Ontsteltenis over Valburgseweg

Vandaag in de Gelderlander opnieuw aandacht voor de verkeersproblematiek aan de Valburgseweg in Elst. De wijkplatforms Elst-Noord en Elst-Zuid zijn ontstemd. De gemeente komt de afspraken over een veiliger Valburgseweg niet na.

Fietsers en voetgangers komen op de Valburgseweg in Elst nog steeds in de knel. Maatregelen zijn in 2016 toegezegd. Ook de vraag voor een onafhankelijk verkeersonderzoek is nog niet beantwoord. Het steekt de wijkplatforms dat de Dorpsstraat wel wordt aangepast, terwijl de Valburgseweg zeker zoveel aandacht verdient. Het artikel kunt u lezen in de Gelderlander, editie Betuwe.

 

Verkeersveiligheid Dorpsstraat

Over de verkeersveiligheid van het centrum in Elst kunnen wij het volgende berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 november 2017 een besluit genomen over een aantal extra maatregelen. Dit naar aanleiding van diverse signalen en vragen vanuit de Elster gemeenschap (wijkplatforms, winkeliers, bezoekers, Centrum Management Elst en de gemeenteraad) over de verkeersveiligheid in het centrum en het gedrag van weggebruikers. Het besluit betreft het wijzigen haakse parkeerplaatsen naar gestoken (schuine) parkeerplaatsen tussen Grote Molenstraat en entree Land van Tap. De nieuwe inrichting betekent dat het aantal parkeerplaatsen met 5 wordt verminderd.

Richel tussen weg en voetgangersgebied

Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van circa 1 cm bereikt. De hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college op dit moment aan de daaraan te stellen eisen.

Oversteekplaatsen

Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar oversteken is geconcentreerd.

Laad- en lossituaties

In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan. Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve bijdrage kunnen leveren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons secretariaat.

Klik voor het inzien van de informatiememo B&W aan de gemeenteraad, de
rapportage van bureau Goudappel Coffeng en de schets van oude en nieuwe situatie.

Herziene aansluitroutes Lelystad Airport

Op 5 oktober 2017 heeft de overheid nieuwe en herziene aansluitroutes Lelystad Airport gepubliceerd. Het kaartje dat deze week in De Gelderlander stond week daarom belangrijk af van het eerdere kaartje in ons bericht van 28 september 2017 en dat van een eerdere publicatie in De Gelderlander (Zorgen over toename achtergrondgeluid Overbetuwe).

Op dit kaartje is te zien dat er nu geen route meer is in de buurt van Overbetuwe. Bovendien zijn de vlieghoogten aanmerkelijk hoger. Tussen Apeldoorn (Twello) en Millingen stijgen de vliegtuigen nu van 2.700 meter naar 5.800 meter.

Per 5 oktober 2017 nieuwe en Herziene aansluitroutes Lelystad Airport.
Op 5 oktober 2017 zijn nieuwe en herziene kaarten van de aanvliegroutes en aansluitroutes voor Airport Lelystad gepubliceerd. Hier het kaartbeeld zoals voor onze regio relevant.

Meer informatie nodig?

Aanvullende informatie en meer informatie over vliegroutes en hoogten kunt u vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Hier staan meerdere rapportages die u kunt downloaden. Ook kun je hier opmerkingen achterlaten.

Met betrekking tot vlieghoogten stond in De Gelderlander dat de meeste vliegtuigen boven de 10 kilometer hoogte bij ons overvliegen. Dat lijkt te gelden voor vluchten die over ons land vliegen naar andere bestemmingen. Andere vluchten die in ons land opstijgen of landen zitten veelal tussen de 6.500 en 8.500 meter hoogte wanneer ze over Overbetuwe vliegen.

U kunt vliegbewegingen zelf gratis en live zien op Flightradar, https://www.flightradar24.com/51.87,5.76/10. Klik op instellingen om hoogten en snelheid in meters en km/uur te krijgen.

Flightradar24 voorbeeld
20-10-2017-21.40 uur. Flightradar24.com Airbus A321-212 op 10348m hoogte van Stockholm naar Parijs midden over Nijmegen.

Aanvulling 1 december 2017

Vandaag is de 2e Kamer geïnformeerd over reacties op het consultatie- en adviestraject inzake de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Hier staan alle stukken. Uit die stukken blijkt dat de minister op 19 september 2017 de route ten zuiden van Arnhem al had laten vallen.

Zorgen over toename geluidoverlast Elst-Zuid

Het bestuur van ons wijkplatform ontvangt de laatste tijd steeds meer berichten van bewoners die zich zorgen maken over een aantal ontwikkelingen die de leefbaarheid van de wijk zullen beïnvloeden. Het betreft vooral ontwikkelingen die zeer zeker gaan bijdragen aan een verhoogd achtergrond geluidsniveau in zuidelijke delen van de gemeente Overbetuwe. Meest recent is duidelijk geworden dat ook de beoogde nieuwe vliegroutes van en naar Airport Lelystad vanaf april 2019 gevolgen gaan hebben. Het zou gaan om meer dan 70 vluchten per dag en dat moet groeien naar ongeveer het dubbele. Na een kamerdebat van vanmiddag (28 september 2017) blijft de minister bij de voorgenomen vliegroutes van en naar Airport Lelystad.

De optelsom van besluiten en plannen

Zorgen zijn er als gevolg van de optelsom van zaken die gaan leiden tot een hogere geluidsbelasting van het zuidelijk deel van Overbetuwe, dag en nacht, 24/7 dus:

  1. Doortrekken A15 zal leiden tot extra verkeer en zeer waarschijnlijk ook extra rijstroken waarmee al rekening is gehouden bij het verleggen van de afrit bij Knoop 38;
  2. De RTG, (Railterminal Gelderland), het initiatief van de provincie, extra verkeer en container overslag lawaai;
  3. De Betuwelijn, het gereedkomen van het Duitse deel zal leiden tot extra verkeer (mogelijk blijft het aantal treinen gelijk, maar ze zullen langer worden);
  4. Nieuw logistieke activiteiten en uitbreidingen op het industrieterrein Park 15, leiden tot extra (vracht)verkeer;
  5. Laag uitgaand vliegverkeer vanaf Lelystad, dat mogelijk bij Overbetuwe naar grotere hoogte zal gaan.

Nergens kunnen wij inzicht krijgen in de gevolgen van de optelsom van al deze ‘economische’ activiteiten voor het leefmilieu. Het bestuur zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Airport Lelystad en Geluidoverlast Elst-Zuid

Het nieuwe vliegverkeer moet over meer dan 100 km op lagere hoogte vliegen vanwege de bestaande hoger gelegen vliegroutes. Boven Overbetuwe wordt nu meestal boven de 5 km gevlogen. Voor zover wij het begrijpen zal de beoogde vlieghoogte op ongeveer 1.800 meter (6.000 voet) liggen. Onduidelijk is wanneer en waar de vliegtuigen verder zullen opstijgen. Wel is duidelijk dat men de stedelijke gebieden moet mijden, zo staat in de stukken.

De recente kaartjes geven helaas een verschillend routebeeld. In beide gevallen gaat de route over Elst-Zuid.

Vliegroutes zoals op 9 september 2017 bekend. Op 19 september werd bekend dat er twee laagvliegroutes over de Veluwe zijn gepland. Helaas hebben we hiervan geen kaart kunnen vinden.
Vliegroutes zoals op 9 september 2017 bekend. Op 19 september werd bekend dat er twee (i.p.v. één) laagvliegroutes over de Veluwe zijn gepland. Helaas hebben we geen recenter kaart kunnen vinden.

 

De berekende geluidbelasting als gevolg van het nieuwe vliegverkeer is weergegeven in de kaart hieronder. De geluidoverlast Elst-Zuid zal dus rond de 50 dB(A) worden.

Je kunt op het kaartje klikken om naar de volledige weergave met filteropties in Google Maps te gaan. De cijfers in de kaart geven het berekende geluidniveau in dB(A) aan. Bij dB(A) zijn de geluiddrukwaardes waardes gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor. In een rustige woonwijk is het gebruikelijke geluidniveau 45 dB(A) overdag en 30 dB(A) in de nachtperiode. De werkelijke waarde voor Elst-Zuid in de nachtperiode is bij ons wijkplatform niet bekend, maar die ligt nu al zeker beduidend boven de 30 dB(A).

Indicatie van de te verwachten piekniveaus t.g.v. Airport Lelystad vliegverkeer.
Indicatie van de te verwachten piekniveaus t.g.v. Airport Lelystad vliegverkeer.