Project Park de Wuurde

Geplaatst op: 24-04-2016

Het wordt mooi weer, waar blijven de bankjes?

Onlangs kregen wij deze vraag van een wijkbewoner. Er zijn wijkbewoners die juist blij zijn dat banken uit het park zijn verwijderd. De overlast van hangjongeren op de plaatsen waar de bankjes eerst stonden is verminderd. In het plan dat de Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde vorig jaar aan wijkbewoners heeft voorgelegd zijn echter wel bankjes en zitelementen opgenomen. Tijdens een bewonersavond hebben wijkbewoners hiermee ingestemd met als uitgangspunt dat het park voor iedereen, voor jong en oud is en bankjes nodig zijn om iedereen zoveel mogelijk van een mooi park te laten genieten.

Waarom duurt het zo lang?

Een deel van het plan wordt gerealiseerd vanuit regulier onderhoud of wijzigingen daarop. De leefbaarheidsgroep volgt hierbij de planning van de gemeente. Voor andere delen moet de leefbaarheidsgroep zelf voor financiële middelen zorgen. Op dit moment ontbreken deze middelen. Daarvoor moeten eerst subsidies van gemeente en provincie worden verkregen. De eerste subsidieaanvraag is door de gemeente toegekend zodat wij kunnen starten met realisatie van de eerste onderdelen zoals het insectenhotel en het kabouterpad. Omdat de provincie alleen subsidie verstrekt als er sprake is van co-financiering zijn wij eerst afhankelijk van het toekennen van een aanvullende subsidieaanvraag bij de gemeente. Verwacht mag worden dat hierover deze maand duidelijkheid wordt verkregen. Daarna kan pas een aanvraag bij de provincie Gelderland worden ingediend.

Gemeente en wijkbewoners werken samen

Vorig jaar september is de gemeente samenwerking met de leefbaarheidsgroep aangegaan om het plan park de Wuurde te realiseren. De samenwerking heeft al geleid tot het kappen van bomen en het planten van nieuwe bomen. Tijdens de boomfeestdag zijn door leerlingen van basisschool De Ark struiken geplant zodat straks meer kleur in het park is te zien en het aantrekkelijker wordt voor o.a. vlinders. Wij gaan uit van een langdurige samenwerking met de gemeente en deze samenwerking moet groeien.

Het park en bewonersparticipatie

Banken, zitelementen, een fontein in de vijver, kabouterpad en een insectenhotel zijn voorzieningen waarvoor niet alleen geld nodig is maar ook inzet van wijkbewoners. De Leefbaarheidsgroep streeft ernaar wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het uitvoeren van het plan, acties en beheer en onderhoud over een langere periode. Deze opzet van bewonersparticipatie maakt de betrokkenheid bij ONS park alleen maar groter, maar die betrokkenheid moet ook groeien.


Geplaatst op: 26-03-2016

Landelijke opschoondag 25 maart 2017

Ook in de gemeente Overbetuwe is er aandacht geweest voor de landelijke opschoondag. Tijdens de boomfeestdag waren een aantal leerlingen van de Ark spontaan begonnen met opruimen van zwerfvuil in park de Wuurde. Wethouder Ben Ross was voor het ceremoniële gedeelte in het park en hij heeft de leerlingen enthousiast gemaakt om hun initiatief voort te zetten op de landelijke opschoondag.

Negen enthousiastelingen, leerlingen en kinderen uit de wijk, waren om twee uur aanwezig. Zij hebben heel wat vuil rond de vijver opgeruimd. De kinderen waren verbaasd over de hoeveelheid plastic-flesjes, blikjes en glazen flessen die ze hebben opgeruimd. Er is gelijk een start gemaakt met een Whatsapp-groep om af te spreken voor een volgend opschoon moment. Met koekjes, chocolade, drinken en appels werd de middag afgesloten.

opschoondag 23-03-2017 park de wuurde 7
Knap gedaan en hard gewerkt. Wij zeggen heel erg bedankt.


Geplaatst op: 23-03-2016

Boomfeestdag 22-03-2016

Leerlingen en meester Jeroen van groep 7 van de Ark, gemeente Overbetuwe, wethouder Ben Ross en NMEOverbetuwe bedankt voor het planten van de mammoetboom, de bessenstruiken en de vlinderstruiken. Insecten, vogels en wijkbewoners zijn er blij mee.

Het thema van Boomfeestdag 2017 was ‘Bomen Verbinden’. Mede door het mooie weer was het een leuke, gezellige en leerzame ochtend door organisatoren en leerlingen met elkaar te verbinden.


Geplaatst op: 21-03-2016

Boomfeestdag

Ongeveer 115.000 kinderen in ruim 79% van de gemeenten in Nederland doen mee aan de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen om meer inzicht, kennis en begrip voor bomen te krijgen.

Gemeente Overbetuwe doet ook mee. Stichting natuur en milieu educatie (NME) Overbetuwe organiseert samen met de gemeente de boomfeestdag op 22 maart 2017. Er zijn 3 locaties waar bomen worden geplant. Park de Wuurde is een van deze locaties.

Leerlingen van Basisschool de Ark en wethouder Ben Ross zullen rond 11:00 uur een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) planten bij het plateau bij de vijver. Eerder deze maand is op deze plaats een zieke boom gekapt.
De leerlingen zullen ook een aantal struiken planten. In overleg met leefbaarheidsgroep park de Wuurde is gekozen voor rode bes, zwarte bes, framboos, krent en vlinderstruik.


Geplaatst op: 10-02-2016

Werkzaamheden

Vijver

Het waterschap is begonnen met het onderhoud van de vijver. Met groot materiaal, een varende slibvanger, kraan en trailer is de aannemer bezig om de verontreinigde bodemslib te verwijderen en af te voeren. Het is de bedoeling dat de waterstand gemiddeld 60 cm wordt. Om het gras van het park te beschermen werkt de aannemer met grote zeilen en is de toegang voor de vrachtwagen en kraan afgedekt met stalen rijplaten.

Het wijkplatform is blij dat er een begin is gemaakt met deze werkzaamheden.

Bomen

Voor 1 maart 2017 wil de gemeente een aantal bomen kappen en voor 1 april een aantal nieuwe bomen planten.
Bomen Galgepad. Bewoners hebben overlast van zaden die in het voorjaar uitkomen en vermindering van zonlicht in de tuinen. De bomen dragen bij aan de groene kwaliteit van het park, ze vormen een laanstructuur en zijn gezond. Er is een afweging gemaakt tussen alle belangen. Het gaat om:

 • aanpak van overlast van bomen;
 • behoud van groenkwaliteit en laanstructuur;
 • maatschappelijke kosten.

Als compromis tussen deze belangen worden 4 bomen gekapt (om en om) en 5 nieuwe bomen geplant. De keuze voor herplant is gevallen op de Magnolia Kobus, deze boom wordt minder groot.

Helaas is de fraaie boom dichtbij het plateau van de vijver ziek en deze wordt ook gekapt. Tijdens de boomfeestdag op 22 maart wordt ter plaatse een nieuwe boom geplant.


Geplaatst op: 8-09-2016

Presentatie

Leefbaarheidsgroep park de Wuurde heeft op 8-9-16 het plan dat zij voor het park heeft gemaakt aan de gemeente gepresenteerd. Bij deze presentatie waren wethouder Ben Ross met twee collega’s, het bestuur van het wijkplatform, twee heren van de KNHM en een aantal leden van de leefbaarheidsgroep aanwezig.

leefbaarheidsgroep-samenwerking-gemeente-2In mei is het concept plan aan de wijkbewoners gepresenteerd. De input van de wijkbewoners is verwerkt en de presentatie aangepast. Er is ook rapport gemaakt voor toelichting en naslag.

De vraag:

Gemeente durven jullie samen met ons een traject aan om dit plan te realiseren? is met een volmondig “ja” beantwoord.

De foto is is gemaakt om de samenwerking officieel te bevestigen. De gemeente juicht deze vorm van participatie van haar bewoners van harte toe. Er is een datum gepland om vervolgstappen te bespreken.


Geplaatst op: 5-09-2016

Presentatie plan Gemeente Overbetuwe

Op donderdag 8 september 2016 staat de presentatie van het plan park De Wuurde aan de gemeente op de agenda. Een aantal leden van de leefbaarheidsgroep, het bestuur van het wijkplatform, de begeleiders van de KNHM-Gelderland, een wethouder en een aantal medewerkers van de gemeente zullen daarbij aanwezig zijn.

De PowerPoint presentatie die tijdens de bewonersavond is getoond is aangepast voor 8 september. De input van de bewonersavond is verwerkt maar op hoofdlijnen is de presentatie gelijk gebleven. Er is ook een rapport gemaakt om twee redenen, de eerste is toelichting en de tweede is naslag.

De presentatie voor de gemeente.

Door de cursor of vinger boven de dia te plaatsen stopt het automatisch afspelen. U kunt zelf de dia’s selecteren door op de bolletjes te klikken/tikken.

Wij hopen dat de gemeente, ja zegt op de belangrijkste vraag die de leefbaarheidsgroep park De Wuurde heeft geformuleerd om het park leefbaar te houden en de functionaliteit te verbeteren namelijk: “Gemeente willen jullie de samenwerking met ons aan gaan?”

Wij zullen wijkbewoners via een nieuwsbrief en via deze website op de hoogte brengen van onze presentatie en mogelijke samenwerking met de gemeente.


Geplaatst op: 17-05-2016

Presentatie concept plan park De Wuurde

Op 17 mei 2016 heeft de leefbaarheidsgroep park De Wuurde haar concept plan gepresenteerd aan wijkbewoners en andere belangstellenden. De jongere bewoners van de wijk waren helaas de grote afwezigen, ondanks diverse persoonlijke uitnodigingen. We zullen dus andere mogelijkheden moeten bedenken om hun wensen scherp in beeld te krijgen. Daarom hebben we aan het einde van dit bericht ook de mogelijkheid toegevoegd om te reageren.

Vel aan de wand met memo blaadjes

Inloop

De leefbaarheidsgroep is verheugd met de bijdrage die de bewoners tijdens de inloop hebben geleverd na de presentatie. Iedereen werd verzocht om haar of zijn ideeën op memo blaadjes in de kleuren roze en groen, kenbaar te maken. Rose voor dingen die ongewenst zijn en groen voor gewenste zaken en aanvullende gedachten. Aan de wand hingen meerdere grote vellen uit de presentatie. Deze activiteit bleek een positieve bijdrage te leveren aan onderlinge gedachtewisselingen over de toekomst van het park De Wuurde.

Hieronder is de presentatie die gegeven is opgenomen. We zullen deze nog aanvullen met de opmerkingen die op de memo blaadjes zijn gemaakt. We geven dan ook de reactie van de leefbaarheidsgroep, of de overwegingen die zij hebben gemaakt om tot bepaalde voorstellen te komen. Pas daarna openen we de mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op de inhoud.

Presentatie plan gemeente

De opmerkingen gaan we verwerken in het plan. Dit wordt het voorstel dat we bij de gemeente Overbetuwe gaan presenteren. Met deze inbreng hopen we dat de gemeente de samenwerking aan wil gaan om het Park de Wuurde de allure en betekenis te geven die het verdient als stadspark voor jong en oud.

Door de cursor of vinger boven de dia te plaatsen stopt het automatisch afspelen. U kunt zelf de dia’s selecteren door op de bolletjes te tikken. Voor enkele dia’s is gebruik gemaakt van beeldmateriaal van derden, de auteurs zijn i.v.m. auteursrechten vermeld. Alle andere foto’s zijn zelf gemaakt door leden van de leefbaarheidsgroep en het bestuur van het wijkplatform.

Auteursrechten:
Sport en spel: Natuurlijke afscheiding: Vamoo playgrounds, Kabouters: © Vettt.nl
Groen: Eendenkooi Het Aalkeetbuiten © Natuurmonumenten
Meubilair en verlichting Zitje © Inter Design Winterswijk, Bank © GroundLevel straatmeubilair, Vuilnisbak © OFN Buren, Hondenpoepbak © Glasdon
Welkomstbord: Bord groen: speelplaats Amsterdam Zuidoost. Bord blauw: gemeente Breda. Beide © unknown
Vijver: Fontein: © Chr. W. Venema, Groningen NoorderplantsoenVoor vragen over het plan kunt U het wijkplatform altijd benaderen via het formulier op de contactpagina.

Geplaatst op: 26-04-2016

Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde bestaat uit een aantal betrokken wijkbewoners. Zij hebben zich de afgelopen maanden ingezet om een plan te maken voor de wijkbewoners en de gemeente Overbetuwe om het park leefbaar te houden. De KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) heeft in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een bijdrage geleverd.

SAMSUNG CSCHet park is oorspronkelijk opgezet in een zogenaamde Engelse landschapspark. Deze opzet is en blijft uitgangspunt voor het plan. Diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld de vijver, de bomen en het parkmeubilair zijn behandeld en uitgewerkt.

Op 17 mei 2016 wil de groep de plannen presenteren aan de wijkbewoners en de doelstelling is om voor de zomer van 2016 het plan aan te bieden aan de gemeente Overbetuwe en het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Op initiatief van wijkbewoners in Elst-zuid is op maandag 26 oktober 2015 een thema-avond georganiseerd over de functie en inrichting van Park de Wuurde. De organisatie was in handen van ons Wijkplatform.


Geplaatst op: 11-03-2016

De gemeente heeft ons geïnformeerd over de werkzaamheden in Park de Wuurde. Bosschages en bomen worden gesnoeid. Eerder zijn al een aantal bomen gekapt. Slecht nieuws is dat de beeldbepalende hemelboom in het park niet levensvatbaar meer is. Een uitgebreid onderzoek heeft dat uitgewezen. De hemelboom moet in verband met veiligheid worden gekapt. De boom staat aan het pad in de buurt van het speelveld.


Geplaatst op: 20-02-2016

Er gebeurt op dit moment erg veel in park De Wuurde en het lijkt er helaas niet beter op te worden. Te zware werktuigen laten diepe wielsporen met modderige geulen achter, het groen wordt rigoureus gesnoeid en bomen worden gekapt.

Wij willen u op de hoogte te brengen van hetgeen er gaande is.

Fietsbelemmering Park de Wuurde

Op verzoek van wijkbewoners is nabij de ingang vanaf de Griend een fietssluis gebouwd zodat de fietsen en bromfietsen in het park wordt ontmoedigd. De wandelpaden zijn geen fietspaden en iedereen die zich daar niet aan houdt, loopt het risico bekeurd te worden.

De gemeente Overbetuwe heeft alle bomen geïnspecteerd met als resultaat dat een aantal bomen om verschillende redenen zijn gekapt. Er zijn echter ook weer nieuwe boompjes gepland.

Als Wijkplatform worden wij door de gemeente gevraagd of ongevraagd op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt in het park. Zodra de werkzaamheden in het park zijn afgerond wordt er streng op toegezien dat het inzetten van zware werktuigen tot het uiterste minimum wordt beperkt. Er is toegezegd dat de schade wordt hersteld.

Ondertussen wordt door een uit 6 betrokken wijkbewoners bestaande Leefbaarheidsgroep gewerkt aan een plan voor inrichting en onderhoud van het park. Naar verwachting wordt het plan in mei door de Leefbaarheidsgroep gepresenteerd aan wijkbewoners en vervolgens aan de gemeente.


Geplaatst op: 10-02-2016

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ‘De Wieken’ hebben bewoners met elkaar van gedachten gewisseld over wensen en ideeën waardoor het park meer kan toevoegen aan de leefbaarheid in de wijk. Het park moet meer een ontmoetingsplek worden voor jong en oud vindt men. Daarvoor is het nodig nette banken en afvalbakken op strategische plekken in het park te plaatsen. Hondenbezitters zijn van harte welkom in het park, mits de huisdieren zijn aangelijnd en poep niet wordt achtergelaten. Aanwonenden van het park vragen om extra aandacht voor het snoeien van bomen en struiken. Bomen langs het Galgepad veroorzaken zoveel overlast dat kappen voor de bewoners een reële optie is.

Bewegen en jongeren

‘Van jongeren word je blij’ is de kreet waar de aanwezigen zich in kunnen vinden. Het park biedt veel mogelijkheden voor jongeren. Het kan een ontmoetingsplek zijn, maar ook een plek om actief te zijn. Bijvoorbeeld trimtoestellen of een pannaveld kunnen hierbij een stimulerende werking hebben.

Leefbaarheidsgroep

De input die tijdens de bijeenkomst is ingebracht wordt door wijkbewoners verwerkt in een plan dat wordt voorgelegd aan de gemeente Overbetuwe. Hiervoor hebben betrokken wijkbewoners een leefbaarheidsgroep samengesteld die de verdere uitwerking ter hand gaat nemen. De leefbaarheidsgroep komt uiterlijk mei met een plan van aanpak. Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het plan van aanpak worden in de gelegenheid gesteld te reageren. Het voornemen is het plan van aanpak vervolgens voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente Overbetuwe.

De leden van de Leefbaarheidsgroep zijn: Carien Klein Breteler (Griend; coordinator), Roly Buijs (Galgeplek), Diny Gesthuizen (Elzepas), Henk Lim (Griend), Renate Westra (Steenoven) en Gert-Jan Willemsen (Elzepas).

Project Knoop 38 & Railterminal Gelderland (RTG)

Provincie Gelderland, Gemeente, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, ProRail en de natuur- en milieufederatie hebben eind 2015 rond de tafel gezeten om een aanzet te geven voor een totaalplan voor het gebied tussen buurtschap Reeth en Oosterhout.

Behalve een railcontainerterminal bestaan er ideeën over windmolens, een bedrijventerrein Park 15 en uitbreiding van bedrijventerrein De Grift. Het voornemen is om begin 2017 een totaalplan gereed te hebben. Provincie Gelderland is initiatiefnemer van de klankbordgroep voor dit totaalplan, Gebiedsproces Knoop 38 en Railterminal Gelderland (RTG). Wijkplatform Elst-Zuid wordt in genoemde klankbordgroep vertegenwoordigd door Ed Kremers en Eddie van Hattum.


Geplaatst op: 28 december 2017

Nieuws van de klankbordgroep

Na de laatste klankbordgroepvergadering op 18 september 2017, heeft besluitvorming rond Knoop 38 en Railterminal Gelderland plaatsgevonden. Nieuwsbrief 9 geeft inzicht in de genomen besluiten en beschrijft globaal het vervolgproces na de besluitvorming.


Geplaatst op: 27 oktober 2017

Gemeenteraad besluit: railterminal bij Reeth gaat er komen!

Wat is burgerparticipatie waard?

Reeds lange tijd is de provincie Gelderland vastberaden waar het gaat om het aanleggen van een railterminal bij Reeth. De gemeente heeft altijd een kritische houding aangenomen (nee, tenzij) waar het gaat om dit grootschalige project op Overbetuws grondgebied. Twee jaar geleden zijn dorpsraden Valburg en Oosterhout, buurtschap Reeth, Wijkplatform Elst-Oost en ook onze belangenorganisatie door de gemeente uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep over dit vraagstuk. Samen hebben wij o.a. veel vrije tijd besteed aan het bijwonen van informatie- en discussiebijeenkomsten en het bestuderen van soms dikke rapporten van erkende adviesbureau’s. Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de railterminal in Venlo. In die twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep veel kennis opgedaan en zijn in staat geweest een goed onderbouwd eindrapport uit te brengen.

Unaniem zijn de betrokken dorpsraden, Leefbaar Reeth en de Elster Wijkplatforms van mening dat nut en noodzaak van een railterminal onvoldoende is gebleken en onderbouwd. Ook is in overweging gegeven dat als er toch een terminal moet komen deze aan de zuidkant van de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee kan in ieder geval veel overlast in Reeth en ElstZuid worden voorkomen. Deze conclusie van bewoners kwam in grote lijnen overeen met het eerder ingenomen standpunt van de gemeente (nee,tenzij). Wat schetst onze verbazing. Het eindrapport van de Klankbordgroep is amper uitgebracht en het college van B&W besluit zonder enige afstemming af te zien van het eerder ingenomen standpunt en heeft geen bezwaar meer tegen het aanleggen van een railterminal aan de noordzijde van de Betuwelijn. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het standpunt van het college gedeeld. Onze lokale volksvertegenwoordiging heeft democratisch besloten en daar moeten ook wijkbewoners in Elst-Zuid, Eimeren en Reeth zich bij neerleggen. Ondanks waarderende woorden voor het werk van de klankbordgroep blijven de leden en ook veel wijkbewoners ontgoocheld achter.

Wat zijn alle inspanningen de afgelopen twee jaren waard geweest en heeft burgerparticipatie wel zin?

Misschien een goed thema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.


Geplaatst op: 27 oktober 2017

ONDERBOUWEND ONDERZOEK RAILTERMINAL GELDERLAND, 6 juli 2017

Samenvatting

De klankbordgroep heeft kennisgenomen van het beleid en ambitie van de provincie Gelderland en de onderbouwende onderzoeken ten aanzien van de Railterminal Gelderland (verder RTG). Samenvattend komt de klankbordgroep tot de volgende standpuntbepaling:

 • De klankbordgroep is bepaald niet overtuigd van nut en noodzaak van de RTG. Met alle onzekerheden in de onderbouwing is een dergelijke grote investering vanuit publieke middelen niet gerechtvaardigd.
 • Als de RTG er toch moet komen dan is de zuidzijde van de Betuweroute de meest geschikte locatie; die levert de minste overlast en is het meest toekomstbestendig.
 • Als de RTG toch aan de noordkant moet komen dan is er bij de klankbordgroep consensus over het tunnelalternatief (alternatief 2) als ontsluiting, mits die meer naar het westen komt te liggen en direct aansluit op de RTG. De achterzijde van de Reethsestraat blijft dan ter hoogte van de woningen gevrijwaard van verkeer.
 • Andere mogelijkheden voor de ontsluiting zijn alternatief 3 (zuidkant via Tielsestraat) en 1b (noordkant achter Reeth). Daarover heeft de klankbordgroep geen consensus gezien de verschillende belangen. Alle andere alternatieven hebben in de klankbordgroep geen draagvlak.
 • Als de politiek uitsluitend wil kiezen tussen alternatief 3 en 1b dan vindt de klankbordgroep het noodzakelijk om beide alternatieven volwaardig verder door te ontwerpen en integraal (inclusief maatregelen uit het gebiedsprogramma en de toekomstige aanpassing van viaduct 38) te beoordelen en op een gelijkwaardige wijze tegen elkaar af te wegen. Een keuze kan dan op basis van de werkelijk te verwachten toekomstige situatie gemaakt worden.

Aanleiding

Voor de RTG is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de keuze voor de varianten van de locatie, inrichting en de ontsluiting van de RTG. Het betreft de volgende rapportages:

 • Logitech: Rapport actualisering varianten Railterminal Gelderland 2017 met bijlagen en tek (nr: 16080_006 v2_1);
 • RHDHV: Concept Milieueffectenstudie RTG, met bijlagen (nr: 2017_06_09 T&PBF1363R001D02);

Aan de hand van deze rapporten is de klankbordgroep op 9 juni 2017 om een advies gevraagd over de rapportages en een oordeel over de locatie en ontsluiting van de RTG. Op 21 juni heeft de klankbordgroep de rapporten en haar advies over locatie en ontsluiting besproken. Dit advies vormt een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces voor het Gebiedsvisie-gebiedsprogramma en de keuzes rond de RTG.

Onderbouwing nut en noodzaak RTG

De klankbordgroep vindt nut en noodzaak van de komst van de RTG onvoldoende onderbouwd. Landelijk beleid en provinciale ambities, voor wat betreft de vestigingsfactor voor logistieke bedrijven, zijn ons bekend maar de effecten van de ambities worden in de stukken niet concreet. Ook geeft de MKBA (Maatschappelijke Kosten – en Batenanalyse) een onderbouwing maar die toont alleen het nut op Europees niveau. In het Logitech rapport worden nut en noodzaak vooral vertaald naar het criterium dat een RTG economisch rendabel moet zijn. De beoogde exploitant (DERT) acht exploitatie commercieel verantwoord bij een minimum volume van 30.000 laadeenheden op jaarbasis. DERT hoeft de RTG echter niet aan te leggen, dat gebeurt vanuit publieke middelen. Commercieel rendabel is iets anders dan dat een RTG ook een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid levert, een belangrijk argument voor de gemeente Overbetuwe. De directe werkgelegenheid van de RTG bedraagt maximaal tussen de 5 a 10 FTE op jaarbasis. Er wordt daarom vooral geschermd met de indirecte werkgelegenheid die de RTG zou opleveren, bijvoorbeeld op Park15 of andere bedrijventerreinen in de regio. Een directe koppeling als zou de RTG voorwaardelijk zijn voor ontwikkeling van die bedrijventerreinen en het gebied rond knoop 38 ziet de klankbordgroep niet. Daarvoor ontbreekt iedere concrete cijfermatige onderbouwing. De RTG kan misschien wat betekenen als vestigingsfactor, voor de vermindering van de CO2-uitstoot, de doorstroming op de A15 en de lokale en regionale werkgelegenheid, maar op dit moment acht de klankbordgroep, met alle onzekerheden in de onderbouwing, en een niet robuust plan, een dergelijke grote investering vanuit publieke middelen niet gerechtvaardigd. De klankbordgroep adviseert daarom nut en noodzaak en met name de cijfermatige onderbouwing verder te laten onderzoeken en te verdiepen door een onafhankelijke partij.

Kwaliteit van de onderbouwende onderzoeken

De klankbordgroep heeft veel vragen bij de onderzoeken. De rapporten gaan alleen in op de locatiekeuze en de ontsluitingsvarianten van de RTG. Men mist de integrale benadering vanuit het perspectief van de bewoners, zoals het meewegen/beoordelen van het pakket aan maatregelen/projecten uit het gebiedsvisie-gebiedsprogramma als mitigerende, compenserende maatregelen. Een voorbeeld daarvan is de robuuste inpassing van de noordzijde van de Betuweroute. De kosten van dit maatregelenpakket vindt men ook niet terug in de gepresenteerde kostenramingen, evenals kosten voor schadevergoedingen aan bewoners. Daarnaast zijn niet alle toekomstige ontwikkelingen meegenomen; zoals de waarschijnlijke aanpassing/vervanging van het viaduct afslag 38 (uitkomsten pré-verkenning), de mogelijke komst van een Hornbach, een McDonalds en de 4 windturbines op Park15. Dit past weliswaar in de gehanteerde systematiek (er is uitgegaan van vastgestelde ontwikkelingen), maar geeft bewoners geen zekerheid omtrent mogelijke effecten in de toekomst. De rapporten benaderen varianten vooral vanuit de invalshoek van deskundigen. Wat bewoners er van vinden wordt niet toegelicht. De klankbordgroep adviseert om met hun opmerkingen en vragen de rapporten verder te verbeteren en aan te vullen. Juist voor het goed kunnen afwegen van de effecten van de alternatieven op de leefomgeving van omwonenden is zo’n integrale rapportage noodzakelijk. Alleen dan kan een keuze gemaakt worden die recht doet aan de nieuwe inrichting van het gebied. De klankbordgroep vindt een integrale benadering van de rapportages een randvoorwaarde om een keuze te kunnen maken tussen de loactievarianten en ontsluitingsalternatieven van de RTG.

Locatie RTG

De provincie heeft op basis van beide rapportages een ambtelijke voorkeur: de realisatie van de RTG ten noorden van het huidige CUP. De klankbordgroep ziet dat anders. Men is unaniem van oordeel dat er geen RTG moet komen, maar mocht deze toch komen dan moet de RTG aan de zuidkant van de Betuweroute gerealiseerd worden (het zogenaamd ‘omklappen’ van het huidige CUP). De zuidelijke locatie is toekomstbestendig, levert de minste schade op voor de leefbaarheid en milieukwaliteit (geluid, lucht, licht, trillingen, etc.). Deze variant kan op een simpele wijze worden ontsloten via De Hoge Brugstraat (alternatief 5) wat minder belemmeringen oplevert voor de doorstroming en veiligheid op het viaduct. Ook voorkomt deze variant toekomstige ontwikkelingen aan de noordzijde van de Betuweroute, een gebied dat het huidige open, agrarische karakter moet behouden. Weliswaar is deze zuid variant duurder dan de noord varianten maar de voordelen rechtvaardigen de meerkosten en vragen een serieuze afweging.

Ontsluitingsalternatieven

Als de noord variant (ten noorden van het CUP of op het huidige CUP) wordt gekozen dan is de ontsluiting een nadrukkelijk vraagstuk. Ambtelijk heeft de provincie de voorkeur voor alternatief 1b (openbare weg ten noorden van de Betuweroute, achter Reeth) uitgesproken, maar is het verschil met alternatief 3 klein. De klankbordgroep geeft echter unaniem de voorkeur aan het tunnelalternatief (alternatief 2) als de meest wenselijke noordelijke ontsluiting, mits die meer naar het westen wordt opgeschoven en direct aansluit op de RTG. Andere besproken alternatieven zijn alternatief 3 (zuidkant via Tielsestraat) en 1b. Daarover is binnen de klankbordgroep geen overeenstemming gezien de verschillende belangen. Buurtvereniging Leefbaar Reeth heeft een voorkeur voor alternatief 3 en Dorpsraad Valburg-Homoet voor alternatief 1b. De overige deelnemers aan de klankbordgroep bijeenkomst spreken geen voorkeur uit over bovengenoemde twee alternatieven vanwege hun beperkte belangen. Als variant op alternatief 3 is een tunnel of viaduct ten westen van de RTG besproken. Daarmee wordt de Tielsestraat ontlast. Deze variant is niet in de studies beoordeeld. Daarom wordt geadviseerd deze variant verder te onderzoeken. Alle andere alternatieven (1a, 4) hebben in de klankbordgroep geen draagvlak. Als de politiek uitsluitend wil kiezen voor de alternatieven 1b of 3, dan vindt de klankbordgroep het noodzakelijk om de beide alternatieven volwaardig verder door te ontwerpen en integraal (inclusief maatregelen uit het gebiedsprogramma en de toekomstige aanpassing van het viaduct 38) te beoordelen en op een gelijkwaardige wijze tegen elkaar af te wegen. Een keuze kan dan op basis van de werkelijk te verwachten toekomstige situatie gemaakt worden.

advies klankbordgroep RTG

 

Tot slot

In de weging van de alternatieven in de rapporten en de provinciale ambtelijke voorkeur worden ook de kosten meegewogen. De klankbordgroep vindt dit een minder belangrijk thema, verwijzend naar het eerdere advies van klankbordgroep over de gebiedsvisie-gebiedsprogramma (14 maart 2017). Zij roept dan ook op bij de uiteindelijke keuzes niet persé te kiezen voor de goedkoopste maar voor de meest toekomstbestendige oplossing met de minste impact op leefbaarheid. Los van welke keuze dan ook vindt de klankbordgroep dat er een ruimhartige regeling moet komen voor bewoners die ondanks alle maatregelen onevenredig worden getroffen en willen vertrekken.


Geplaatst op: 9 mei 2017

Nieuwsbrief

Op woensdag 12 april 2017 is de klankbordgroep weer bijeen geweest. De bijeenkomst stond in het teken van terugkoppeling van eerste resultaten van uitgevoerde verkenningen en onderzoek. Zoals eerder toegezegd zijn de onderzoeksresultaten van de geluidmetingen en de geluidsberekeningen gepresenteerd, evenals de eerste resultaten van het milieueffect onderzoek.
Lees meer in de Nieuwsbrief 8 – 12 april 2017


Geplaatst op: 5 april 2017

Nieuwsbrief

Gebiedsvisie Knoop 38_Nieuwsbrief 7 – 14 maart 2017_definitief


Geplaatst op: 10 februari 2017

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief 6 jan 2016 Knoop 38 waarin u de voortgang in het proces kunt lezen.


Geplaatst op: 26 januari 2017

Waarom staan een of meerdere windmolens soms stil?

Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Woningen in Reeth ervaren deze hinder.

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Deze schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt.
Zie voor meer info Rijksdienst voor ondernemend Nederland


Geplaatst op: 5 december 2016

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van november waarin wordt teruggekeken op de bestuurlijke bespreking van het ambitiedocument bij de gemeenten en provincie. Verder het plan-MER en de wijze waarop klankbordgroep de gebiedsvisie gaat vormgeven.


Geplaatst op: 19 oktober 2016

Nieuws van de klankbordgroep

De klankbordgroep heeft een gebiedsexcursie georganiseerd voor raadsleden en Statenleden. Op woensdag 5 oktober namen ongeveer 40 geïnteresseerde leden van Provinciale Staten en raadsleden van Nijmegen en Overbetuwe deel aan deze excursie. Lees meer in de nieuwsbrief oktober 2016.


Geplaatst op: 26 augustus 2016

Foto’s bouw windmolens, zicht vanaf onze wijk (zolder woning Griend)

Windmolen-20160823
24 augustus 2016
Windmolen-20160824
25 augustus 2016

Geplaatst op: 20 juli 2016

Nieuwe ontwikkelingen Knoop 38

Het proces rond de ontwikkelingen in het gebied tussen Elst-Zuid en Oosterhout gaat ook deze zomer onverminderd door. De meeste zorgen zitten bij de ontsluiting van de railterminal, de afwikkeling van verkeersstromen bij de afslag 38 (A15, Oosterhout/Elst) en de leefbaarheid in het gebied.

Belangrijk punt is het fietsverkeer tussen Elst en Oosterhout en met name de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Dat zijn o.a. de kwesties die de komende maanden worden uitgewerkt. In de onlangs uitgebrachte Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 4 van de klankbordgroep zijn de laatste nieuwtjes over het grote project ‘Knoop 38’ te lezen.


Geplaatst op: 15 juni 2016

Nieuwsbrief Gebiedsproces Knoop 38

Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen te lezen in Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 3


Geplaatst op: 11 juni 2016

Inloopavond Gebiedsproces Knoop 38

Graag nodigt de provincie Gelderland, als coördinator van het gebiedsproces, u mede namens de klankbordgroep Knoop 38, uit voor een inloopavond over het gebiedsproces Knoop 38.

Knoop 38

Het gebiedsproces Knoop 38 heeft als doel om alle projecten die spelen in het gebied rond de afslag 38 (afslag A15 Elst/Oosterhout) in samenhang te bekijken om zo kansen in beeld te brengen en te benutten en knelpunten op te lossen. Projecten die spelen zijn b.v. de wens om een railterminal te ontwikkelen bij Valburg, bedrijvenpark Park15, aanpassing van de afslag 38 en het plaatsen van windturbines.

Werkateliers

De afgelopen maanden hebben we met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van bewoners (dorpsraden, buurtverenigingen) en belangengroepen (natuur, milieu, historie, agrarische sector) in drie werkateliers ideeën uitgewisseld, geschetst en bediscussieerd. Dit heeft een toekomstbeeld en een gebiedsagenda opgeleverd en beschrijft de gezamenlijke ambitie van de klankbordgroep. Het brengt voorstellen in beeld om projecten op een goede manier ruimtelijk in te passen en om de leefbaarheid en beleefbaarheid van het gebied te vergroten. De gebiedsagenda geeft weer wat we nog moeten doen om het toekomstbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.

Inloopavond

De avond heeft de vorm van een inloopavond. Dat wil zeggen dat er geen vast programma is. Er vindt tijdens deze inloopavond dus geen plenaire presentatie plaats. U kunt op elk gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen, de kaarten bekijken en vragen stellen aan de opstellers en de klankbordgroepleden. Namens Stichting Wijkplatform Elst-Zuid zijn wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander aanwezig als vertegenwoordigende leden van de klankbordgroep.

Datum: donderdag 23 juni 2016
Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Wapen van Valburg, Tielsestraat 69, 6675 AC Valburg


Geplaatst op: 11 mei 2016

Op maandagavond 25 april 2016 is het 2e werkatelier rond het gebiedsproces Knoop 38 georganiseerd. De stand van zaken kunt u lezen in de tweede nieuwsbrief : Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 2.


Geplaatst op: 25 april 2016

Onder regie van de provincie Gelderland is op 6 april 2016 het eerste zogenaamde ‘Werkatelier knoop 38’ gehouden. Aanleiding zijn de ingrijpende ontwikkelingen in het gebied tussen Valburg, Elst en Oosterhout. Dit zal ook voor de bewoners van Elst-Zuid niet onopgemerkt blijven.

Het werkatelier vormt een klankbordgroep waarin dorpsraden, wijkplatforms en andere direct belanghebbende organisaties zijn  vertegenwoordigd. Wij houden u o.a. op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven die over het onderwerp worden uitgebracht. Klik op Gebiedsvisie knoop 38 Nieuwsbrief 1 voor de eerste nieuwsbrief.


Geplaatst op: 4 april 2016

Op 29 maart j.l. heeft de provincie Gelderland de gemeenteraad geïnformeerd over de in ontwikkeling zijnde plannen. Met het project Knoop 38 verwacht de provincie het gebied rond de Betuwelijn en de A15 tussen Reeth/Valburg en Oosterhout een economische impuls te kunnen geven. Bea Schouten, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, en de projectleiding noemde de volgende redenen waarom Knoop 38 wordt ontwikkeld.

 • een multimodaal vervoersysteem met een toename van goederenvervoer als onderdeel van de corridor Rotterdam, Ruhrgebied, Genua
 • toename van werkgelegenheid binnen een internationaal vestigingsklimaat
 • verbeteren ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Twee ontwikkelingen hebben de bijzondere aandacht van wijkplatform Elst-Zuid.

 1. De toekomstige verkeersafwikkeling
  Het verkeersaanbod zal naar verwachting enorm toenemen als gevolg van aan/afvoer vrachtverkeer van het bedrijvenpark P15, het gedeeltelijk verbreden van de A15 en mogelijk door vrachtverkeer van en naar de Railterminal Gelderland. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang dat ‘Knoop 38’ zodanig wordt ingericht dat de onbelemmerde doorgang van Elst-Zuid via Rijksweg-Zuid naar Nijmegen, Lent, Oosterhout, Reeth en Ressen gegarandeerd blijft. Niet alleen voor autoverkeer maar ook voor het (brom)fietsverkeer, gelet op het groot aantal scholieren dat dagelijks gebruik maakt van de fietspaden langs Rijksweg-Zuid.
 2. De mogelijke komst van de Railterminal Gelderland (RTG). Gedeputeerde Schouten liet weten dat de provincie (nog?) geen besluit heeft genomen over de komst van een RTG nabij Valburg/Reeth. Als toch wordt besloten voor een RTG zullen dagelijks minimaal 100 containers worden uitgewisseld tussen truck en wagon. Bij economisch voorspoed kan dit aantal aanzienlijk toenemen.

Wijkplatform Elst-Zuid vraagt zich af wat de negatieve gevolgen zijn voor de leefomgeving in Elst-Zuid. Denk hierbij niet alleen aan verkeershinder, maar ook aan geluidshinder, lichthinder en horizonvervuiling.

Wijkplatform Elst-Zuid is vertegenwoordigd in de door de provincie ingestelde Klankbordgroep Gebiedsproces Knoop 38.


Geplaatst op: 11 maart 2016

Project Railterminal Valburg/Reeth is door de provincie gewijzigd in:
Project Knoop 38 & Railterminal Gelderland (RTG)

Recent is ons wijkplatform uitgenodigd door de provincie Gelderland zitting te nemen in de klankbordgroep Gebiedsproces Knoop 38 waar het project RTG deel van uitmaakt. Wijkplatform Elst-Zuid wordt in de klankbordgroep vertegenwoordigd door Ed Kremers en Patrick Hollander.

Geïnteresseerden zijn dinsdag 29 maart a.s. van harte welkom tijdens de politieke avond van de gemeente Overbetuwe. Om 20.45 uur start dan een informatiebijeenkomst met informatie van de provincie over Knoop 38 & Railterminal Gelderland. Na een toelichting van mevrouw Schouten en de heer Van Middelaar, respectievelijk gedeputeerde en gebiedsmanager provincie Gelderland, krijgen raads- en burgerleden gelegenheid vragen te stellen.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis, Dorpsstraat, Elst.


Geplaatst op: 10 februari 2016

Project Railcontainerterminal Valburg/Reeth
Gemeente, provincie, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, ProRail en de natuur- en milieufederatie hebben eind 2015 rond de tafel gezeten om een aanzet te geven voor een totaalplan voor het gebied tussen buurtschap Reeth en Oosterhout. Het voornemen is om begin 2017 een totaalplan gereed te hebben. Behalve een railcontainerterminal bestaan er ook ideeen over windmolens, een bedrijventerrein Park 15 en uitbreiding van bedrijventerrein De Grift.

Wijkplatform Elst-Zuid heeft wijkbewoners Ed Kremers en Patrick Hollander bereid gevonden de ontwikkelingen rond een (eventueel) railcontainerterminal bij Reeth in beeld te brengen en verder ontwikkelingen te volgen. In oktober 2015 is een verkennende notitie Projecten-Railcontainerterminal uitgebracht op basis waarvan wij als wijkplatform inzicht hebben in de huidige stand van zaken en indien nodig gefundeerd kunnen inspreken.

Project Buurtpreventie

Buurtpreventie is door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt.

In Elst-Zuid is buurtpreventieteam De Wuurde/De Zuiling sinds augustus 2016 actief. Begin 2017 zijn 20 WhatsApp-groepen in Elst-Zuid geregistreerd. Als deelnemers (vrijwilligers) van het buurtpreventieteam verdachte situaties aantreffen dan geven zij deze door aan de politie. Elke WhatsApp-groep heeft een beheerder (vrijwilliger) en bewoners uit een straat kunnen zich aanmelden bij een groep. Een WhatsApp-groep is alleen voor meldingen. Meer informatie over WhatsApp-groepen kunt u lezen bij project WhatsApp-groepen.

Veilig wonen in uw woning, straat of wijk heeft niet alleen te maken met buurtpreventie en WhatsApp-groepen maar ook met uw eigen woning en uw eigen gedrag. Sluit u uw woning altijd goed af? Ook als u maar heel eventjes weg bent. Hoe veilig is het hang en sluitwerk van uw woning? Zijn kliko’s opstapjes tot een open raam? Wij verwijzen graag naar politiekeurmerk.nl voor  meer informatie omtrent veilig wonen.


Geplaatst op: 31-01-2017

Buurt drijft ‘boeven’ in handen politie

Met de buurtpreventie in de buurten Wuurde en Zuiling zit het wel goed. In goede samenwerking tussen leden van WhatsApp-groepen en het buurtpreventieteam zijn maandag 30 januari rond 18.30 uur twee ‘boeven’ in de val gelokt en kon de politie hen inrekenen.

Dit alles gebeurde tijdens een oefening waarbij politie en wijkbewoners samen zijn opgetrokken. In werkelijkheid waren de twee verdachte figuren leden van het politieteam.

Nadat de twee verdachte personen via WhatsApp-groepen waren gesignaleerd volgde er een reeks van meldingen van buurtbewoners met informatie over gedrag van de ‘boeven’ en de plaats waar zij zich bevonden. Voor leden van het surveillerende buurtpreventieteam Wuurde/Zuiling was deze informatie voldoende om onraad te voorkomen en de politie in staat te stellen hun collegiale boeven in te rekenen.

De oefening is dezelfde avond in het gemeentehuis met alle betrokkenen geëvalueerd. Namens de gemeente Overbetuwe werden de helden van het buurtpreventieteam beloond met een waardebon.

Leden buurtpreventieteam met ‘boef’
Onze wijkagent Ria Bernardus op Twitter (30-01-2017): Vanavond ‘boef in de wijk’ geoefend met 2 Whatsapp groepen in ElstZuid. Het bleek een groot succes.


Geplaatst op: 29 juli 2016

Buurtpreventie tegen (auto)inbraken

Onze wijk Elst-Zuid is al langere tijd doelwit van criminelen die zich vooral richten op auto-inbraken. Ondanks voortdurende inzet van politie blijft het aantal inbraken aanhouden. Dit leidt tot grote schade aan eigendommen, ergernis, verontrusting en soms zelfs angst in onze buurt. Reden voor een aantal buurtbewoners de handen ineen te slaan en samen met politie, gemeente Overbetuwe en Wijkplatform Elst-Zuid een preventieteam te vormen.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door bewoners in de eigen buurt. Bewoners helpen politie en gemeente met het bestrijden van criminaliteit met als doel: een veilige en leuke buurt.

Hoe de politie ook haar best doet, de beste ogen en oren in onze straten hebben wij samen als bewoners. Wij kennen onze directe omgeving, zien als eerste ongewone en verdachte situaties. Als nieuw buurtpreventieteam willen wij een extra impuls geven aan het sociaal toezicht door bewoners.

Wie vormen een buurtpreventieteam en wat doen zij?

 • Het team is ontstaan op initiatief van politie en Wijkplatform Elst-Zuid.
  Rob en Nicolay
  Rob en Nicolay
 • Teamleden hebben instructies van de politie ontvangen en worden gefaciliteerd door gemeente en Wijkplatform Elst-Zuid.
 • Teamleden zijn geen boevenvangers, maar lopen door de straten om verdachte situaties te signaleren. Zodra zij een verdachte situatie constateren wordt dat aan de politie gemeld, die direct inzetbaar is.
 • Leden van het team zijn herkenbaar aan een oranje hesje met de opdruk ‘Buurtpreventie’.
 • U kunt leden van het preventieteam overdag, in de avonduren of ‘s nachts door de wijk zien wandelen.
 • Spreek hen gerust aan want zij hechten aan een goed contact met zoveel mogelijk bewoners.
 • Nicolay de Reus en Rob van Barneveld zijn coördinatoren van het buurtpreventieteam De Wuurde/De Zuiling

Meer weten of wilt u meewerken?

Neem dan contact op met ons wijkplatform of wijkagent Ria Bernardus, tel. 0900 8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Wij gaan voor veilig en plezierig wonen in onze wijk.

Doet u ook mee? Samen zijn wij sterk!!!!!!!!!

Project Aldi in ‘Posthuys’ aan Europaplein

Geplaatst op: 16 mei 2016

Donderdag 12 mei 2016 hebben 2 bestuursleden van ons wijkplatform opnieuw overleg gehad met een vertegenwoordiging van de supermarkt Aldi en de eigenaar van het winkelpand Het Posthuys over de bevoorrading van de nieuwe vestiging via De Halve Morgen.

Het was een goed en duidelijk overleg maar helaas werd onze doelstelling, het tegengaan van de bevoorrading van de winkel aan de achterzijde via De Halve Morgen niet haalbaar geacht. Zowel de Aldi als de verhuurder van het winkelpand blijven bij het standpunt dat lossen aan de achterzijde van het pand voor beide partijen de beste oplossing is.

Aldi gaf als belangrijkste argument op dat er minimale verkeershinder zal ontstaan als er maximaal 2 a 3 maal per dag een vrachtwagen komt lossen. Dit zou ook worden bevestigd door een verkeersdeskundige die door Aldi is geraadpleegd. Ook paste het lossen aan de voorzijde van het pand niet in het winkelconcept (lees winkelinrichting) van Aldi. De eigenaar van het winkelpand is geen voorstander om aan de voorzijde te lossen omdat dan de vrachtwagens het voetgangers domein moeten kruisen waardoor mogelijk een een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Het bestuur van het wijkplatform Elst-Zuid betreurt de nu ontstaande situatie en had graag een andere oplossing gezien. Er is wel afgesproken dat 6 maanden na de opening van de winkel een evaluatie zal plaatsvinden waarbij alle partijen aanwezig zullen zijn.


Geplaatst op: 25 april 2016

Juridisch gezien heeft de Aldi het volste recht om de nieuwe vestiging in het ‘Posthuys’ aan het Europaplein aan de achterzijde te bevoorraden. Naar het oordeel van Wijkplatform Elst-Zuid bestaat er naast het juridisch recht ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Aldi. Voor de onderneming is dit een afweging tussen maatschappelijk belang en bedrijfsbelang. Een alternatief voor de bevoorrading is de voorzijde van het ‘Posthuys’.

Laden en lossen via de doorgaans drukke Halve Morgen tast de verkeersveiligheid aan en kan ook tot meer verkeershinder leiden. Hoewel ons wijkplatform in gesprek is met de Aldi hebben wij de directie bij brief van 21 april 2016 de argumenten onder de aandacht gebracht die tegen een bevoorrading vanuit de Halve Morgen pleiten.

Deze argumenten zijn de volgende.

 1. De Halve Morgen is een belangrijke verbindingsweg tussen Elst-Zuid/Europaplein en Dorpsstraat/Elst-Noord. Behalve gemotoriseerd vervoer maken wandelaars en fietsers veel gebruik van deze route. Bovendien worden enkele winkels en een restaurant bevoorraad door vrachtwagens die tijdelijk in De Halve Morgen worden geparkeerd. Zij hebben geen andere mogelijkheid.
 2. Op de momenten dat een vrachtwagen van de Aldi de steeg aan de achterzijde van het ‘Posthuys’ inrijdt of verlaat, worden bewoners van appartementencomplex ‘De Parade’ belemmerd hun ondergrondse parkeergarage te bereiken c.q. te verlaten.
 3. Vrachtwagens die vanaf De Halve Morgen de achterzijde van het ‘Posthuys’ willen bereiken moeten eerst de steeg die toegang biedt voorbij rijden en vervolgens achteruit de steeg in manoeuvreren. Een vrachtwagen heeft een groot deel van de breedte van De Halve Morgen nodig om in en uit te kunnen rijden. Wandelaars en fietsers zullen moeten uitwijken en/of wachten tot een vrachtwagen is vertrokken. In aanmerking moet worden genomen dat ook mensen in een scootmobiel, rolstoel of met kinderwagens hinder ondervinden van het manoeuvreren.
 4. Manoeuvreren van vrachtwagens in De Halve Morgen betekent ook dat het gemotoriseerde verkeer voor een korte tijd de doorgang wordt versperd. Dit zal tot opstoppingen leiden en de kruising De Halve Morgen/Het Fort wordt geblokkeerd.
 5. Bij vertrek van een vrachtwagen dient rekening te worden gehouden met het eenrichtingsverkeer in het centrum van Elst. De route is dan Dorpsstraat, Valburgseweg, waarna het centrum via de Kerkeakkers (scholengebied!) kan worden verlaten. De route gaat dan door het drukke centrum van Elst. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden en heeft o.a. tot gevolg dat hinder kan worden ondervonden van (vracht-)vervoermiddelen die de bevoorrading van winkels die aan deze route zijn gelegen. Vooral het gedeelte van de Valburgseweg waar tweerichtingsverkeer geldt kan tot overlast leiden vanwege de bevoorrading van AH, Action, horeca en andere winkels die langs deze weg zijn gevestigd. Bovendien is dit een wegvak met extra veel auto- en fietsverkeer.

Aldi heeft toegezegd binnenkort weer met ons wijkplatform rond de tafel te willen gaan. Wij houden u op de hoogte!


Geplaatst op: 11 maart 2016

Het management van Aldi Culemborg is voornemens de bevoorrading van de nieuwe vestiging van de Aldi in het ‘Posthuys’ aan de achterzijde van het pand te laten plaatsvinden. Één van de consequenties is dat vrachtwagens de laad- en losplaats alleen kunnen bereiken door te manoeuvreren in de doorgaans drukke Halve Morgen, de verbindingsweg tussen het Europaplein en de Dorpsstraat.

Tegen de afgifte van de Omgevingsvergunning door de gemeente Overbetuwe zijn 24 bezwaarschriften ingediend. Deze zijn allen ongegrond verklaard. Er bestaat voor de bezwaarden de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich grote zorgen over de verkeershinder en verkeersveiligheid die gaat ontstaan als vrachtwagens daadwerkelijk via de Halve Morgen toegang wordt geboden tot de achterzijde van het ‘Posthuys’. Het bestuur van ons wijkplatform is hierover in gesprek met het management van Aldi Culemborg. Een alternatieve oplossing is dat de Aldi aan de voorzijde van het pand wordt bevoorraad.

Project Groot Onderhoud N836 Andelst – Elst

Geplaatst op: 12 maart 2016

Op 15 januari 2016 ontvingen dorpsraden en wijkplatforms van de gemeente Overbetuwe het volgende bericht:

De provincie gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en bebouwde kom/grens bij Elst. Dit houdt in dat ze waar nodig nieuw asfalt zullen aanbrengen op de rijbaan, maar mogelijk ook onderhoud uitvoeren aan de bermen, de straatverlichting, de belijning en de bewegwijzering, etc.

De provincie heeft ons gevraagd welke ontwikkelingen er spelen en of er knelpunten/aandachtspunten zijn op dit wegvak. Wij willen bij het inventariseren van deze punten graag gebruik maken van jullie kennis.
Knelpunten kunnen zijn:

 • een onveilige situatie op een kruispunt
 • slechte verlichting
 • onduidelijkheid over de bebording
 • beperkte voorzieningen op een bushalte

Wij willen graag van jullie weten of deze punten er zijn en waar deze zich dan bevinden. Wij zullen de punten verzamelen en aan de provincie doorgeven. Wij zullen jullie vervolgens op de hoogte houden wat de provincie met jullie opmerkingen heeft gedaan.

Wijkplatform Elst-Zuid heeft bewoners in de gelegenheid gesteld knelpunten die door hen worden gesignaleerd in te brengen. De gemeente Overbetuwe is verzocht de volgende punten in het bijzonder onder de aandacht van de provincie te brengen:

 • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen vooral voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op dat wegvak ten goede.
 • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Rapport van bevindingen


Geplaatst op:  20 februari 2016

De provincie Gelderland gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren op de N836 tussen Andelst (Tielsestraat) en de bebouwde komgrens bij Elst. Door tussenkomst van ons wijkplatform zijn bewoners in de gelegenheid gesteld aan te geven of er knelpunten zijn. Wij hebben ons beperkt tot het wegvak tussen Elst en Valburg. Met inbreng van vooral aanwonenden heeft ons wijkplatform de volgende aandachtspunten onder de aandacht gebracht:

 • De huidige maximum toegestane snelheid van 80 km in heroverweging te nemen. Dit geldt voornamelijk voor het wegvak nabij de kruising Tobbenhofsestraat. Een maximum snelheid van 60 km komt de verkeersveiligheid op de N836 op het wegvak tussen Elst en Valburg ten goede.
 • Aanbrengen straatverlichting tussen Valburg en de spoorwegovergang (richting Elst).