Gemeenteraad besluit: railterminal bij Reeth gaat er komen!


Wat is burgerparticipatie waard?

Reeds lange tijd is de provincie Gelderland vastberaden waar het gaat om het aanleggen van een railterminal bij Reeth. De gemeente heeft altijd een kritische houding aangenomen (nee, tenzij) waar het gaat om dit grootschalige project op Overbetuws grondgebied.

Twee jaar geleden zijn dorpsraden Valburg en Oosterhout, buurtschap Reeth, Wijkplatform Elst-Oost en ook onze belangenorganisatie door de gemeente uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep over dit vraagstuk. Samen hebben wij o.a. veel vrije tijd besteed aan het bijwonen van informatie- en discussiebijeenkomsten en het bestuderen van soms dikke rapporten van erkende adviesbureau’s. Wij zijn ook in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de railterminal in Venlo.

In die twee jaar hebben de leden van de klankbordgroep veel kennis opgedaan en zijn in staat geweest een goed onderbouwd eindrapport uit te brengen. Unaniem zijn de betrokken dorpsraden, Leefbaar Reeth en de Elster Wijkplatforms van mening dat nut en noodzaak van een railterminal onvoldoende is gebleken en onderbouwd. Ook is in overweging gegeven dat als er toch een terminal moet komen deze aan de zuidkant van de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee kan in ieder geval veel overlast in Reeth en Elst-Zuid worden voorkomen. Deze conclusie van bewoners kwam in grote lijnen overeen met het eerder ingenomen standpunt van de gemeente (nee,tenzij). Wat schetst onze verbazing. Het eindrapport van de Klankbordgroep is amper uitgebracht en het college van B&W besluit zonder enige afstemming af te zien van het eerder ingenomen standpunt en heeft geen bezwaar meer tegen het aanleggen van een railterminal aan de noordzijde van de Betuwelijn.

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het standpunt van het college gedeeld. Onze lokale volksvertegenwoordiging heeft democratisch besloten en daar moeten ook wijkbewoners in Elst-Zuid, Eimeren en Reeth zich bij neerleggen. Ondanks waarderende woorden voor het werk van de klankbordgroep blijven de leden en ook veel wijkbewoners ontgoocheld achter. Wat zijn alle inspanningen de afgelopen twee jaren waard geweest en heeft burgerparticipatie wel zin? Misschien een goed thema voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.