidmetingen en de geluidsberekeningen gepresenteerd, evenals de eerste resultaten van het milieueffect onderzoek.
Lees meer in de Nieuwsbrief 8 – 12 april 2017


Geplaatst op: 5 april 2017

Nieuwsbrief

Gebiedsvisie Knoop 38_Nieuwsbrief 7 – 14 maart 2017_definitief


Geplaatst op: 10 februari 2017

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief 6 jan 2016 Knoop 38 waarin u de voortgang in het proces kunt lezen.


Geplaatst op: 26 januari 2017

Waarom staan een of meerdere windmolens soms stil?

Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Woningen in Reeth ervaren deze hinder.

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt.
Zie voor meer info Rijksdienst voor ondernemend Nederland


Geplaatst op: 5 december 2016

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van november waarin wordt teruggekeken op de bestuurlijke bespreking van het ambitiedocument bij de gemeenten en provincie. Verder het plan-MER en de wijze waarop klankbordgroep de gebiedsvisie gaat vormgeven.


Geplaatst op: 19 oktober 2016

Nieuws van de klankbordgroep

De klankbordgroep heeft een gebiedsexcursie georganiseerd voor raadsleden en Statenleden. Op woensdag 5 oktober namen ongeveer 40 geïnteresseerde leden van Provinciale Staten en raadsleden van Nijmegen en Overbetuwe deel aan deze excursie. Lees meer in de nieuwsbrief oktober 2016.


Geplaatst op: 26 augustus 2016

Foto’s bouw windmolens, zicht vanaf onze wijk (zolder woning Griend)

Windmolen-20160823
24 augustus 2016
Windmolen-20160824
25 augustus 2016

Geplaatst op: 20 juli 2016

Nieuwe ontwikkelingen Knoop 38

Het proces rond de ontwikkelingen in het gebied tussen Elst-Zuid en Oosterhout gaat ook deze zomer onverminderd door. De meeste zorgen zitten bij de ontsluiting van de railterminal, de afwikkeling van verkeersstromen bij de afslag 38 (A15, Oosterhout/Elst) en de leefbaarheid in het gebied.

Belangrijk punt is het fietsverkeer tussen Elst en Oosterhout en met name de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Dat zijn o.a. de kwesties die de komende maanden worden uitgewerkt. In de onlangs uitgebrachte Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 4 van de klankbordgroep zijn de laatste nieuwtjes over het grote project ‘Knoop 38’ te lezen.


Geplaatst op: 15 juni 2016

Nieuwsbrief Gebiedsproces Knoop 38

Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen te lezen in Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 3


Geplaatst op: 11 juni 2016

Inloopavond Gebiedsproces Knoop 38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38.

Knoop 38

Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen in beeld te brengen en te benutten en knelpunten op te lossen. Projecten die spelen zijn b.v. de wens om een railterminal te ontwikkelen bij Valburg, bedrijvenpark Park15, aanpassing van de afslag 38 en het plaatsen van windturbines.

Werkateliers

De afgelopen maanden hebben we met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners (dorpsraden, buurtverenigingen) en belangengroepen (natuur, milieu, historie, agrarische sector) in drie werkateliers ideeën uitgewisseld, geschetst en bediscussieerd. Dit heeft een toekomstbeeld en een gebiedsagenda opgeleverd en beschrijft de gezamenlijke ambitie van de klankbordgroep. Het brengt voorstellen in beeld om projecten op een goede manier ruimtelijk in te passen en om de leefbaarheid en beleefbaarheid van het gebied te vergroten. De gebiedsagenda geeft weer wat we nog moeten doen om het toekomstbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.

Inloopavond

De avond heeft de vorm van een inloopavond. Dat wil zeggen dat er geen vast programma is. Er vindt tijdens deze inloopavond dus geen plenaire presentatie plaats. U kunt op elk gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen, de kaarten bekijken en vragen stellen aan de opstellers en de klankbordgroepleden. Namens Stichting Wijkplatform Elst-Zuid zijn wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander aanwezig als vertegenwoordigende leden van de klankbordgroep.

Datum: donderdag 23 juni 2016
Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Wapen van Valburg, Tielsestraat 69, 6675 AC Valburg


Geplaatst op: 11 mei 2016

Op maandagavond 25 april 2016 is het 2e werkatelier rond het gebiedsproces Knoop 38 georganiseerd. De stand van zaken kunt u lezen in de tweede nieuwsbrief : Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 2.


Geplaatst op: 25 april 2016

Onder regie van de provincie Gelderland is op 6 april 2016 het eerste zogenaamde ‘Werkatelier knoop 38’ gehouden. Aanleiding zijn de ingrijpende ontwikkelingen in het gebied tussen Valburg, Elst en Oosterhout. Dit zal ook voor de bewoners van Elst-Zuid niet onopgemerkt blijven.

Het werkatelier vormt een klankbordgroep waarin dorpsraden, wijkplatforms en andere direct belanghebbende organisaties zijn  vertegenwoordigd. Wij houden u o.a. op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven die over het onderwerp worden uitgebracht. Klik op Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 1 voor de eerste nieuwsbrief.


Geplaatst op: 4 april 2016

Op 29 maart j.l. heeft de provincie Gelderland de gemeenteraad geïnformeerd over de in ontwikkeling zijnde plannen. Met het project Knoop 38 verwacht de provincie het gebied rond de Betuwelijn en de A15 tussen Reeth/Valburg en Oosterhout een economische impuls te kunnen geven. Bea Schouten, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, en de projectleiding noemde de volgende redenen waarom Knoop 38 wordt ontwikkeld.

 • een multimodaal vervoersysteem met een toename van goederenvervoer als onderdeel van de corridor Rotterdam, Ruhrgebied, Genua
 • toename van werkgelegenheid binnen een internationaal vestigingsklimaat
 • verbeteren ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Twee ontwikkelingen hebben de bijzondere aandacht van wijkplatform Elst-Zuid.

 1. De toekomstige verkeersafwikkeling
  Het verkeersaanbod zal naar verwachting enorm toenemen als gevolg van aan/afvoer vrachtverkeer van het bedrijvenpark P15, het gedeeltelijk verbreden van de A15 en mogelijk door vrachtverkeer van en naar de Railterminal Gelderland. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang dat ‘Knoop 38’ zodanig wordt ingericht dat de onbelemmerde doorgang van Elst-Zuid via Rijksweg-Zuid naar Nijmegen, Lent, Oosterhout, Reeth en Ressen gegarandeerd blijft. Niet alleen voor autoverkeer maar ook voor het (brom)fietsverkeer, gelet op het groot aantal scholieren dat dagelijks gebruik maakt van de fietspaden langs Rijksweg-Zuid.
 2. De mogelijke komst van de Railterminal Gelderland (RTG). Gedeputeerde Schouten liet weten dat de provincie (nog?) geen besluit heeft genomen over de komst van een RTG nabij Valburg/Reeth. Als toch wordt besloten voor een RTG zullen dagelijks minimaal 100 containers worden uitgewisseld tussen truck en wagon. Bij economisch voorspoed kan dit aantal aanzienlijk toenemen.

Wijkplatform Elst-Zuid vraagt zich af wat de negatieve gevolgen zijn voor de leefomgeving in Elst-Zuid. Denk hierbij niet alleen aan verkeershinder, maar ook aan geluidshinder, lichthinder en horizonvervuiling.

Wijkplatform Elst-Zuid is vertegenwoordigd in de door de provincie ingestelde Klankbordgroep Gebiedsproces Knoop 38.


Geplaatst op: 11 maart 2016

Project Railterminal Valburg/Reeth is door de provincie gewijzigd in:
Project Knoop 38 & Railterminal Gelderland (RTG)

Recent is ons wijkplatform uitgenodigd door de provincie Gelderland zitting te nemen in de klankbordgroep Gebiedsproces Knoop 38 waar het project RTG deel van uitmaakt. Wijkplatform Elst-Zuid wordt in de klankbordgroep vertegenwoordigd door Ed Kremers en Patrick Hollander.

Geïnteresseerden zijn dinsdag 29 maart a.s. van harte welkom tijdens de politieke avond van de gemeente Overbetuwe. Om 20.45 uur start dan een informatiebijeenkomst met informatie van de provincie over Knoop 38 & Railterminal Gelderland. Na een toelichting van mevrouw Schouten en de heer Van Middelaar, respectievelijk gedeputeerde en gebiedsmanager provincie Gelderland, krijgen raads- en burgerleden gelegenheid vragen te stellen.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis, Dorpsstraat, Elst.


Geplaatst op: 10 februari 2016

Project Railcontainerterminal Valburg/Reeth
Gemeente, provincie, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, ProRail en de natuur- en milieufederatie hebben eind 2015 rond de tafel gezeten om een aanzet te geven voor een totaalplan voor het gebied tussen buurtschap Reeth en Oosterhout. Het voornemen is om begin 2017 een totaalplan gereed te hebben. Behalve een railcontainerterminal bestaan er ook ideeen over windmolens, een bedrijventerrein Park 15 en uitbreiding van bedrijventerrein De Grift.

Wijkplatform Elst-Zuid heeft wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander bereid gevonden de ontwikkelingen rond een (eventueel) railcontainerterminal bij Reeth in beeld te brengen en verder ontwikkelingen te volgen. In oktober 2015 is een verkennende notitie Projecten-Railcontainerterminal uitgebracht op basis waarvan wij als wijkplatform inzicht hebben in de huidige stand van zaken en indien nodig gefundeerd kunnen inspreken.