Project Vinkenhof


Gepubliceerd 7 maart 2018

Vervuilde grond geconstateerd op bouwlocatie De Vinkenhof

Rammelen procedures rond besluitvorming gemeente Overbetuwe?

In De Gelderlander van maandag 7 maart 2018 was te lezen dat er sprake is van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe uw gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van 20 tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC.

Ons Wijkplatform maakt zich grote zorgen over de nu ontstane situatie. In het geval er daadwerkelijk sprake is van (ernstig) vervuilde grond is het verontrustend te noemen dat dit eerst in deze fase van de planvorming wordt ontdekt en kenbaar wordt gemaakt.

Als reactie op de verontrustende berichtgeving in De Gelderlander heeft het gemeentebestuur op initiatief van verantwoordelijk wethouder Van Baal het volgende bericht uitgevaardigd.

Vervuilde grond Vinkenhof
In de Gelderlander van vanmorgen (maandag 5 maart) heeft u misschien gelezen dat er vervuilde grond is aangetroffen in de bodem van bouwlocatie de Vinkenhof. Dit kan onrust hebben veroorzaakt omdat het artikel nog een aantal vragen onbeantwoord liet. In dit bericht geven we meer informatie over waar de vervuilde grond precies zit en hoe deze gesaneerd wordt.
De vervuiling is aangetroffen bij een klein gebied op de plek waar de fietsenstalling van de 20 tijdelijke woningen van woonstichting Vivare komt. De bouwgrond voor het OBC is schoon. Er is in ieder geval geen enkel gevaar voor de gezondheid van omwonenden.

Waar zit de vervuilde grond?
We hebben exact in beeld waar er vervuilde grond is. Op het kaartje is het gebied met een rode omlijning aangegeven. Het gaat om een klein gebied. In de grond waar het toekomstige OBC is gepland, is geen verontreiniging. De voorbereidingen voor de bouw gaan hier gewoon door.

Welke soort vervuiling is het?
In de bodem zijn Organochloor Bestrijdingsmiddelen (zogenaamde OCB’s) aangetroffen. Hierbij kunt u denken aan bestrijdingsmiddelen zoals DDT, DDE, drins en beta-HCH. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die inmiddels verboden zijn, maar voorheen voor de landbouw werden gebruikt. In totaal is er 340m3 grond verontreinigd, waarvan 140 m3 een sterke verontreiniging heeft. Uit de risicobeoordeling die is gedaan, blijkt dat sanering geen spoed heeft omdat de stoffen al vele jaren geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Op onze website (zoekterm Onderzoek bodem Vinkenhof) vindt u het volledige bodem-onderzoeksrapport dat bureau Land voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Hoe nu verder?
In de lopende procedure treft de gemeente – in overleg met de provincie – de vereiste saneringsmaatregelen. In de komende periode beoordeelt de Provincie op welke manier deze sanering exact moet plaatsvinden.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, belt u dan met de beleidsmedewerker bodem van gemeente Overbetuwe Eric Gloudemans via 14 0481 of mail e.gloudemans@overbetuwe.nl

Lees de rapportage bodemonderzoek hier

Waaruit blijkt dat grond onder toekomstig OBC schoon is?

De reactie van de gemeente stemt ons Wijkplatform niet gerust, aangezien uit geen enkel bij ons bekend zijnde rapportage blijkt dat de grond waar het toekomstige OBC is gepland schoon is. Bovendien vragen wij ons af als er op een klein terrein op De Vinkenhof ernstige vervuiling is geconstateerd dat beperkt kan blijven tot alleen dat kleine terrein. Je mag toch aannemen dat bestrijdingsmiddelen in het verleden over het gehele terrein van de Vinkenhof zijn verspreid?

Vinkenhof Elst

Worden de belangen van bewoners in Elst-Zuid wel serieus genomen?

Begin 2017 zijn bewoners in Elst-Zuid door het gemeentebestuur overvallen met de mededeling dat op De Vinkenhof 20 tijdelijke woningen en een nieuw OBC voor 625 leerlingen worden gebouwd. Voorafgaand aan die berichtgeving is er van gemeentezijde geen enkel initiatief genomen om omwonenden en/of ons Wijkplatform bij de locatiekeuze te betrekken. Achteraf is gebleken dat tijdens het proces van planvorming tot dat moment wel intensief overleg is geweest met zowel Vivare (i.v.m. de 20 tijdelijke woningen) en de directie van het OBC. Bovendien zijn de bouwplannen in eerste instantie gepresenteerd als een vaststaand feit, terwijl iedere vorm van besluitvorming ontbrak en de plannen niet in de gemeenteraad waren gepresenteerd. Veel bewoners voelden zich voor een voldongen feit geplaatst en hebben zich gepasseerd gevoeld. Kortom: er bestaat weinig waardering voor de wijze waarop het gemeentebestuur uitvoering heeft gegeven aan primaire uitgangspunten waar het gaat om burgerparticipatie.

Bouwplannen de Vinkenhof worden niet begrepen

Bij veel bewoners in Elst-Zuid zijn de bouwplannen op de Vinkenhof niet begrepen. Waarom is het noodzakelijk 20 tijdelijke woningen te bouwen op de Vinkenhof en waarom is nagelaten spoedige en permanente woningbouw op bijvoorbeeld De Pas te realiseren? Is de noodzaak voor 20 tijdelijke woningen voor statushouders nog wel aanwezig?
Ook het bouwen van een school voor 625 leerlingen stuit bij veel bewoners op verzet. Waarom op de Vinkenhof? Een lastig bereikbare locatie voor vooral de ca. 300 leerlingen die woonachtig zijn in Arnhem. Dagelijks dus ruim 600 fietsbewegingen dwars door dikwijls toch al drukke straten en nu nog rustige buurten in Elst.

Waarom niet voor een nieuw OBC aan De Pas gedacht of nieuwbouw binnen het stationsgebied? Vooral op deze laatste locatie is voldoende grond beschikbaar, is een parkeergarage op loopafstand en is de bereikbaarheid uitstekend te noemen zonder veel verkeerskundige aanpassingen. Dat het OBC de voorkeur geeft om niet nabij andere scholengemeenschappen nieuw te bouwen acht Wijkplatform Elst-Zuid weinig relevant. Het gaat hier om een bouwproject voor minimaal 40 jaar. Het is niet uit te sluiten dat nieuwe inzichten het juist aantrekkelijk maken als scholen dichtbij elkaar zijn gelegen.

Wijkplatform verwacht zorgvuldig handelen van gemeentebestuur

Ons bestuur is er zich van bewust dat de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden op De Vinkenhof zijn gestart. Ook weten we dat er al verschillende besluiten door de gemeenteraad zijn genomen. Ondanks dat in die gevallen sprake is van democratisch genomen besluiten door onze volksvertegenwoordiging zijn wijkbewoners nadrukkelijk van mening dat hun belangen onvoldoende zijn meegewogen.
Dat de gemeente nu pas naar buiten brengt dat er sprake is van vervuilde grond vergroot het vertrouwen in de handelwijze van onze volksvertegenwoordiging niet. Daarom doen wij een dringend beroep op de gemeenteraad ervoor zorg te dragen dat er procedureel op een correcte wijze wordt gehandeld en dat de belangen van wijkbewoners beter worden behartigd dan tot nu toe het geval is geweest.
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid zich schriftelijk tot burgemeester, verantwoordelijk wethouder Van Baal en de voorzitters van de Raadsfractie gewend. Lees brief aan gemeente.


Gepubliceerd 23 maart 2017

Opgericht: wijkcomité tegen bouwplannen ‘Vinkenhof’

Dinsdag 21 maart 2017 heeft onder grote belangstelling in “Onder de Toren” de oprichtingsvergadering van het wijkcomité ‘Vinkenslag’ plaatsgevonden.
Er is een bestuur gevormd bestaande uit vijf bewoners van de Vosbergen, Kraaiekamp en Papekamp. Tijdens de oprichtingsvergadering is geïnventariseerd welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. Desgewenst zal deskundig advies ingewonnen worden.

Het wijkcomité vertegenwoordigt inmiddels enige tientallen direct belanghebbenden die het met de uitbreidingsplannen op de Vinkenhof niet eens zijn en zich gestoord hebben aan de manier waarop de gemeente meent dit te moeten doordrukken.
Er bestaat veel twijfel en weerstand in een groter gedeelte van de wijk, zoals ook duidelijk uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid naar voren is gekomen.


Gepubliceerd 17 maart 2017

Omwonenden: “geen woningen en OBC op Vinkenhof”

Een groot aantal omwonenden van Vinkenhof heeft donderdag 16 maart 2017 de gang van zaken besproken rond de bouwplannen van de gemeente Overbetuwe. Plan is op de Vinkenhof in Elst-Zuid 20 tijdelijke doorstroomwoningen en een nieuw school voor het OBC te realiseren.
Aanleiding is de beslissing van de gemeenteraad van dinsdag 14 maart 2017 tot realisatie van tijdelijke woningbouw Elst en Zetten. Inwoners vinden onvoldoende aangetoond dat landelijk gebied moet worden opgeofferd voor bouwgrond. De noodzaak van bouw van tijdelijke woningen en een nieuw OBC wordt niet bestreden, maar niet op ‘Vinkenhof’. Er zijn nog voldoende locaties binnen bebouwd gebied in Elst waar ruimte is voor het uitvoeren van de bouwplannen. Het uitgangspunt van de gemeente is sinds 2013 dat eerst wordt ‘ingebreid’ en pas als dat niet mogelijk blijkt naar agrarisch gebied wordt uitgeweken.

Waarom nu ineens van dit uitgangspunt afgeweken?

Inwoners zijn woedend

Wethouder Van Baal en de CDA-fractie hebben de woede van betrokken inwoners opgewekt door de wijze waarop met hen wordt omgegaan. Van inspraak is geen enkele sprake geweest. Hoe is het mogelijk dat de wethouder tijdens de Raadsvergadering melding maakt dat in Zetten eenzelfde proces is gevolgd als in Elst en daar samen met inwoners tot een gewijzigd plan is gekomen voor tijdelijke woningen? In Elst is in het geheel niet met inwoners gesproken, men voelt zich overvallen door de bouwplannen die vier weken geleden als een vaststaand feit aan de bewoners zijn gepresenteerd.
Inwoners vinden uitlatingen van wethouder Van Baal ongeloofwaardig als hij spreekt over
‘transparantie en vertrouwen staan bij dit gemeentebestuur hoog in het vaandel’ en ‘dit proces doen wij samen met omwonenden’. Mooie woorden, maar niet overeenkomstig de realiteit.

Volgens zowel de CDA-fractie als de wethouder is het aantal inwoners die bezwaar hebben tegen de bouwplannen beperkt. Deze conclusie komt niet overeen met de resultaten van de door Wijkplatform Elst-Zuid onder inwoners gehouden enquête. Een misvatting zo blijkt uit de betrokkenheid van een groot aantal inwoners.

Inwoners zijn strijdlustig

Het is duidelijk dat omwonenden zich niet neerleggen bij de bouwplannen van de gemeente op de ‘Vinkenhof’. Onder het motto ‘geen woningen en OBC op Vinkenhof worden de messen geslepen. Iedere mogelijkheid zal worden benut om uitvoering van plannen te voorkomen.
Gezien het grote draagvlak bij bewoners in Elst-Zuid faciliteert Wijkplatform Elst-Zuid waar dat mogelijk is.


Gepubliceerd 19 februari 2017

Bewoners Elst-Zuid kritisch over bouwplannen Vinkenhof

Het besluit van het College van B&W Overbetuwe om 20 tijdelijke huurwoningen en een nieuw OBC te gaan realiseren op de locatie Vinkenhof, leidde tot veel reacties. Daarom heeft het Wijkplatform Elst-Zuid op 10 februari 2017 een enquête gepubliceerd op de website en via Facebook. Zaterdag 18 februari om 23:59 sloot de enquête.

Verwerking enquête

We hebben anonieme verwerking beloofd. Postcode en huisnummer zijn in combinatie met e-mail en postcode-huisnummer gebruikt voor de analyse. Vanuit enkele adressen is vaker gereageerd door verschillende bewoners, maar er zijn geen uitschieters.

De enquête bestond uit twee vragen:

 1. Wat is uw mening over de komst van het OBC naar de locatie Vinkenhof?
 2. Wat is uw mening over de komst van 20 tijdelijke doorstroomwoningen in de Vinkenhof?

Daarop kon worden aangegeven:

 • Ik ben voor
 • Ik ben tegen
 • Ik heb geen mening

Tevens was ruimte voor een toelichting of een opmerking.

In totaal hebben 247 mensen de enquête ingevuld. Veel deelnemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de eigen mening toe te lichten.

We hebbende reacties voor zowel het OBC als de 20 tijdelijke woningen verdeeld in 3 groepen:

 1. Alle inzendingen (aantal 247);
 2. Alle inzendingen binnen postcodegebied 6662 (aantal 214);
 3. Alle inzendingen binnen de directe omgeving van Vinkenhof (aantal 88).

Opmerking vooraf over de interpretatie van de enquête-resultaten

Sommige voorstanders lijken de vraag te hebben gelezen als ‘moet er een nieuw OBC komen?’. Ze geven bij hun ‘voor’ aan dat een nieuwe school echt nodig is.

Veel voorstanders geven in hun antwoorden mitsen en maren aan waaruit je moet concluderen dat ze twijfelen. Zo ongeveer in de trant van ‘ik ben voor, maar alleen als ….’ of ‘ik ben voor, maar misschien zijn er ook nog wel geschiktere locaties’. Ook opmerkingen als ‘eerst kijken naar bestaande leegstand’ en ‘De Pas zou wellicht beter zijn …’en ‘of het echt praktisch is t.o.v. kernen waar de kinderen vandaan moeten komen vraag ik mij af …’ en ‘plaatsing in uithoek is minder goed gekozen’ wijzen op twijfel bij hun ‘voor’ stem.

Tegenstanders geven vrijwel geen voorwaarden aan en die lijken dus echt tegen.

We moeten dus concluderen dat het percentage voorstanders dus eigenlijk lager is.

Veel mensen verwijzen in hun toelichting bij de bouw van 20 tijdelijke woningen naar hun commentaar bij de OBC vraag. Daarom hebben we alle bij elkaar horende antwoorden naast elkaar gezet in een tabel die u kunt downloaden.

Uitslag enquête Vinkenhof in cijfers

OBC

Neutraal 8% Tegen 46% Voor 46%
Neutraal 9% Tegen 45% Voor 46%
Neutraal 7% Tegen 55% Voor 39%

Voor en tegenstanders houden elkaar cijfermatig redelijk in evenwicht. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn duidelijk tegen.

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan.

Overwegingen tegenstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Er zijn betere locaties beschikbaar.
  (Stationsgebied; Rijksweg Zuid-Olympiasingel; de Pas; oude Intratuin terrein, gebruik leegstand elders; beter om de middelbare scholen te concentreren in één gebied; in strijd met eerdere toezeggingen gemeente om eerst in de Pas te gaan bouwen; eerst opvullen bestaande lege plekken in dorpen zelf; ontbreken openbaar vervoer; veel leerlingen komen uit Arnhem; locatie totaal buiten dorp.)
 2. Groene open ruimte moet blijven.
  (Laatste stukje groen verdwijnt; uitzicht moet blijven; wandelmogelijkheid moet blijven.)
 3. Niet goed voor de verkeersveiligheid.
  (Zorgen over veiligheid basisschoolleerlingen als tegenover basisschool middelbare school komt; de Bussel wordt nog drukker; doorstroom op de Bussel komt in gedrang, omdat alle leerlingen moeten oversteken, kunnen we beter weer via de Griend omrijden.)
 4. Overlast voor de buurt.
  (Geluidsoverlast door school; hangjongeren; rotzooi.)
 5. Gemeente negeert afspraak voor buurtinspraak.

Overige opmerkingen:

 • Leidt tot nog meer fietsverkeer in Park de Wuurde.
 • We verliezen wederom een hondenuitlaatroute, pak nou niet alles af!
 • Slecht idee in kinderrijke buurt.
 • De school veroudert. Leerlingen gaan tegenwoordig naar Lent of Nijmegen. Er zitten alleen nog Arnhemmers. Nieuwe school is niet nodig. Vraagtekens bij de behoefte.
Overwegingen voorstanders OBC locatie Vinkenhof:
 1. Mooie plek, rustige locatie, centraal en veilig, nabij basisschool.
  (Niet te dicht bij supermarkt en andere afleidingen; nabijheid basisschool kan kansen bieden, goed voor doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen; nu komt Zuid eindelijk op de kaart!!)
 2. Meer mogelijkheden voor Elster jeugd.
  (Nieuw gebouw voor OBC, waarschijnlijk blijven daardoor meer kinderen binnen Elst op school; meer mogelijkheden voor Elster jeugd op fietsafstand.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Voor, maar eerst kijken naar bestaande leegstand.
 • Voor, maar de Pas is wellicht beter i.v.m. benutting bestaande sportterreinen.
 • Locatie is goed, maar is school nodig vanwege krimpend aantal leerlingen?
 • Vraag of het echt praktisch gelegen is t.o.v. andere dorpskernen waar kinderen uit vandaan komen.
 • Echter rondom de geplande school is niets.
 • Plaatsing in uithoek is minder goed gekozen.
 • Goede plek, maar vraag me af of het verstandig is om te combineren met tijdelijke woningen.
 • Moet wel voldoende ruimte voor spel, ontspanning, park en sportvelden komen; richt groen in.
 • Geen probleem, als verder alles goed geregeld is.

Tijdelijke huurwoningen, doorstroomwoningen

Neutraal 10% Tegen 54% Voor 36%
Neutraal 9% Tegen 55% Voor 36%
Neutraal 7% Tegen 64% Voor 30%

Het percentage voorstanders is duidelijk kleiner dan het percentage tegenstanders. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving zijn overduidelijk tegen het besluit om 20 tijdelijke doorstroomhuurwoningen te realiseren op de locatie Vinkenhof. 

We geven hieronder een samenvatting van de meest genoemde argumenten door voor- en tegenstanders. De meest genoemde argumenten bovenaan. Bij de voorstanders zijn er geen duidelijke uitschieters qua aantal maal genoemd bij de beargumentering.

Overwegingen tegenstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Eerst bestaande locaties in Elst opvullen.
  (De Pas; Olympiasingel; oude OBC-gebouw; land van Tap; diverse keren wordt opgemerkt dat dit ook het in 2013 vastgesteld gemeentelijk beleid was.)
 2. Groene ruimte moet open blijven.
  (Vergelijkbaar met antwoorden bij OBC vraag.)
 3. Locatie te ver van het dorp: niet goed voor integratie van de statushouders.
 4. Tijdelijke woningen zijn een slecht idee; bouw iets permanents, beter voor geld en milieu.
 5. Niet voor vluchtelingen bouwen maar eerst voor eigen bewoners.
  (Ben jongere uit Elst en wacht al heel lang op woning; bezopen om vluchtelingen voorrang te geven boven jongeren uit Elst.)
 6. Andere uiteenlopende, soms tegenstrijdige, bezwaren tegen tijdelijkheid.
  (Tien jaar is niet tijdelijk; wat gebeurt er met de woningen na 10 jaar?; die woningen blijven zeker 50 jaar staan, geen 10 jaar, is om tegenstanders te paaien, geloof ik niet; tijdelijke woningen zullen nooit een ‘thuis’ worden voor de bewoners in verband met de tijdelijkheid. De behoefte zal minimaal zijn om de omgeving te onderhouden: kortom het wordt een rommeltje.)
 7. Associaties met (woonwagen)kamp en precedentwerking voor meer bouw.
 8. Toegangsweg via de Schenkelskamp kan niet.
  (Dit is een achterlijk ondoordacht idee, aangezien dit een doodlopende weg is.)
 9. De waarde van de woningen in de wijk zal dalen.
 10. We hebben niets van de gemeente gehoord.
  (Men negeert schriftelijke toezegging voor buurtinspraak.)

Overige opmerkingen:

 • Er is meer behoefte aan betaalbare woningen. Er zijn er wel wat meer nodig dan 20 woningen.
 • Info-avond was een lachertje. Antwoorden konden niet gegeven worden.
 • Op het bouwplan zijn het lelijke blokken.
Overwegingen voorstanders 20 tijdelijke huurwoningen locatie Vinkenhof:
 1. Fijn dat er voor deze doelgroep eindelijk meer ruimte komt.
  (Helemaal goed dat er plek is voor de vluchteling; gemeente heeft taak asielzoekers met verblijfstatus een woonalternatief aan te bieden; er zijn nu te weinig doorstroommogelijkheden, zijn dus nodig; blij dat er starterswoningen komen, uiteraard ook voor de statushouders, maar met name voor de starters moet er echt iets gebeuren.)
 2. Goed dat mensen niet midden in de dorpskern zitten.
  (Bang dat het anders voor ophef zou zorgen; afstand is nog dichtbij genoeg om te kunnen integreren.)
 3. Deelname aan de samenleving. (Ik ben voor (tijdelijke) kleinschalige opvang van asielzoekers en statushouders in de gemeente maar ze moeten eigenlijk niet geïsoleerd in het buitengebied komen. Dat is niet goed voor deelname aan de samenleving.)

Wel voor, maar met (forse) voorbehouden:

 • Vreemd dat het niet op de Pas gebeurt, waar de raad wel voor heeft gekozen.
 • Waarom tijdelijk, geld over de balk gooien.
 • Er zullen wel regels opgesteld moeten worden m.b.t. het doorstromen. Anders schiet je het doel voorbij.
 • Wij vinden alleen de weg aansluiting bij de Schenkelskamp geen goed plan. Wij wonen nu in een kindvriendelijke wijk. Dat zal dan totaal veranderen.
 • Alleen als echt bedoeld voor mensen die al hun hele leven in Elst wonen.
 • Als er maar groen overblijft. Had natuurlijk liever een park gehad dan woningen, maar begrijp de keuze wel.
 • Belachelijk om dit rondom scholen op te zetten.
 • Belangrijk dat de definitie doorstroomwoning duidelijk is. Voor hoe lang en voor wie worden deze woningen verder gebouwd?
 • Vroeg of laat gaat hier toch gebouwd worden.

Uitgelichte reactie

We lichten er één reactie over OBC en de woningen uit. Hierin wordt volgens ons het commentaar van vele anderen verwoord.

OBC:

“Het lijkt erop dat de Gemeente geen overall masterplan heeft over hoe de gemeente ruimtelijk moet worden ingericht. In korte tijd passeren er verschillende plannen over dit perceel van Crematorium, een park tot en met nu een school en enkele tijdelijke woningen. Ik mis een overall visie. De gemeenteraad zou er goed aan doen aan te dringen op zorgvuldige plan- vorming en terughoudend mogen zijn met het lukraak volbouwen van landbouwgrond. Wij hebben een mooie gemeente die haar kracht onder andere ontleent aan een landelijke uitstraling. Het volledig vol bouwen is verre van duurzaam. Specifiek voor de school geldt nog dat er eerst goed onderzoek moet worden gedaan naar de behoeften aan een school op langere termijn. Lagere scholen kampen soms al met leegstand en teruglopende leerling aantallen. Verder lijkt de locatie die nu in overweging is nogal onpraktisch als wij bedenken dat de helft van de leerlingen uit Arnhem komt, evt. met het openbaar vervoer kan komen en die groep moet dan het gehele dorp door. Een locatie bij het Station lijkt logischer. Het komt mij ook vreemd over dat zowel Vivare als OBC direct door de Gemeente al naar voren worden geschoven om uitleg te geven. Mooi bedacht maar zij hebben een direct belang. Laten wij eerst tot een zorgvuldige besluitvorming komen alvorens mogelijke toekomstige gebruikers zo prominent te positioneren.

Verder nog een relevante opmerking over de verkeerssituatie indien en voor zover de Gemeente mocht besluiten haar plannen door te zetten. Is er bedacht dat de infrastructuur op de Bussel, Meikers, Volger en straten daar rondom heen niet zijn ingericht op 500 – 600 fietsers en vele tientallen auto’s extra. Er zouden levens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waar wij onze jeugd niet aan zouden moeten willen blootstellen. Het uitvoeren van een professioneel gedetailleerd verkeersonderzoek, alvorens er besloten wordt,  is cruciaal.”

Tijdelijke woningen:

“Ook hier geldt dat de Gemeente in een overall plan duurzaam zou moeten willen bouwen. Tijdelijke bouw is niet duurzaam. Eerder is DE PAS aangewezen als bouw locatie. Mocht de nood hoog zijn dan kan daar wellicht anders (op een andere wijze) gebouwd worden. De haast voor dit perceel nu tegenover het Startblok komt mij vreemd voor. (dat geldt voor zowel het schoolplan als het woningbouw plan) Ik zou adviseren om na te vragen welke financiële belangen er achter zitten. De gemeente moet hier volledig transparant opereren. Mocht de Gemeente toch besluiten niet duurzaam te willen bouwen en iets tijdelijks op te zetten dan is het wijsheid om dat op een locatie te doen op het industrie terrein, daar is meer dan ruimte genoeg en dat is geen locatie met een landelijke uitstraling.”


Gepubliceerd 31 januari 2017

Tijdelijke woningen en OBC naar Vinkenhof

Recent werden bewoners in Elst-Zuid verrast met de berichtgeving van de gemeente Overbetuwe dat het terrein ‘Vinkenhof’ is voorbestemd voor de bouw van 20 doorstroomwoningen en nieuwbouw voor het Over Betuwe College (OBC). Ook voor het bestuur van ons Wijkplatform was dit nieuws.

Het plan is medio dit jaar 20 nieuwe woningen te plaatsen met als toegangsweg de Schenkelskamp. De woningen krijgen een tijdelijk karakter voor een periode van maximaal 10 jaar.

De plannen voor een nieuw OBC moeten nog worden uitgewerkt. Het gaat hier om een voorkeurslocatie en het is nog niet bekend hoe de nieuwe school eruit gaat zien, wanneer het klaar is en wat er gebeurt met de erfafscheiding aan de achterkant.

Zowel van gemeentezijde als van de directie van het OBC is toegezegd dat wijkbewoners worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Schets bouwplan ‘Vinkenhof’


Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Overbetuwe.

Als belangenorganisatie van wijkbewoners stellen wij het op prijs reacties te ontvangen op de voorgenomen bouwplannen. Op de website plaatsen wij geen anonieme reacties, wij nemen er uiteraard wel kennis van.

Lees de ingekomen reacties


Project Ontmoeten

Gepubliceerd 23-11-2017

Organisaties, gemeente en wijkplatforms praten over ‘Ontmoeten in Elst’

Zoals eerder te lezen heeft ons wijkplatform begin 2017 het initiatief genomen om aandacht te vragen voor ontmoeten, verbinden en het versterken van contacten tussen verschillende groepen en individuen uit de Elster samenleving.
Inmiddels hebben de 3 Elster wijkplatforms en een initiatief voor een ‘Elster Praathuys’ de krachten gebundeld in de Projectgroep ‘Ontmoeten in Elst’.

Maandag 27 november 2017 organiseert de Projectgroep een thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’. Voor deze bijeenkomst zijn organisaties, politieke partijen en het gemeentebestuur uitgenodigd. Het doel van de avond is het draagvlak te vergroten en de maatschappelijke discussie te versterken.


Gepubliceerd 28-01-2017

Initiatiefnotitie

Elst ontwikkelt zich! Ook voor ‘ontmoeten’?

Elst ontwikkelt zich al vele jaren als een dynamisch dorp met een centrumfunctie binnen de gemeente Overbetuwe en met een duidelijke uitstraling naar Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid.
De groei van Elst is vooral gemarkeerd door nieuwe woonwijken als Brienenshof, Appel- Peren en Kersenbuurt, alsmede Westeraam.
Ook op het gebied van het ontwikkelen van bedrijventerreinen heeft Elst zich niet onbetuigd gela-ten. Het aantal bedrijven op De Aam is uitgebreid en De Merm heeft als bedrijventerrein een aan-zienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien wordt even buiten de grenzen van Elst hard gewerkt het bedrijvengebied ‘Park 15’ te ontwikkelen.
Zowel de toename van woningen als bedrijvigheid heeft tot aanzienlijke veranderingen in de (verkeers-)infrastructuur geleid waarvan sommige projecten nog in volle gang zijn en nieuwe projecten worden ontwikkeld. Hierbij vallen vooral de aanpassingen rond het stationsgebied en het centrum van Elst in het oog. Nieuwe projecten als de infrastructuur rond ‘Knoop 38’ en het ondertunnelen van het spoor over Rijksweg-noord zullen binnen niet al te lange tijd worden uitgevoerd.
Er is en wordt dus al veel geïnvesteerd in faciliteiten die wonen en werken mogelijk maken in een zo prettig mogelijke leefomgeving. Maar is Elst gediend met alleen die ontwikkelingen en aandachtspunten?

Behoefte aan faciliteiten voor ontmoeten

Tijdens een goed bezochte bewonersavond van ons Wijkplatform hebben 70 van de 81 wijkbewoners de wens uitgesproken aandacht te besteden aan betere faciliteiten in buurten, de wijk Elst-Zuid en/of het dorp Elst. Binnen deze context spreekt een enkeling zich uit over meer gezellige terrassen plus horeca in de Dorpsstraat of ontmoetingsfaciliteiten in een buurt.
Als bestuur van het Wijkplatform ervaren wij zelf ook een gemis aan een logische ontmoetingsplek in wijk of dorp.
Met verschillende maatschappelijke organisaties in Elst zijn wij in gesprek geweest over dit onderwerp, w.o. de Wijkplatforms Elst-Oost en Elst-Noord, Theater De Kik, Forte Welzijn, Vereniging Marithaime en KBO-Overbetuwe.
Hoewel de definiëring van de behoefte aan ontmoetingsfaciliteiten niet in alle gevallen eensluidend is kan wel de conclusie worden getrokken dat dit onderwerp niet alleen bij ons Wijkplatform een issue is.
Een eigentijdse voorziening kan als belangrijk podium dienen voor het versterken van contacten tussen verschillende groepen uit onze samenleving zoals dorpsbewoners die op verschillende fronten actief zijn binnen onze samenleving, mensen met een beperking, statushouders, jongeren, ouderen, werkenden, etc.

Gemeente Overbetuwe inspireert!

Het Kernenbeleid van de gemeente Overbetuwe biedt kernen incidenteel de mogelijkheid kennis te maken met initiatieven buiten de gemeentegrens. Zo hebben wij tijdens een door de gemeente georganiseerde excursie medio 2015 kennis kunnen nemen van initiatieven die in Bergharen een aanzienlijke invloed hebben gehad op de leefbaarheid in dit dorp met 1.800 inwoners. Een actieve Leefbaarheidsgroep heeft met kunde en enthousiasme diverse faciliteiten gerealiseerd w.o. een Kulturhus, sportaccomodaties, moestuintjes voor jong en oud en een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP).
Recent is tijdens een zogenaamde ‘Aanjaagavond’ ter bevordering van krachtige kernen in de gemeente een presentatie gehouden over een project in Groenlo. Een sociaal-culturele ontmoetings-plek met een ‘Waarmaakhuis’ waar dromen worden omgezet in realistische plannen.
Deze voorbeelden hebben mede inspiratie gegeven tot het uitbrengen van voorliggende notitie. Het heeft ons ook gesterkt in de wetenschap dat samenwerking tussen overheid en burgers tot onverwachte resultaten kan leiden.

Waar ontmoeten Elstenaren elkaar?

Daarvoor zijn verschillende locaties in gebruik, ieder met een eigen bestemming. Een overzicht van locaties met ieders bestemming:

Bibliotheek Europaplein voornamelijk bij bibliotheek passende activiteiten
De KultuurKlup, Dorpsstraat  Theater, muziekschool en vergaderfaciliteiten
Sociaal-Cultureelcentrum De Wieken, Pr. Irenestraat Gedeelte kantoorfunctie, vergaderlocatie non-
profitorganisaties en activiteiten op gebied van cultuur en welzijn
Triade, Pr. Hendrikstraat Dagopvang mensen met beperking, huisvest sociale
kernteams, jongerencentrum, sociale activiteiten
Gebouw Tifa, Reijersstraat Centrum voor Molukse gemeenschap
De Ruimte, St. Maartenstraat Centrum voor christelijke spiritualiteit en plaats voor ontmoeting

Buiten deze opsomming zijn locaties met commerciële doelstellingen gebleven, zoals horecagelegenheden, alsmede sportaccommodaties en scholen.

Faciliteiten voor ontmoeten zijn beperkt en gefragmenteerd

Het bestuur van Wijkplatform Elst-Zuid constateert dat de mogelijkheden voor ontmoeten in de wijk zeer beperkt zijn. Een wijkcentrum ontbreekt. Binnen de omvang van een dorp als Elst zou dat niet tot een vraagstuk leiden, mits in andere delen van Elst de voorzieningen wel voldoende zouden zijn. En daar schort nog wel wat aan. De faciliteiten voor sociaal-culturele voorzieningen zijn achtergebleven bij alle andere ontwikkelingen zoals in de inleiding geschetst.
Wijkplatform Elst-Zuid wil het vraagstuk van sociaal-culturele voorzieningen bespreekbaar maken en samen met maatschappelijke partners in gesprek gaan.

Voldoet het huidige aanbod aan voorzieningen?

Op die vraag kunnen de meningen nogal uiteenlopen. De één kan tevreden zijn met de faciliteiten die reeds jaren bestaan, een ander wenst betere faciliteiten in de directe omgeving van hun buurt of wijk en weer een ander wenst meer centralisatie van de voorzieningen en een meer eigentijdse aanpak op dorpsniveau.

Wijkplatform Elst-Zuid is van mening dat het de moeite waard is te onderzoeken of Elst niet een meer eigentijdse aanpak verdient op het gebied van sociaal-culturele voorzieningen. Een aanpak die past binnen alle andere ontwikkelingen in en rond het dorp.
Het gaat er niet om dat er een gebrek aan vergaderfaciliteiten is voor de vele non-profit organisaties die Elst rijk is. Het gaat er ook niet om dat er wel degelijk voorzieningen zijn op het gebied van theater, bibliotheek en dagopvang voor mensen met een beperking. Het vraagstuk waar Wijkplatform Elst-Zuid aandacht voor vraagt is het feit dat de accommodaties lang niet in alle gevallen voldoen. De inrichting is veelal gedateerd en de voorzieningen zijn her en der door het centrum van Elst verspreid. Een centrale plek in Elst waar mensen elkaar kunnen ontmoeten ontbreekt.
Mogelijk kan het gemeentebestuur in haar zoektocht naar de plek voor een nieuwe raadzaal een extra impuls kan geven aan een nieuw initiatief. Het kan immers ook voor volksvertegenwoordigers van belang zijn op een laagdrempelige wijze bewoners en bewonersorganisaties te kunnen ontmoeten.

Waaraan kan worden gedacht?

Een plek waar bewoners elkaar kunnen inspireren, gepland of ongepland kunnen ontmoeten, waar kan worden vergaderd binnen het sociaal-culturele domein, activiteiten kunnen plaatsvinden, gebruik kan worden gemaakt van flexplekken, studieruimten, gratis wifi, etc. Kortom een centrale plek in het dorp met functionele elementen, een plek waar het gezellig is om te zijn en elkaar te ontmoeten.
Wat ons betreft vereist dit geen volwaardige horecafaciliteiten. Wel is het wenselijk een kopje koffie of thee te kunnen nuttigen tegen een kleine vergoeding.
Belangrijk is tevens dat de openingstijden ruim zijn en niet zijn gekoppeld aan openingstijden van bijvoorbeeld de bibliotheek of theater/muziekschool.
Wellicht kan bij de exploitatie van een dergelijke voorziening een beroep worden gedaan op belangenorganisaties als ons Wijkplatform. Bij een voorziening die voldoet aan de behoeften van bewoners en waar het gezellig is te vertoeven, moet het mogelijk zijn de exploitatiekosten te reduceren door inzet van vrijwilligers. Bovendien kan met een verminderde leegstand gedurende grote delen van de dag een meer gunstige exploitatie worden gerealiseerd en het beheer mogelijk
efficiënter worden georganiseerd.
Van belang is tevens dat wordt voldaan aan de huidige normen van kwaliteit en duurzaamheid.

Wijkplatform Elst-Zuid daagt uit

Wijkplatform Elst-Zuid is zich ervan bewust dat het hier gaat om een omvangrijk vraagstuk. Het vraagstuk is naar het oordeel van ons bestuur echter dermate belangrijk voor de leefbaarheid in Elst dat het verdient hierover in alle openheid en met enig lef met elkaar in gesprek te gaan.

Wij dagen het gemeentebestuur, politieke partijen en maatschappelijke organisaties uit om over het onderwerp ‘Ontmoeten in Elst’ met elkaar in gesprek te gaan.

Staat u hiervoor open laat ons dat dan weten via e-mailadres info@wpelstzuid.nl of bel 06 23930249 of plaats een reactie op onze website.
Wij zijn benieuwd naar de reacties.

Project Natuurspeeltuin Elst-Zuid

Gepubliceerd: 3-4-2017

Natuurspeeltuin Rozenkamp krijgt vorm

Na twee zaterdagen maken buurtbewoners rond de speeltuin Rozenkamp zichtbaar wat zij al een tijdje in hun hoofd hadden, een natuurspeeltuin. Samen met nog zeker 10 gezinnen is men de handen uit de mouwen gaan steken.

Natuurlijke materialen zoals takken, zand en water dagen kinderen uit om dingen te ontdekken. Volgens initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders bevordert dit bij kinderen rust, beweging en inzicht in de natuur.

Het streven is de natuurspeeltuin voor de zomervakantie klaar te hebben.

Zaterdag 25 maart 2017 was volgens initiatiefnemers ‘een fantastische dag’. Veel buurtbewoners konden helpen, leerden elkaar beter kennen en hebben veel werk verzet. Op het terrein aan de Rozenkamp is hard gewerkt gedeelten ‘bouwrijp’ te maken. Struiken zijn verwijderd en er is een begin gemaakt van een afrastering van zelf verzamelde gevlochten wilgentakken.

Anderen hebben samen met een groep kinderen in Park Lingezegen wilgen geknot waarbij materiaal voor de natuurspeeltuin beschikbaar is gekomen. Enthousiaste jongeren sleepten takken weg om hutten mee te gaan bouwen in de Rozenkamp. Dat was zwaar werk volgens sommige jongeren.

Zaterdag 1 april is de dag waarop de eerste resultaten zichtbaar worden. Een mooie en deskundig gevlochten wilgenhaag en ook worden de eerste contouren van hutten zichtbaar.

Hoe komt de natuurspeeltuin eruit te zien?

Aan de zuidkant komt een afgeschermd stuk waar kinderen zelf hutten kunnen bouwen met wilgentakken. De Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk stelt de materialen gratis beschikbaar.

Langs de westrand komt een rioolbuis om door te kruipen, met een aarden talud met struiken erom heen. In de zuidoosthoek komt een liggende klimboom en in het noorden een waterpomp op een heuvel met waterafloop.

Financiën en inzet buurtbewoners

Het project gaat feitelijk ruim 15.000 euro kosten waarvan een groot deel wordt ingebracht door uren-inzet van buurtbewoners, het gebruik maken van beschikbare kennis bij buurtbewoners en de mogelijkheid op een handige manier materialen te verkrijgen (het betere regelwerk!).

Resteert een bedrag van ruim 5.000 voor onvermijdelijke kosten zoals certificering en aanschaf van een waterpomp. Van dit bedrag is reeds 3.000 beschikbaar uit een gemeentelijk fonds. Bij de gemeente is een aanvullende aanvraag ingediend voor een bedrag van 2.500 euro uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-3natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-4

natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-2natuurspeeltuin Rozenkamp 1703-1


Gepubliceerd: 13-12-2016

Een natuurspeeltuin: “wij willen graag”

Kinderen laten hun fantasieën de vrije loop tijdens een sessie over een natuurspeeltuin bij de Rozenkamp in Elst-Zuid. Het is woensdagmiddag 14 december als een twaalftal kinderen aan het knippen en plakken zijn in een verder verlaten basisschool Stap voor Stap.

brainstorm natuurspeeltuin kinderen knippen en plakken

Ryan knipt een plaatje van een glijbaan uit, Thom een klimkasteel en Mick plakt een boomhut met een slingertouw op een schets van het inrichten terrein. Zo leggen kinderen de basis voor een plan voor een speeltuin met natuurlijke materialen.

Het wordt een hele uitdaging voor ouders en andere buurtbewoners de plannen van de kinderen uit te werken. Maar het enthousiasme is groot om de inbreng van kinderen om te zetten in een realistisch plan.

Dat het gaat lukken weten initiatiefnemers Eva Remke en Heleen Wielders zeker.


Gepubliceerd: 10-12-2016

Geschreven door Heleen Wielders en Eva Remke, initiatiefnemers natuurspeeltuin Elst-Zuid

Natuurlijk…spelen!

Enige tijd geleden sprak een bevriende buurt-genote mij aan met de vraag of het me wat leek om samen met haar en andere buurtbewoners een kleine natuurspeeltuin te realiseren bij de speeltuin achter de Rozenkamp in Elst-Zuid, waar we beiden vlak naast wonen. Ondertussen zijn we maanden verder en is er heel wat gebeurd ter voorbereiding van dit leuke plan.

Alle omwonenden zijn ingelicht en meerdere buurtbewoners hebben aangegeven mee te willen helpen. Er is overleg geweest met het Wijkplatform en met de gemeente over dit plan. Zij steunen ons en vinden het een leuk initiatief. We moeten zelf op zoek naar fondsen voor de financiering, zoals het Prins Bernhardfonds, de Rabobank of Jantje Beton. De ervaring van andere soortgelijke initiatieven leert ons dat dit zeker gaat lukken. De gemeente en het wijkplatform volgen ons op de voet en hebben er vertrouwen in dat dit een mooie aanvulling kan zijn op het bestaande speelaanbod in de wijk.

Wat is een natuurspeeltuin?

verstopplekje
Struikjes zijn mooie verstopplekjes

In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te bekijken, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer.

klimmen
Een leuk klimrek van oude boomstammen

Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen en vruchten. In een natuurspeeltuin zijn geen voor gebouwde schommels en glijbanen. Er liggen geen of nauwelijks tegels. Kinderen gebruiken natuurlijke materialen om mee te spelen. Takken, zand en water dagen uit om dingen te ontdekken en uitdagingen aan te gaan. Kinderen kunnen in een natuurspeeltuin meer leren over de natuur.

Waarom een natuurspeeltuin?

Contact hebben met de aarde, spelen met natuurlijke materialen, en zelf kunnen bouwen of kruipen bevordert bij kinderen rust, beweging en inzicht in de natuur waarin we leven. Verder hebben de kinderen in onze buurt geen mogelijkheid om eens vrij een hut te kunnen bouwen of anders dan achter auto’s verstoppertje kunnen spelen.

hutten
Hut bouwen van takken en wilgentenen

Waar komt het?

De speeltuin bij de Rozenkamp is een populaire speeltuin voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, en oudere kinderen gebruiken de plek om even te ‘hangen’. Nu is er een voetbalveld met 2 doelen en hekken om de bal tegen te houden, een glijbaantje, twee schommels, een klimrek en zand. Dat blijft allemaal bestaan want op zich is dit een leuke speeltuin.

Aan weerszijden van de speeltuin zijn plantsoenen met lage struikjes. Die zijn bedoeld als ‘siergroen’ maar daar vinden de kinderen het juist leuk om een beetje te kruipen, hutjes te maken, beestjes te zoeken: kortom zelf creatief met de natuur bezig zijn. Op die plekken en een strook langs het voetbalveld wat de twee plantsoenen met elkaar verbindt willen we een kleine natuurspeeltuin maken.

boomstammen
Stenen, boomstammen en heuveltjes

Het gaat dus maar om een klein stukje grond hier bij de Rozenkamp.

Als dit goed uitpakt gaan we mogelijk een grotere natuurspeeltuin realiseren aan de Morel, waar nu een grote ‘wadi’ is: een groot grasveld waar heel alleen één wipkip staat. In de eerste contacten met de buurtbewoners van de Morel tijdens de bewonersavond van het wijkplatform van 21 november bleek dat er wel interesse is om in Elst Zuid nog meer mooie speelplekken te maken voor de kinderen.

Wanneer gaat het beginnen/is het klaar?

We gaan op 14 december 2016 met de buurt en buurtkinderen een eerste brainstormsessie hebben waarin we concreet gaan maken wat we willen en gaan bouwen. Niet de ideeën van de volwassenen zijn de richtlijn van wat er in de speeltuin komt, maar de wensen van onze kinderen. We moeten alleen de dromen tot realistische plannen maken en helpen het uit te voeren. Als er belangstelling is kan er ook nog alleen voor de volwassenen een bijeenkomst gepland worden.

Bouwen met wilgentenen kan je beste in de winter/ vroege voorjaar. In die periode (winter, vroege voorjaar) kunnen we veel wilgentenen bijna gratis krijgen. En dus de eerste kunstwerken in onze speeltuin laten zien! Dus eind 2016, begin en lente en zomer 2017 is de tijd waarin we willen bouwen en maken. Wanneer het klaar is ligt erg aan veel factoren zoals hoeveel helpende handen er zijn, hoe het weer is, etc.

We hebben er zin in!

wilgentenen
Bankje van wilgentenen

In het kort:
Wat: Eerste brainstormsessie met kinderen (en volwassenen) uit de buurt : welkom!
Wanneer: Woensdag 14-12-2016 van 15:30 uur tot 16:30 uur
Waar: Basisschool Stap voor Stap, Kruisakkers 3 (bij de hoofdentree met de rode deur staat iemand van ons, die wijst je de weg)

Als je niet kunt, maar wel belangstelling hebt, neem contact met ons op!

We hebben nog een tweede optie open staan – zaterdag 17-12-2016 van 15:30 uur tot 16:30, op die dag kunnen we ook nog een tweede brainstormsessie organiseren als dat nodig is.

Contact:

Heleen Wielders Rozenkamp 20 tel.: 06 12890041
Eva Remke De Zuiling 67 tel.: 06 47280737

Project De Wuurde 30-km weg

Geplaatst op: 19 oktober 2016

Officiële ingebruikname wegverbeteringen 30 km De Wuurde

Inzet van wijkbewoners in Elst-Zuid heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Overbetuwe bereid is gevonden De Wuurde meer aan te passen als 30-km weg.

De Wuurde 30 km samenzijnDe markeringen rond bestaande wegversmallingen zijn aangepast en er zijn twee nieuwe versmallingen aangebracht. Deze snelheidsremmende maatregelen moeten de weggebruikers (nog) meer bewust maken van het niet harder mogen rijden dan 30 km per uur.
Ook de verkeersborden met de aanduiding dat een 30-km zone wordt in- of uitgereden zijn vernieuwd.

Op woensdag 19 oktober hebben aanwonenden en vrijwilligers van Wijkplatform Elst-Zuid samen met Stefan Donselaar van de gemeente Overbetuwe de wegverbeteringen officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn op De Wuurde.

Namens de wijkbewoners heeft Diny Gesthuizen samen met kinderen die aan De Wuurde wonen de officiële handeling verricht waarmee het aangepaste wegvak in gebruik is genomen.

 

De Wuurde 30 km officiële handeling 1 De Wuurde 30 km De Wuurde 30 km


Geplaatst op: 18 oktober 2016

Uitnodiging

De aanwonenden van de Wuurde zijn samen met de leden van de kerngroep Wuurde uitgenodigd om de voltooiing van de werkzaamheden voor de 30-km weg af te sluiten door middel van de onthulling van een nieuw te plaatsen 30-km bord. Klik om de uitnodiging te lezen.


Geplaatst op: 12 oktober 2016

Werkzaamheden De Wuurde van start

161012-verw-markering2
Van de gemeente Overbetuwe is bericht ontvangen dat maandag 17 oktober 2016 wordt begonnen met de aanpassingen voor een verbeterde 30 km zone op De Wuurde. Inmiddels is al begonnen met het verwijderen van de markering.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • wegmarkering wordt duidelijker aangebracht
 • bestaande wegversmallingen worden aangepast
 • de fietsstroken worden verwijderd (zijn te smal)
 • er worden extra wegversmallingen aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers in de buurt van de kruising met Zwartenhof.

Voor het raadplegen van schetsen zie eerdere beschrijving van 10 april 2016. De aanpassingen zijn in goed overleg tussen wijkbewoners en de gemeente tot stand gekomen. Namens Wijkplatform Elst-Zuid hebben enkele bewoners zich ingezet in het (verkeers-)kernteam Wuurde e.o.


Geplaatst op: 9 oktober 2016

Aanpassingen De Wuurde vertraagd

Na meerdere toezeggingen van de gemeente Overbetuwe is nog steeds geen uitvoering gegeven aan het verbeteren van De Wuurde zodat de weg meer voldoet aan de inrichtingseisen van een 30-km weg. Ons Wijkplatform heeft wel de toezegging dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals begin 2016 overeengekomen met de (verkeers-)kerngroep Wuurde e.o.


Geplaatst op: 10 april 2016

De Wuurde wordt meer ingericht als 30-km weg

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van De Wuurde.

Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang van De Wuurde vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidsremmen De Wuurde

wuurde 1
Wuurde 2
Wuurde 3

Geplaatst op: 23 oktober 2015

Snelheidscontrole op de Wuurde

Tijdens een snelheidscontrole op De Wuurde in Elst zijn op donderdag 23 oktober 2015 tussen 17.00 en 18.00 uur 114 weggebruikers gecontroleerd.
De actie was vooral preventief bedoeld zodat men zich meer bewust wordt dat dit een 30-kilometer weg is dwars door een woonwijk. Het merendeel van de weggebruikers overschreed de maximum toegestane snelheid en werd door de politie gewaarschuwd.

Bewoners uit Elst-Zuid verleenden medewerking en verstrekten folders en een 30-km sleutelhanger waarmee de publieksvriendelijke actie werd onderstreept. Voor een automobilist en een berijder van een scooter had de controle minder prettige gevolgen. Zij reden beide 48 km per uur en werden bekeurd.

De verkeersactie genoot de sympathie van veel wijkbewoners. De organisatie was in handen van politie en Wijkplatform Elst-Zuid.

Project Duurzame energie

Geplaatst op: 4-10-2016

Zonnecollectief stelt teleur

Na de goed bezochte en informatieve bijeenkomst op 4 juli hebben 17 belangstellenden zich aangemeld bij Stichting Zonnecollectief Overbetuwe in de verwachting een gunstige aanbieding voor het aanschaffen van zonnepanelen tegemoet te kunnen zien.

Helaas heeft geen van de belangstellenden een aanbieding ontvangen en heeft het Zonnecollectief ook verder geen contact meer opgenomen. Wijkplatform Elst-Zuid is bijzonder teleurgesteld in de wijze waarop Stichting Zonnecollectief Overbetuwe met de belangen van wijkbewoners is omgegaan.

Ons wijkplatform heeft de Stichting Zonnecollectief Overbetuwe hierop aangesproken hetgeen niet tot een gewenst effect heeft geleid. Het Wijkplatform heeft de 17 belangstellenden op de hoogte gebracht van de ontstane situatie. Het lijkt redelijk dat de belangstellenden die 25 euro aan het Zonnecollectief hebben voldaan deze teruggestort krijgen.


Geplaatst op: 6-07-2016

Informatieavond zonnepanelen

Tot de laatste stoel was de grote zaal in ‘De Wieken’ bezet tijdens de presentaties van ‘Zonnecollectief Overbetuwe en ‘E4S Consult’ over aanschaf van zonnepanelen. De verstrekte informatie was uitgebreid en vooral gericht op de hedendaagse technieken, de geschiktheid van een woning en het financieel rendement. Na afloop was er een tekort aan belangstellingsformulieren voor een geheel vrijblijvend persoonlijk advies bij geïnteresseerde wijkbewoners thuis. Belangstellenden die de informatieavond niet hebben bezocht kunnen uitgebreide informatie vinden op de website van zonnecollectief overbetuwe. Op die site is ook het belangstellingsformulier te downloaden.

De info.avond was een initiatief van Wijkplatform Elst-Zuid in samenwerking met ‘Zonnecollectief Overbetuwe’.

SAM_1233


Geplaatst op: 25-06-2016

Informatieavond over zonnepanelen gepland op maandag 4 juli 2016, 19.30 uur in ‘De Wieken’

De aanschafprijs van zonnepanelen is de afgelopen vijf jaar met een kwart gedaald waardoor huishoudens met een gemiddelde installatie volgens voorlichtingsinstantie Milieu Centraal nu 450 euro per jaar kunnen verdienen aan zonnestroom. Dit gegeven is voor Wijkplatform Elst-Zuid aanleiding wijkbewoners te informeren over aanschaf, installatie en financiële gevolgen van het aanbrengen van zonnepanelen op of tegen het dak van de woning.

Nog een aanleiding om aanschaf van zonnepanelen te overwegen is de toekomstige wijziging in het prijsbeleid van energiemaatschappijen. Vanaf 2019 mogen energiebedrijven ieder kwartier een andere stroomprijs rekenen. Volgend jaar kan dat al op kleine schaal. Het opwekken van eigen energie kan ook daardoor aantrekkelijker worden.

De informatieavond wordt gehouden in sociaal-cultureelcentrum De Wieken, Prinses Irenestraat 49 in Elst en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De avond wordt mede georganiseerd door Zonnecollectief Overbetuwe. Het programma bestaat o.a. uit een presentatie van Zonnecollectief Overbetuwe door Hans Bruggeman en een inleiding door Frank van Rooijen over ‘Duurzaam Overbetuwe’.

Belangstellenden worden ondermeer geïnformeerd over:

 • de werking van een zonnepaneel
 • geschiktheid van een dak
 • terugverdientijd
 • te realiseren prijzen bij collectieve aanschaf

Voor volledig programma klik: Programma BEC.
Aanmelden voor de informatieavond kan middels het contactformulier. De toegang is gratis en verplicht tot niets.