Project Ontmoeten


Gepubliceerd 23-11-2017

Organisaties, gemeente en wijkplatforms praten over ‘Ontmoeten in Elst’

Zoals eerder te lezen heeft ons wijkplatform begin 2017 het initiatief genomen om aandacht te vragen voor ontmoeten, verbinden en het versterken van contacten tussen verschillende groepen en individuen uit de Elster samenleving.
Inmiddels hebben de 3 Elster wijkplatforms en een initiatief voor een ‘Elster Praathuys’ de krachten gebundeld in de Projectgroep ‘Ontmoeten in Elst’.

Maandag 27 november 2017 organiseert de Projectgroep een thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’. Voor deze bijeenkomst zijn organisaties, politieke partijen en het gemeentebestuur uitgenodigd. Het doel van de avond is het draagvlak te vergroten en de maatschappelijke discussie te versterken.


Gepubliceerd 28-01-2017

Initiatiefnotitie

Elst ontwikkelt zich! Ook voor ‘ontmoeten’?

Elst ontwikkelt zich al vele jaren als een dynamisch dorp met een centrumfunctie binnen de gemeente Overbetuwe en met een duidelijke uitstraling naar Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid.
De groei van Elst is vooral gemarkeerd door nieuwe woonwijken als Brienenshof, Appel- Peren en Kersenbuurt, alsmede Westeraam.
Ook op het gebied van het ontwikkelen van bedrijventerreinen heeft Elst zich niet onbetuigd gela-ten. Het aantal bedrijven op De Aam is uitgebreid en De Merm heeft als bedrijventerrein een aan-zienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien wordt even buiten de grenzen van Elst hard gewerkt het bedrijvengebied ‘Park 15’ te ontwikkelen.
Zowel de toename van woningen als bedrijvigheid heeft tot aanzienlijke veranderingen in de (verkeers-)infrastructuur geleid waarvan sommige projecten nog in volle gang zijn en nieuwe projecten worden ontwikkeld. Hierbij vallen vooral de aanpassingen rond het stationsgebied en het centrum van Elst in het oog. Nieuwe projecten als de infrastructuur rond ‘Knoop 38’ en het ondertunnelen van het spoor over Rijksweg-noord zullen binnen niet al te lange tijd worden uitgevoerd.
Er is en wordt dus al veel geïnvesteerd in faciliteiten die wonen en werken mogelijk maken in een zo prettig mogelijke leefomgeving. Maar is Elst gediend met alleen die ontwikkelingen en aandachtspunten?

Behoefte aan faciliteiten voor ontmoeten

Tijdens een goed bezochte bewonersavond van ons Wijkplatform hebben 70 van de 81 wijkbewoners de wens uitgesproken aandacht te besteden aan betere faciliteiten in buurten, de wijk Elst-Zuid en/of het dorp Elst. Binnen deze context spreekt een enkeling zich uit over meer gezellige terrassen plus horeca in de Dorpsstraat of ontmoetingsfaciliteiten in een buurt.
Als bestuur van het Wijkplatform ervaren wij zelf ook een gemis aan een logische ontmoetingsplek in wijk of dorp.
Met verschillende maatschappelijke organisaties in Elst zijn wij in gesprek geweest over dit onderwerp, w.o. de Wijkplatforms Elst-Oost en Elst-Noord, Theater De Kik, Forte Welzijn, Vereniging Marithaime en KBO-Overbetuwe.
Hoewel de definiëring van de behoefte aan ontmoetingsfaciliteiten niet in alle gevallen eensluidend is kan wel de conclusie worden getrokken dat dit onderwerp niet alleen bij ons Wijkplatform een issue is.
Een eigentijdse voorziening kan als belangrijk podium dienen voor het versterken van contacten tussen verschillende groepen uit onze samenleving zoals dorpsbewoners die op verschillende fronten actief zijn binnen onze samenleving, mensen met een beperking, statushouders, jongeren, ouderen, werkenden, etc.

Gemeente Overbetuwe inspireert!

Het Kernenbeleid van de gemeente Overbetuwe biedt kernen incidenteel de mogelijkheid kennis te maken met initiatieven buiten de gemeentegrens. Zo hebben wij tijdens een door de gemeente georganiseerde excursie medio 2015 kennis kunnen nemen van initiatieven die in Bergharen een aanzienlijke invloed hebben gehad op de leefbaarheid in dit dorp met 1.800 inwoners. Een actieve Leefbaarheidsgroep heeft met kunde en enthousiasme diverse faciliteiten gerealiseerd w.o. een Kulturhus, sportaccomodaties, moestuintjes voor jong en oud en een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP).
Recent is tijdens een zogenaamde ‘Aanjaagavond’ ter bevordering van krachtige kernen in de gemeente een presentatie gehouden over een project in Groenlo. Een sociaal-culturele ontmoetings-plek met een ‘Waarmaakhuis’ waar dromen worden omgezet in realistische plannen.
Deze voorbeelden hebben mede inspiratie gegeven tot het uitbrengen van voorliggende notitie. Het heeft ons ook gesterkt in de wetenschap dat samenwerking tussen overheid en burgers tot onverwachte resultaten kan leiden.

Waar ontmoeten Elstenaren elkaar?

Daarvoor zijn verschillende locaties in gebruik, ieder met een eigen bestemming. Een overzicht van locaties met ieders bestemming:

Bibliotheek Europaplein voornamelijk bij bibliotheek passende activiteiten
De KultuurKlup, Dorpsstraat  Theater, muziekschool en vergaderfaciliteiten
Sociaal-Cultureelcentrum De Wieken, Pr. Irenestraat Gedeelte kantoorfunctie, vergaderlocatie non-
profitorganisaties en activiteiten op gebied van cultuur en welzijn
Triade, Pr. Hendrikstraat Dagopvang mensen met beperking, huisvest sociale
kernteams, jongerencentrum, sociale activiteiten
Gebouw Tifa, Reijersstraat Centrum voor Molukse gemeenschap
De Ruimte, St. Maartenstraat Centrum voor christelijke spiritualiteit en plaats voor ontmoeting

Buiten deze opsomming zijn locaties met commerciële doelstellingen gebleven, zoals horecagelegenheden, alsmede sportaccommodaties en scholen.

Faciliteiten voor ontmoeten zijn beperkt en gefragmenteerd

Het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid constateert dat de mogelijkheden voor ontmoeten in de wijk zeer beperkt zijn. Een wijkcentrum ontbreekt. Binnen de omvang van een dorp als Elst zou dat niet tot een vraagstuk leiden, mits in andere delen van Elst de voorzieningen wel voldoende zouden zijn. En daar schort nog wel wat aan. De faciliteiten voor sociaal-culturele voorzieningen zijn achtergebleven bij alle andere ontwikkelingen zoals in de inleiding geschetst.
Wijkplatform Elst-Zuid wil het vraagstuk van sociaal-culturele voorzieningen bespreekbaar maken en samen met maatschappelijke partners in gesprek gaan.

Voldoet het huidige aanbod aan voorzieningen?

Op die vraag kunnen de meningen nogal uiteenlopen. De één kan tevreden zijn met de faciliteiten die reeds jaren bestaan, een ander wenst betere faciliteiten in de directe omgeving van hun buurt of wijk en weer een ander wenst meer centralisatie van de voorzieningen en een meer eigentijdse aanpak op dorpsniveau.

Wijkplatform Elst-Zuid is van mening dat het de moeite waard is te onderzoeken of Elst niet een meer eigentijdse aanpak verdient op het gebied van sociaal-culturele voorzieningen. Een aanpak die past binnen alle andere ontwikkelingen in en rond het dorp.
Het gaat er niet om dat er een gebrek aan vergaderfaciliteiten is voor de vele non-profit organisaties die Elst rijk is. Het gaat er ook niet om dat er wel degelijk voorzieningen zijn op het gebied van theater, bibliotheek en dagopvang voor mensen met een beperking. Het vraagstuk waar Wijkplatform Elst-Zuid aandacht voor vraagt is het feit dat de accommodaties lang niet in alle gevallen voldoen. De inrichting is veelal gedateerd en de voorzieningen zijn her en der door het centrum van Elst verspreid. Een centrale plek in Elst waar mensen elkaar kunnen ontmoeten ontbreekt.
Mogelijk kan het gemeentebestuur in haar zoektocht naar de plek voor een nieuwe raadzaal een extra impuls kan geven aan een nieuw initiatief. Het kan immers ook voor volksvertegenwoordigers van belang zijn op een laagdrempelige wijze bewoners en bewonersorganisaties te kunnen ontmoeten.

Waaraan kan worden gedacht?

Een plek waar bewoners elkaar kunnen inspireren, gepland of ongepland kunnen ontmoeten, waar kan worden vergaderd binnen het sociaal-culturele domein, activiteiten kunnen plaatsvinden, gebruik kan worden gemaakt van flexplekken, studieruimten, gratis wifi, etc. Kortom een centrale plek in het dorp met functionele elementen, een plek waar het gezellig is om te zijn en elkaar te ontmoeten.
Wat ons betreft vereist dit geen volwaardige horecafaciliteiten. Wel is het wenselijk een kopje koffie of thee te kunnen nuttigen tegen een kleine vergoeding.
Belangrijk is tevens dat de openingstijden ruim zijn en niet zijn gekoppeld aan openingstijden van bijvoorbeeld de bibliotheek of theater/muziekschool.
Wellicht kan bij de exploitatie van een dergelijke voorziening een beroep worden gedaan op belangenorganisaties als ons Wijkplatform. Bij een voorziening die voldoet aan de behoeften van bewoners en waar het gezellig is te vertoeven, moet het mogelijk zijn de exploitatiekosten te reduceren door inzet van vrijwilligers. Bovendien kan met een verminderde leegstand gedurende grote delen van de dag een meer gunstige exploitatie worden gerealiseerd en het beheer mogelijk
efficiënter worden georganiseerd.
Van belang is tevens dat wordt voldaan aan de huidige normen van kwaliteit en duurzaamheid.

Wijkplatform Elst-Zuid daagt uit

Wijkplatform Elst-Zuid is zich ervan bewust dat het hier gaat om een omvangrijk vraagstuk. Het vraagstuk is naar het oordeel van ons bestuur echter dermate belangrijk voor de leefbaarheid in Elst dat het verdient hierover in alle openheid en met enig lef met elkaar in gesprek te gaan.

Wij dagen het gemeentebestuur, politieke partijen en maatschappelijke organisaties uit om over het onderwerp ‘Ontmoeten in Elst’ met elkaar in gesprek te gaan.

Staat u hiervoor open laat ons dat dan weten via e-mailadres info@wpelstzuid.nl of bel 06 23930249 of plaats een reactie op onze website.
Wij zijn benieuwd naar de reacties.

Eén reactie op “Project Ontmoeten

  1. Geachte heer, mevrouw,
    Bij het organiseren van activiteiten door Forte Fit voor Senioren is het lastig om een locatie te vinden waar ook kookcursussen of workshops op dit gebied gegeven kunnen worden. Wellicht is dat ook iets wat mee genomen kan worden in het ontwikkelen van uw plannen.
    Vriendelijke groet,
    Wil Teunissen
    Forte Fit voor Senioren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.