Project VinkenhofGepubliceerd 7 maart 2018

Vervuilde grond geconstateerd op bouwlocatie De Vinkenhof

Rammelen procedures rond besluitvorming gemeente Overbetuwe?

In De Gelderlander van maandag 7 maart 2018 was te lezen dat er sprake is van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe uw gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van 20 tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC.

Ons Wijkplatform maakt zich grote zorgen over de nu ontstane situatie. In het geval er daadwerkelijk sprake is van (ernstig) vervuilde grond is het verontrustend te noemen dat dit eerst in deze fase van de planvorming wordt ontdekt en kenbaar wordt gemaakt.

Als reactie op de verontrustende berichtgeving in De Gelderlander heeft het gemeentebestuur op initiatief van verantwoordelijk wethouder Van Baal het volgende bericht uitgevaardigd.

Vervuilde grond Vinkenhof
In de Gelderlander van vanmorgen (maandag 5 maart) heeft u misschien gelezen dat er vervuilde grond is aangetroffen in de bodem van bouwlocatie de Vinkenhof. Dit kan onrust hebben veroorzaakt omdat het artikel nog een aantal vragen onbeantwoord liet. In dit bericht geven we meer informatie over waar de vervuilde grond precies zit en hoe deze gesaneerd wordt.
De vervuiling is aangetroffen bij een klein gebied op de plek waar de fietsenstalling van de 20 tijdelijke woningen van woonstichting Vivare komt. De bouwgrond voor het OBC is schoon. Er is in ieder geval geen enkel gevaar voor de gezondheid van omwonenden.

Waar zit de vervuilde grond?
We hebben exact in beeld waar er vervuilde grond is. Op het kaartje is het gebied met een rode omlijning aangegeven. Het gaat om een klein gebied. In de grond waar het toekomstige OBC is gepland, is geen verontreiniging. De voorbereidingen voor de bouw gaan hier gewoon door.

Welke soort vervuiling is het?
In de bodem zijn Organochloor Bestrijdingsmiddelen (zogenaamde OCB’s) aangetroffen. Hierbij kunt u denken aan bestrijdingsmiddelen zoals DDT, DDE, drins en beta-HCH. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die inmiddels verboden zijn, maar voorheen voor de landbouw werden gebruikt. In totaal is er 340m3 grond verontreinigd, waarvan 140 m3 een sterke verontreiniging heeft. Uit de risicobeoordeling die is gedaan, blijkt dat sanering geen spoed heeft omdat de stoffen al vele jaren geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Op onze website (zoekterm Onderzoek bodem Vinkenhof) vindt u het volledige bodem-onderzoeksrapport dat bureau Land voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Hoe nu verder?
In de lopende procedure treft de gemeente – in overleg met de provincie – de vereiste saneringsmaatregelen. In de komende periode beoordeelt de Provincie op welke manier deze sanering exact moet plaatsvinden.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, belt u dan met de beleidsmedewerker bodem van gemeente Overbetuwe Eric Gloudemans via 14 0481 of mail e.gloudemans@overbetuwe.nl

Lees de rapportage bodemonderzoek hier

Waaruit blijkt dat grond onder toekomstig OBC schoon is?

De reactie van de gemeente stemt ons Wijkplatform niet gerust, aangezien uit geen enkel bij ons bekend zijnde rapportage blijkt dat de grond waar het toekomstige OBC is gepland schoon is. Bovendien vragen wij ons af als er op een klein terrein op De Vinkenhof ernstige vervuiling is geconstateerd dat beperkt kan blijven tot alleen dat kleine terrein. Je mag toch aannemen dat bestrijdingsmiddelen in het verleden over het gehele terrein van de Vinkenhof zijn verspreid?

Vinkenhof Elst

Worden de belangen van bewoners in Elst-Zuid wel serieus genomen?

Begin 2017 zijn bewoners in Elst-Zuid door het gemeentebestuur overvallen met de mededeling dat op De Vinkenhof 20 tijdelijke woningen en een nieuw OBC voor 625 leerlingen worden gebouwd. Voorafgaand aan die berichtgeving is er van gemeentezijde geen enkel initiatief genomen om omwonenden en/of ons Wijkplatform bij de locatiekeuze te betrekken. Achteraf is gebleken dat tijdens het proces van planvorming tot dat moment wel intensief overleg is geweest met zowel Vivare (i.v.m. de 20 tijdelijke woningen) en de directie van het OBC. Bovendien zijn de bouwplannen in eerste instantie gepresenteerd als een vaststaand feit, terwijl iedere vorm van besluitvorming ontbrak en de plannen niet in de gemeenteraad waren gepresenteerd. Veel bewoners voelden zich voor een voldongen feit geplaatst en hebben zich gepasseerd gevoeld. Kortom: er bestaat weinig waardering voor de wijze waarop het gemeentebestuur uitvoering heeft gegeven aan primaire uitgangspunten waar het gaat om burgerparticipatie.

Bouwplannen de Vinkenhof worden niet begrepen

Bij veel bewoners in Elst-Zuid zijn de bouwplannen op de Vinkenhof niet begrepen. Waarom is het noodzakelijk 20 tijdelijke woningen te bouwen op de Vinkenhof en waarom is nagelaten spoedige en permanente woningbouw op bijvoorbeeld De Pas te realiseren? Is de noodzaak voor 20 tijdelijke woningen voor statushouders nog wel aanwezig?
Ook het bouwen van een school voor 625 leerlingen stuit bij veel bewoners op verzet. Waarom op de Vinkenhof? Een lastig bereikbare locatie voor vooral de ca. 300 leerlingen die woonachtig zijn in Arnhem. Dagelijks dus ruim 600 fietsbewegingen dwars door dikwijls toch al drukke straten en nu nog rustige buurten in Elst.

Waarom niet voor een nieuw OBC aan De Pas gedacht of nieuwbouw binnen het stationsgebied? Vooral op deze laatste locatie is voldoende grond beschikbaar, is een parkeergarage op loopafstand en is de bereikbaarheid uitstekend te noemen zonder veel verkeerskundige aanpassingen. Dat het OBC de voorkeur geeft om niet nabij andere scholengemeenschappen nieuw te bouwen acht Wijkplatform Elst-Zuid weinig relevant. Het gaat hier om een bouwproject voor minimaal 40 jaar. Het is niet uit te sluiten dat nieuwe inzichten het juist aantrekkelijk maken als scholen dichtbij elkaar zijn gelegen.

Wijkplatform verwacht zorgvuldig handelen van gemeentebestuur

Ons bestuur is er zich van bewust dat de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden op De Vinkenhof zijn gestart. Ook weten we dat er al verschillende besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Ondanks dat in die gevallen sprake is van democratisch genomen besluiten door onze volksvertegenwoordiging zijn wijkbewoners nadrukkelijk van mening dat hun belangen onvoldoende zijn meegewogen.
Dat de gemeente nu pas naar buiten brengt dat er sprake is van vervuilde grond vergroot het vertrouwen in de handelwijze van onze volksvertegenwoordiging niet. Daarom doen wij een dringend beroep op de gemeenteraad ervoor zorg te dragen dat er procedureel op een correcte wijze wordt gehandeld en dat de belangen van wijkbewoners beter worden behartigd dan tot nu toe het geval is geweest.
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid zich schriftelijk tot burgemeester, verantwoordelijk wethouder Van Baal en de voorzitters van de Raadsfractie gewend. Lees brief aan gemeente.


Gepubliceerd 23 maart 2017

Opgericht: wijkcomité tegen bouwplannen ‘Vinkenhof’

Dinsdag 21 maart 2017 heeft onder grote belangstelling in “Onder de Toren” de oprichtingsvergadering van het wijkcomité ‘Vinkenslag’ plaatsgevonden.
Er is een bestuur gevormd bestaande uit vijf bewoners van de Vosbergen, Kraaiekamp en Papekamp. Tijdens de oprichtingsvergadering is geïnventariseerd welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. Desgewenst zal deskundig advies ingewonnen worden.

Het wijkcomité vertegenwoordigt inmiddels enige tientallen direct belanghebbenden die het met de uitbreidingsplannen op de Vinkenhof niet eens zijn en zich gestoord hebben aan de manier waarop de gemeente meent dit te moeten doordrukken.
Er bestaat veel twijfel en weerstand in een groter gedeelte van de wijk, zoals ook duidelijk uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid naar voren is gekomen.


Gepubliceerd 17 maart 2017

Omwonenden: “geen woningen en OBC op Vinkenhof”

Een groot aantal omwonenden van Vinkenhof heeft donderdag 16 maart 2017 de gang van zaken besproken rond de bouwplannen van de gemeente Overbetuwe. Plan is op de Vinkenhof in Elst-Zuid 20 tijdelijke doorstroomwoningen en een nieuw school voor het OBC te realiseren.
Aanleiding is de beslissing van de gemeenteraad van dinsdag 14 maart 2017 tot realisatie van tijdelijke woningbouw Elst en Zetten. Inwoners vinden onvoldoende aangetoond dat landelijk gebied moet worden opgeofferd voor bouwgrond. De noodzaak van bouw van tijdelijke woningen en een nieuw OBC wordt niet bestreden, maar niet op ‘Vinkenhof’. Er zijn nog voldoende locaties binnen bebouwd gebied in Elst waar ruimte is voor het uitvoeren van de bouwplannen. Het uitgangspunt van de gemeente is sinds 2013 dat eerst wordt ‘ingebreid’ en pas als dat niet mogelijk blijkt naar agrarisch gebied wordt uitgeweken.

Waarom nu ineens van dit uitgangspunt afgeweken?

Inwoners zijn woedend

Wethouder Van Baal en de CDA-fractie hebben de woede van betrokken inwoners opgewekt door de wijze waarop met hen wordt omgegaan. Van inspraak is geen enkele sprake geweest. Hoe is het mogelijk dat de wethouder tijdens de Raadsvergadering melding maakt dat in Zetten eenzelfde proces is gevolgd als in Elst en daar samen met inwoners tot een gewijzigd plan is gekomen voor tijdelijke woningen? In Elst is in het geheel niet met inwoners gesproken, men voelt zich overvallen door de bouwplannen die vier weken geleden als een vaststaand feit aan de bewoners zijn gepresenteerd.
Inwoners vinden uitlatingen van wethouder Van Baal ongeloofwaardig als hij spreekt over
‘transparantie en vertrouwen staan bij dit gemeentebestuur hoog in het vaandel’ en ‘dit proces doen wij samen met omwonenden’. Mooie woorden, maar niet overeenkomstig de realiteit.

Volgens zowel de CDA-fractie als de wethouder is het aantal inwoners die bezwaar hebben tegen de bouwplannen beperkt. Deze conclusie komt niet overeen met de resultaten van de door Wijkplatform Elst-Zuid onder inwoners gehouden enquête. Een misvatting zo blijkt uit de betrokkenheid van een groot aantal inwoners.

Inwoners zijn strijdlustig

Het is duidelijk dat omwonenden zich niet neerleggen bij de bouwplannen van de gemeente op de ‘Vinkenhof’. Onder het motto ‘geen woningen en OBC op Vinkenhof worden de messen geslepen. Iedere mogelijkheid zal worden benut om uitvoering van plannen te voorkomen.
Gezien het grote draagvlak bij bewoners in Elst-Zuid faciliteert Wijkplatform Elst-Zuid waar dat mogelijk is.


Gepubliceerd 19 februari 2017

Bewoners Elst-Zuid kritisch over bouwplannen Vinkenhof

Het besluit van het College van B&W Overbetuwe om 20 tijdelijke huurwoningen en een nieuw OBC te gaan realiseren op de locatie Vinkenhof, leidde tot veel reacties. Daarom heeft het Wijkplatform Elst-Zuid op 10 februari 2017 een enquête gepubliceerd op de website en via Facebook. Zaterdag 18 februari om 23:59 sloot de enquête.

Verwerking enquête

We hebben anonieme verwerking beloofd. Postcode en huisnummer zijn in combinatie met e-mail en postcode-huisnummer gebruikt voor de analyse. Vanuit enkele adressen is vaker gereageerd door verschillende bewoners, maar er zijn geen uitschieters.

De enquête bestond uit twee vragen:

 1. Wat is uw mening over de komst van het OBC naar de locatie Vinkenhof?
 2. Wat is uw mening over de komst van 20 tijdelijke doorstroomwoningen in de Vinkenhof?

Daarop kon worden aangegeven:

 • Ik ben voor
 • Ik ben tegen
 • Ik heb geen mening

Tevens was ruimte voor een toelichting of een opmerking.

In totaal hebben 247 mensen de enquête ingevuld. Veel deelnemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen mening toe te lichten.

We hebbende reacties voor zowel het OBC als de 20 tijdelijke woningen verdeeld in 3 groepen:

 1. Alle inzendingen (aantal 247);
 2. Alle inzendingen binnen postcodegebied 6662 (aantal 214);
 3. Alle inzendingen binnen de directe omgeving van Vinkenhof (aantal 88).

Opmerking vooraf over de interpretatie van de enquête-resultaten

Sommige voorstanders lijken de vraag te hebben gelezen als ‘moet er een nieuw OBC komen?’. Ze geven bij hun ‘voor’ aan dat een nieuwe school echt nodig is.

Veel voorstanders geven in hun antwoorden mitsen en maren aan waaruit je moet concluderen dat ze twijfelen. Zo ongeveer in de trant van ‘ik ben voor, maar alleen als ….’ of ‘ik ben voor, maar misschien zijn er ook nog wel geschiktere locaties’. Ook opmerkingen als ‘eerst kijken naar bestaande leegstand’ en ‘De Pas zou wellicht beter zijn …’en ‘of het echt praktisch is t.o.v. kernen waar de kinderen vandaan moeten komen vraag ik mij af …’ en ‘plaatsing in uithoek is minder goed gekozen’ wijzen op twijfel bij hun ‘voor’ stem.

Tegenstanders geven vrijwel geen voorwaarden aan en die lijken dus echt tegen.

We moeten dus concluderen dat het percentage voorstanders dus eigenlijk lager is.

Veel mensen verwijzen in hun toelichting bij de bouw van 20 tijdelijke woningen naar hun commentaar bij de OBC vraag. Daarom hebben we alle bij elkaar horende antwoorden naast elkaar gezet in een tabel die u kunt downloaden.

Uitslag enquête Vinkenhof in cijfers

OBC

Neutraal 8% Tegen 46% Voor 46%
Neutraal 9% Tegen 45% Voor 46%
Neutraal 7% Tegen 55% Voor 39%

Voor en tegenstanders houden elkaar cijfermatig redelijk in evenwicht. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn duidelijk tegen.

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan.

Overwegingen tegenstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Er zijn betere locaties beschikbaar.
  (Stationsgebied; Rijksweg Zuid-Olympiasingel; de Pas; oude Intratuin terrein, gebruik leegstand elders; beter om de middelbare scholen te concentreren in één gebied; in strijd met eerdere toezeggingen gemeente om eerst in de Pas te gaan bouwen; eerst opvullen bestaande lege plekken in dorpen zelf; ontbreken openbaar vervoer; veel leerlingen komen uit Arnhem; locatie totaal buiten dorp.)
 2. Groene open ruimte moet blijven.
  (Laatste stukje groen verdwijnt; uitzicht moet blijven; wandelmogelijkheid moet blijven.)
 3. Niet goed voor de verkeersveiligheid.
  (Zorgen over veiligheid basisschoolleerlingen als tegenover basisschool middelbare school komt; de Bussel wordt nog drukker; doorstroom op de Bussel komt in gedrang, omdat alle leerlingen moeten oversteken, kunnen we beter weer via de Griend omrijden.)
 4. Overlast voor de buurt.
  (Geluidsoverlast door school; hangjongeren; rotzooi.)
 5. Gemeente negeert afspraak voor buurtinspraak.

Overige opmerkingen:

 • Leidt tot nog meer fietsverkeer in Park de Wuurde.
 • We verliezen wederom een hondenuitlaatroute, pak nou niet alles af!
 • Slecht idee in kinderrijke buurt.
 • De school veroudert. Leerlingen gaan tegenwoordig naar Lent of Nijmegen. Er zitten alleen nog Arnhemmers. Nieuwe school is niet nodig. Vraagtekens bij de behoefte.
Overwegingen voorstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Mooie plek, rustige locatie, centraal en veilig, nabij basisschool.
  (Niet te dicht bij supermarkt en andere afleidingen; nabijheid basisschool kan kansen bieden, goed voor doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen; nu komt Zuid eindelijk op de kaart!!)
 2. Meer mogelijkheden voor Elster jeugd.
  (Nieuw gebouw voor OBC, waarschijnlijk blijven daardoor meer kinderen binnen Elst op school; meer mogelijkheden voor Elster jeugd op fietsafstand.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Voor, maar eerst kijken naar bestaande leegstand.
 • Voor, maar de Pas is wellicht beter i.v.m. benutting bestaande sportterreinen.
 • Locatie is goed, maar is school nodig vanwege krimpend aantal leerlingen?
 • Vraag of het echt praktisch gelegen is t.o.v. andere dorpskernen waar kinderen uit vandaan komen.
 • Echter rondom de geplande school is niets.
 • Plaatsing in uithoek is minder goed gekozen.
 • Goede plek, maar vraag me af of het verstandig is om te combineren met tijdelijke woningen.
 • Moet wel voldoende ruimte voor spel, ontspanning, park en sportvelden komen; richt groen in.
 • Geen probleem, als verder alles goed geregeld is.

Tijdelijke huurwoningen, doorstroomwoningen

Neutraal 10% Tegen 54% Voor 36%
Neutraal 9% Tegen 55% Voor 36%
Neutraal 7% Tegen 64% Voor 30%

Het percentage voorstanders is duidelijk kleiner dan het percentage tegenstanders. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn overduidelijk tegen het besluit om 20 tijdelijke doorstroomhuurwoningen te realiseren op de locatie Vinkenhof. 

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan. Bij de voorstanders zijn er geen duidelijke uitschieters qua aantal maal genoemd bij de beargumentering.

Overwegingen tegenstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Eerst bestaande locaties in Elst opvullen.
  (De Pas; Olympiasingel; oude OBC-gebouw; land van Tap; diverse keren wordt opgemerkt dat dit ook het in 2013 vastgesteld gemeentelijk beleid was.)
 2. Groene ruimte moet open blijven.
  (Vergelijkbaar met antwoorden bij OBC vraag.)
 3. Locatie te ver van het dorp: niet goed voor integratie van de statushouders.
 4. Tijdelijke woningen zijn een slecht idee; bouw iets permanents, beter voor geld en milieu.
 5. Niet voor vluchtelingen bouwen maar eerst voor eigen bewoners.
  (Ben jongere uit Elst en wacht al heel lang op woning; bezopen om vluchtelingen voorrang te geven boven jongeren uit Elst.)
 6. Andere uiteenlopende, soms tegenstrijdige, bezwaren tegen tijdelijkheid.
  (Tien jaar is niet tijdelijk; wat gebeurt er met de woningen na 10 jaar?; die woningen blijven zeker 50 jaar staan, geen 10 jaar, is om tegenstanders te paaien, geloof ik niet; tijdelijke woningen zullen nooit een ‘thuis’ worden voor de bewoners in verband met de tijdelijkheid. De behoefte zal minimaal zijn om de omgeving te onderhouden: kortom het wordt een rommeltje.)
 7. Associaties met (woonwagen)kamp en precedentwerking voor meer bouw.
 8. Toegangsweg via de Schenkelskamp kan niet.
  (Dit is een achterlijk ondoordacht idee, aangezien dit een doodlopende weg is.)
 9. De waarde van de woningen in de wijk zal dalen.
 10. We hebben niets van de gemeente gehoord.
  (Men negeert schriftelijke toezegging voor buurtinspraak.)

Overige opmerkingen:

 • Er is meer behoefte aan betaalbare woningen. Er zijn er wel wat meer nodig dan 20 woningen.
 • Info-avond was een lachertje. Antwoorden konden niet gegeven worden.
 • Op het bouwplan zijn het lelijke blokken.
Overwegingen voorstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Fijn dat er voor deze doelgroep eindelijk meer ruimte komt.
  (Helemaal goed dat er plek is voor de vluchteling; gemeente heeft taak asielzoekers met verblijfstatus een woonalternatief aan te bieden; er zijn nu te weinig doorstroommogelijkheden, zijn dus nodig; blij dat er starterswoningen komen, uiteraard ook voor de statushouders, maar met name voor de starters moet er echt iets gebeuren.)
 2. Goed dat mensen niet midden in de dorpskern zitten.
  (Bang dat het anders voor ophef zou zorgen; afstand is nog dichtbij genoeg om te kunnen integreren.)
 3. Deelname aan de samenleving. (Ik ben voor (tijdelijke) kleinschalige opvang van asielzoekers en statushouders in de gemeente maar ze moeten eigenlijk niet geïsoleerd in het buitengebied komen. Dat is niet goed voor deelname aan de samenleving.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Vreemd dat het niet op de Pas gebeurt, waar de raad wel voor heeft gekozen.
 • Waarom tijdelijk, geld over de balk gooien.
 • Er zullen wel regels opgesteld moeten worden m.b.t. het doorstromen. Anders schiet je het doel voorbij.
 • Wij vinden alleen de weg aansluiting bij de Schenkelskamp geen goed plan. Wij wonen nu in een kindvriendelijke wijk. Dat zal dan totaal veranderen.
 • Alleen als echt bedoeld voor mensen die al hun hele leven in Elst wonen.
 • Als er maar groen overblijft. Had natuurlijk liever een park gehad dan woningen, maar begrijp de keuze wel.
 • Belachelijk om dit rondom scholen op te zetten.
 • Belangrijk dat de definitie doorstroomwoning duidelijk is. Voor hoe lang en voor wie worden deze woningen verder gebouwd?
 • Vroeg of laat gaat hier toch gebouwd worden.

Uitgelichte reactie

We lichten er één reactie over OBC en de woningen uit. Hierin wordt volgens ons het commentaar van vele anderen verwoord.

OBC:

“Het lijkt erop dat de Gemeente geen overall masterplan heeft over hoe de gemeente ruimtelijk moet worden ingericht. In korte tijd passeren er verschillende plannen over dit perceel van Crematorium, een park tot en met nu een school en enkele tijdelijke woningen. Ik mis een overall visie. De gemeenteraad zou er goed aan doen aan te dringen op zorgvuldige plan- vorming en terughoudend mogen zijn met het lukraak volbouwen van landbouwgrond. Wij hebben een mooie gemeente die haar kracht onder andere ontleent aan een landelijke uitstraling. Het volledig vol bouwen is verre van duurzaam. Specifiek voor de school geldt nog dat er eerst goed onderzoek moet worden gedaan naar de behoeften aan een school op langere termijn. Lagere scholen kampen soms al met leegstand en teruglopende leerling aantallen. Verder lijkt de locatie die nu in overweging is nogal onpraktisch als wij bedenken dat de helft van de leerlingen uit Arnhem komt, evt. met het openbaar vervoer kan komen en die groep moet dan het gehele dorp door. Een locatie bij het Station lijkt logischer. Het komt mij ook vreemd over dat zowel Vivare als OBC direct door de Gemeente al naar voren worden geschoven om uitleg te geven. Mooi bedacht maar zij hebben een direct belang. Laten wij eerst tot een zorgvuldige besluitvorming komen alvorens mogelijke toekomstige gebruikers zo prominent te positioneren.

Verder nog een relevante opmerking over de verkeerssituatie indien en voor zover de Gemeente mocht besluiten haar plannen door te zetten. Is er bedacht dat de infrastructuur op de Bussel, Meikers, Volger en straten daar rondom heen niet zijn ingericht op 500 – 600 fietsers en vele tientallen auto’s extra. Er zouden levens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waar wij onze jeugd niet aan zouden moeten willen blootstellen. Het uitvoeren van een professioneel gedetailleerd verkeersonderzoek, alvorens er besloten wordt,  is cruciaal.”

Tijdelijke woningen:

“Ook hier geldt dat de Gemeente in een overall plan duurzaam zou moeten willen bouwen. Tijdelijke bouw is niet duurzaam. Eerder is DE PAS aangewezen als bouw locatie. Mocht de nood hoog zijn dan kan daar wellicht anders (op een andere wijze) gebouwd worden. De haast voor dit perceel nu tegenover het Startblok komt mij vreemd voor. (dat geldt voor zowel het schoolplan als het woningbouw plan) Ik zou adviseren om na te vragen welke financiële belangen er achter zitten. De gemeente moet hier volledig transparant opereren. Mocht de Gemeente toch besluiten niet duurzaam te willen bouwen en iets tijdelijks op te zetten dan is het wijsheid om dat op een locatie te doen op het industrie terrein, daar is meer dan ruimte genoeg en dat is geen locatie met een landelijke uitstraling.”


Gepubliceerd 31 januari 2017

Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof

Recent werden bewoners in Elst-Zuid verrast met de berichtgeving van de gemeente Overbetuwe dat het terrein ‘Vinkenhof’ is voorbestemd voor de bouw van 20 doorstroomwoningen en nieuwbouw voor het Over Betuwe College (OBC). Ook voor het bestuur van ons Wijkplatform was dit nieuws.

Het plan is medio dit jaar 20 nieuwe woningen te plaatsen met als toegangsweg de Schenkelskamp. De woningen krijgen een tijdelijk karakter voor een periode van maximaal 10 jaar.

De plannen voor een nieuw OBC moeten nog worden uitgewerkt. Het gaat hier om een voorkeurslocatie en het is nog niet bekend hoe de nieuwe school eruit gaat zien, wanneer het klaar is en wat er gebeurt met de erfafscheiding aan de achterkant.

Zowel van gemeentezijde als van de directie van het OBC is toegezegd dat wijkbewoners worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Schets bouwplan ‘Vinkenhof’


Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Overbetuwe.

Als belangenorganisatie van wijkbewoners stellen wij het op prijs reacties te ontvangen op de voorgenomen bouwplannen. Op de website plaatsen wij geen anonieme reacties, wij nemen er uiteraard wel kennis van.

Lees de ingekomen reacties