Project Park de Wuurde


Geplaatst op: 24-04-2016

Het wordt mooi weer, waar blijven de bankjes?

Onlangs kregen wij deze vraag van een wijkbewoner. Er zijn wijkbewoners die juist blij zijn dat banken uit het park zijn verwijderd. De overlast van hangjongeren op de plaatsen waar de bankjes eerst stonden is verminderd. In het plan dat de Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde vorig jaar aan wijkbewoners heeft voorgelegd zijn echter wel bankjes en zitelementen opgenomen. Tijdens een bewonersavond hebben wijkbewoners hiermee ingestemd met als uitgangspunt dat het park voor iedereen, voor jong en oud is en bankjes nodig zijn om iedereen zoveel mogelijk van een mooi park te laten genieten.

Waarom duurt het zo lang?

Een deel van het plan wordt gerealiseerd vanuit regulier onderhoud of wijzigingen daarop. De leefbaarheidsgroep volgt hierbij de planning van de gemeente. Voor andere delen moet de leefbaarheidsgroep zelf voor financiële middelen zorgen. Op dit moment ontbreken deze middelen. Daarvoor moeten eerst subsidies van gemeente en provincie worden verkregen. De eerste subsidieaanvraag is door de gemeente toegekend zodat wij kunnen starten met realisatie van de eerste onderdelen zoals het insectenhotel en het kabouterpad. Omdat de provincie alleen subsidie verstrekt als er sprake is van co-financiering zijn wij eerst afhankelijk van het toekennen van een aanvullende subsidieaanvraag bij de gemeente. Verwacht mag worden dat hierover deze maand duidelijkheid wordt verkregen. Daarna kan pas een aanvraag bij de provincie Gelderland worden ingediend.

Gemeente en wijkbewoners werken samen

Vorig jaar september is de gemeente samenwerking met de leefbaarheidsgroep aangegaan om het plan park de Wuurde te realiseren. De samenwerking heeft al geleid tot het kappen van bomen en het planten van nieuwe bomen. Tijdens de boomfeestdag zijn door leerlingen van basisschool De Ark struiken geplant zodat straks meer kleur in het park is te zien en het aantrekkelijker wordt voor o.a. vlinders. Wij gaan uit van een langdurige samenwerking met de gemeente en deze samenwerking moet groeien.

Het park en bewonersparticipatie

Banken, zitelementen, een fontein in de vijver, kabouterpad en een insectenhotel zijn voorzieningen waarvoor niet alleen geld nodig is maar ook inzet van wijkbewoners. De Leefbaarheidsgroep streeft ernaar wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van het plan, acties en beheer en onderhoud over een langere periode. Deze opzet van bewonersparticipatie maakt de betrokkenheid bij ONS park alleen maar groter, maar die betrokkenheid moet ook groeien.


Geplaatst op: 26-03-2016

Landelijke opschoondag 25 maart 2017

Ook in de gemeente Overbetuwe is er aandacht geweest voor de landelijke opschoondag. Tijdens de boomfeestdag waren een aantal leerlingen van de Ark spontaan begonnen met opruimen van zwerfvuil in park de Wuurde. Wethouder Ben Ross was voor het ceremoniële gedeelte in het park en hij heeft de leerlingen enthousiast gemaakt om hun initiatief voort te zetten op de landelijke opschoondag.

Negen enthousiastelingen, leerlingen en kinderen uit de wijk, waren om twee uur aanwezig. Zij hebben heel wat vuil rond de vijver opgeruimd. De kinderen waren verbaasd over de hoeveelheid plastic-flesjes, blikjes en glazen flessen die ze hebben opgeruimd. Er is gelijk een start gemaakt met een Whatsapp-groep om af te spreken voor een volgend opschoon moment. Met koekjes, chocolade, drinken en appels werd de middag afgesloten.

opschoondag 23-03-2017 park de wuurde 7
Knap gedaan en hard gewerkt. Wij zeggen heel erg bedankt.


Geplaatst op: 23-03-2016

Boomfeestdag 22-03-2016

Leerlingen en meester Jeroen van groep 7 van de Ark, gemeente Overbetuwe, wethouder Ben Ross en NMEOverbetuwe bedankt voor het planten van de mammoetboom, de bessenstruiken en de vlinderstruiken. Insecten, vogels en wijkbewoners zijn er blij mee.

Het thema van Boomfeestdag 2017 was ‘Bomen Verbinden’. Mede door het mooie weer was het een leuke, gezellige en leerzame ochtend door organisatoren en leerlingen met elkaar te verbinden.


Geplaatst op: 21-03-2016

Boomfeestdag

Ongeveer 115.000 kinderen in ruim 79% van de gemeenten in Nederland doen mee aan de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen om meer inzicht, kennis en begrip voor bomen te krijgen.

Gemeente Overbetuwe doet ook mee. Stichting natuur en milieu educatie (NME) Overbetuwe organiseert samen met de gemeente de boomfeestdag op 22 maart 2017. Er zijn 3 locaties waar bomen worden geplant. Park de Wuurde is een van deze locaties.

Leerlingen van Basisschool de Ark en wethouder Ben Ross zullen rond 11:00 uur een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) planten bij het plateau bij de vijver. Eerder deze maand is op deze plaats een zieke boom gekapt.
De leerlingen zullen ook een aantal struiken planten. In overleg met leefbaarheidsgroep park de Wuurde is gekozen voor rode bes, zwarte bes, framboos, krent en vlinderstruik.


Geplaatst op: 10-02-2016

Werkzaamheden

Vijver

Het waterschap is begonnen met het onderhoud van de vijver. Met groot materiaal, een varende slibvanger, kraan en trailer is de aannemer bezig om de verontreinigde bodemslib te verwijderen en af te voeren. Het is de bedoeling dat de waterstand gemiddeld 60 cm wordt. Om het gras van het park te beschermen werkt de aannemer met grote zeilen en is de toegang voor de vrachtwagen en kraan afgedekt met stalen rijplaten.

Het wijkplatform is blij dat er een begin is gemaakt met deze werkzaamheden.

Bomen

Voor 1 maart 2017 wil de gemeente een aantal bomen kappen en voor 1 april een aantal nieuwe bomen planten.
Bomen Galgepad. Bewoners hebben overlast van zaden die in het voorjaar uitkomen en vermindering van zonlicht in de tuinen. De bomen dragen bij aan de groene kwaliteit van het park, ze vormen een laanstructuur en zijn gezond. Er is een afweging gemaakt tussen alle belangen. Het gaat om:

  • aanpak van overlast van bomen;
  • behoud van groenkwaliteit en laanstructuur;
  • maatschappelijke kosten.

Als compromis tussen deze belangen worden 4 bomen gekapt (om en om) en 5 nieuwe bomen geplant. De keuze voor herplant is gevallen op de Magnolia Kobus, deze boom wordt minder groot.

Helaas is de fraaie boom dichtbij het plateau van de vijver ziek en deze wordt ook gekapt. Tijdens de boomfeestdag op 22 maart wordt ter plaatse een nieuwe boom geplant.


Geplaatst op: 8-09-2016

Presentatie

Leefbaarheidsgroep park de Wuurde heeft op 8-9-16 het plan dat zij voor het park heeft gemaakt aan de gemeente gepresenteerd. Bij deze presentatie waren wethouder Ben Ross met twee collega’s, het bestuur van het wijkplatform, twee heren van de KNHM en een aantal leden van de leefbaarheidsgroep aanwezig.

leefbaarheidsgroep-samenwerking-gemeente-2In mei is het concept plan aan de wijkbewoners gepresenteerd. De input van de wijkbewoners is verwerkt en de presentatie aangepast. Er is ook rapport gemaakt voor toelichting en naslag.

De vraag:

Gemeente durven jullie samen met ons een traject aan om dit plan te realiseren? is met een volmondig “ja” beantwoord.

De foto is is gemaakt om de samenwerking officieel te bevestigen. De gemeente juicht deze vorm van participatie van haar bewoners van harte toe. Er is een datum gepland om vervolgstappen te bespreken.


Geplaatst op: 5-09-2016

Presentatie plan Gemeente Overbetuwe

Op donderdag 8 september 2016 staat de presentatie van het plan park De Wuurde aan de gemeente op de agenda. Een aantal leden van de leefbaarheidsgroep, het bestuur van het wijkplatform, de begeleiders van de KNHM-Gelderland, een wethouder en een aantal medewerkers van de gemeente zullen daarbij aanwezig zijn.

De PowerPoint presentatie die tijdens de bewonersavond is getoond is aangepast voor 8 september. De input van de bewonersavond is verwerkt maar op hoofdlijnen is de presentatie gelijk gebleven. Er is ook een rapport gemaakt om twee redenen, de eerste is toelichting en de tweede is naslag.

De presentatie voor de gemeente.

Door de cursor of vinger boven de dia te plaatsen stopt het automatisch afspelen. U kunt zelf de dia’s selecteren door op de bolletjes te klikken/tikken.

Wij hopen dat de gemeente, ja zegt op de belangrijkste vraag die de leefbaarheidsgroep park De Wuurde heeft geformuleerd om het park leefbaar te houden en de functionaliteit te verbeteren namelijk: “Gemeente willen jullie de samenwerking met ons aan gaan?”

Wij zullen wijkbewoners via een nieuwsbrief en via deze website op de hoogte brengen van onze presentatie en mogelijke samenwerking met de gemeente.


Geplaatst op: 17-05-2016

Presentatie concept plan park De Wuurde

Op 17 mei 2016 heeft de leefbaarheidsgroep park De Wuurde haar concept plan gepresenteerd aan wijkbewoners en andere belangstellenden. De jongere bewoners van de wijk waren helaas de grote afwezigen, ondanks diverse persoonlijke uitnodigingen. We zullen dus andere mogelijkheden moeten bedenken om hun wensen scherp in beeld te krijgen. Daarom hebben we aan het einde van dit bericht ook de mogelijkheid toegevoegd om te reageren.

Vel aan de wand met memo blaadjes

Inloop

De leefbaarheidsgroep is verheugd met de bijdrage die de bewoners tijdens de inloop hebben geleverd na de presentatie. Iedereen werd verzocht om haar of zijn ideeën op memo blaadjes in de kleuren roze en groen, kenbaar te maken. Rose voor dingen die ongewenst zijn en groen voor gewenste zaken en aanvullende gedachten. Aan de wand hingen meerdere grote vellen uit de presentatie. Deze activiteit bleek een positieve bijdrage te leveren aan onderlinge gedachtewisselingen over de toekomst van het park De Wuurde.

Hieronder is de presentatie die gegeven is opgenomen. We zullen deze nog aanvullen met de opmerkingen die op de memo blaadjes zijn gemaakt. We geven dan ook de reactie van de leefbaarheidsgroep, of de overwegingen die zij hebben gemaakt om tot bepaalde voorstellen te komen. Pas daarna openen we de mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op de inhoud.

Presentatie plan gemeente

De opmerkingen gaan we verwerken in het plan. Dit wordt het voorstel dat we bij de gemeente Overbetuwe gaan presenteren. Met deze inbreng hopen we dat de gemeente de samenwerking aan wil gaan om het Park de Wuurde de allure en betekenis te geven die het verdient als stadspark voor jong en oud.

Door de cursor of vinger boven de dia te plaatsen stopt het automatisch afspelen. U kunt zelf de dia’s selecteren door op de bolletjes te tikken. Voor enkele dia’s is gebruik gemaakt van beeldmateriaal van derden, de auteurs zijn i.v.m. auteursrechten vermeld. Alle andere foto’s zijn zelf gemaakt door leden van de leefbaarheidsgroep en het bestuur van het wijkplatform.

Auteursrechten:
Sport en spel: Natuurlijke afscheiding: Vamoo playgrounds, Kabouters: © Vettt.nl
Groen: Eendenkooi Het Aalkeetbuiten © Natuurmonumenten
Meubilair en verlichting Zitje © Inter Design Winterswijk, Bank © GroundLevel straatmeubilair, Vuilnisbak © OFN Buren, Hondenpoepbak © Glasdon
Welkomstbord: Bord groen: speelplaats Amsterdam Zuidoost. Bord blauw: gemeente Breda. Beide © unknown
Vijver: Fontein: © Chr. W. Venema, Groningen NoorderplantsoenVoor vragen over het plan kunt U het wijkplatform altijd benaderen via het formulier op de contactpagina.

Geplaatst op: 26-04-2016

Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde bestaat uit een aantal betrokken wijkbewoners. Zij hebben zich de afgelopen maanden ingezet om een plan te maken voor de wijkbewoners en de gemeente Overbetuwe om het park leefbaar te houden. De KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) heeft in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een bijdrage geleverd.

SAMSUNG CSCHet park is oorspronkelijk opgezet in een zogenaamde Engelse landschapspark. Deze opzet is en blijft uitgangspunt voor het plan. Diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld de vijver, de bomen en het parkmeubilair zijn behandeld en uitgewerkt.

Op 17 mei 2016 wil de groep de plannen presenteren aan de wijkbewoners en de doelstelling is om voor de zomer van 2016 het plan aan te bieden aan de gemeente Overbetuwe en het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-zuid is op maandag 26 oktober 2015 een thema-avond georganiseerd over de functie en inrichting van Park de Wuurde. De organisatie was in handen van ons Wijkplatform.


Geplaatst op: 11-03-2016

De gemeente heeft ons geïnformeerd over de werkzaamheden in Park de Wuurde. Bosschages en bomen worden gesnoeid. Eerder zijn al een aantal bomen gekapt. Slecht nieuws is dat de beeldbepalende hemelboom in het park niet levensvatbaar meer is. Een uitgebreid onderzoek heeft dat uitgewezen. De hemelboom moet in verband met veiligheid worden gekapt. De boom staat aan het pad in de buurt van het speelveld.


Geplaatst op: 20-02-2016

Er gebeurt op dit moment erg veel in park De Wuurde en het lijkt er helaas niet beter op te worden. Te zware werktuigen laten diepe wielsporen met modderige geulen achter, het groen wordt rigoureus gesnoeid en bomen worden gekapt.

Wij willen u op de hoogte te brengen van hetgeen er gaande is.

Fietsbelemmering Park de Wuurde

Op verzoek van wijkbewoners is nabij de ingang vanaf de Griend een fietssluis gebouwd zodat de fietsen en bromfietsen in het park wordt ontmoedigd. De wandelpaden zijn geen fietspaden en iedereen die zich daar niet aan houdt, loopt het risico bekeurd te worden.

De gemeente Overbetuwe heeft alle bomen geïnspecteerd met als resultaat dat een aantal bomen om verschillende redenen zijn gekapt. Er zijn echter ook weer nieuwe boompjes gepland.

Als Wijkplatform worden wij door de gemeente gevraagd of ongevraagd op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt in het park. Zodra de werkzaamheden in het park zijn afgerond wordt er streng op toegezien dat het inzetten van zware werktuigen tot het uiterste minimum wordt beperkt. Er is toegezegd dat de schade wordt hersteld.

Ondertussen wordt door een uit 6 betrokken wijkbewoners bestaande Leefbaarheidsgroep gewerkt aan een plan voor inrichting en onderhoud van het park. Naar verwachting wordt het plan in mei door de Leefbaarheidsgroep gepresenteerd aan wijkbewoners en vervolgens aan de gemeente.


Geplaatst op: 10-02-2016

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ‘De Wieken’ hebben bewoners met elkaar van gedachten gewisseld over wensen en ideeën waardoor het park meer kan toevoegen aan de leefbaarheid in de wijk. Het park moet meer een ontmoetingsplek worden voor jong en oud vindt men. Daarvoor is het nodig nette banken en afvalbakken op strategische plekken in het park te plaatsen. Hondenbezitters zijn van harte welkom in het park, mits de huisdieren zijn aangelijnd en poep niet wordt achtergelaten. Aanwonenden van het park vragen om extra aandacht voor het snoeien van bomen en struiken. Bomen langs het Galgepad veroorzaken zoveel overlast dat kappen voor de bewoners een reële optie is.

Bewegen en jongeren

‘Van jongeren word je blij’ is de kreet waar de aanwezigen zich in kunnen vinden. Het park biedt veel mogelijkheden voor jongeren. Het kan een ontmoetingsplek zijn, maar ook een plek om actief te zijn. Bijvoorbeeld trimtoestellen of een pannaveld kunnen hierbij een stimulerende werking hebben.

Leefbaarheidsgroep

De input die tijdens de bijeenkomst is ingebracht wordt door wijkbewoners verwerkt in een plan dat wordt voorgelegd aan de gemeente Overbetuwe. Hiervoor hebben betrokken wijkbewoners een leefbaarheidsgroep samengesteld die de verdere uitwerking ter hand gaat nemen. De leefbaarheidsgroep komt uiterlijk mei met een plan van aanpak. Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het plan van aanpak worden in de gelegenheid gesteld te reageren. Het voornemen is het plan van aanpak vervolgens voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente Overbetuwe.

De leden van de Leefbaarheidsgroep zijn: Carien Klein Breteler (Griend; coordinator), Roly Buijs (Galgeplek), Diny Gesthuizen (Elzepas), Henk Lim (Griend), Renate Westra (Steenoven) en Gert-Jan Willemsen (Elzepas).